مارس 5, 2019 Mostafa بدون دیدگاه

اگر دنبال برنامه نویس برای ساخت افزونه ،قالب،سایت،برنامه ویندوز،اپلیکیشین اندروید،ربات تلگرام و.... هستید ،سفارش برنامه نویسی را مطالعه نمایید.

توجه : درخواست افزونه ،قالب، اسکریپت و نرم افزار و ... و سوالات و مشکلات خود را در انجمن ارسال نمایید

واحد های شمارش در css  شامل واحدهای زیر میباشند.

 1. %   >>  درصد
 2. in >> اینچ
 3.  cm  >> سانتیمتر
 4. mm  >> میلیمتر
 5. em  
 6. ex 
 7. pt >>  برابر با ۱/۷۲ اینچ
 8. pc >> برابر با ۱۲ point
 9. px  >> پیکسل

مرجع انتخابگرها در CSS

.class

  .intro
  {
  background-color:yellow;
  }


این مثال تمامی عناصری که class=”intro”  هستند را  انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

#id

 

  #name
  {
  background-color:yellow;
  }

این مثال تمامی عناصری که “id=”name هستند را  انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

*

 

  *
  {
  background-color:yellow;
  }

این مثال تمامی عناصر را  انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

element

  p
  {
  background-color:yellow;
  }

 

این مثال تمامی تگ های <p> را  انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

element,element

 

  h1,p
  {
  background-color:yellow;
  }

این مثال تمامی تگ های <p> و h1  را  انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

element element

  div p
  {
  background-color:yellow;
  }

 

تمام تگ های <p> که در داخل تگ <div> قرار دارند را  انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

element>element

  div>p
  {
  background-color:yellow;
  }

تمام تگ های <p> که  والد (parent) آنها تگ <div> میباشد را  انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

element+element

 

  div+p
  {
  background-color:yellow;
  }

تمام تگ های <p> که بلافاصله بعد از  تگ <div> قرار دارند را  انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

 

[attribute]

 

  a[target]
  {
  background-color:yellow;
  }

تمام تگ های<a> که ویژگی target  را نیز دارند را  انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

  <a href="http://ctboard.com">ترفندهای رایانه</a>
  <a href="http://ctboard.com" target="_blank">ترفندهای رایانه</a>

 [attribute=value]

 

  a[target=_blank]
  {
  background-color:yellow;
  }

تمام تگ های<a> که ویژگی target=_blank  را دارند، انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

[attribute~=value]

 

  [title~=pars]
  {
  background-color:yellow;
  }

تمام تگ های<a> که ویژگی “title=pars”  را دارند، انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

[attribute|=value]

  [lang|=fa]
  {
  background-color:yellow;
  }

تمامی عناصری  که  ویژگی “lang”  آنها با “fa” آغاز میشود، انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

:link

  a:link
  {
  background-color:yellow;
  }

تمام تگ های<a> که روی آنها کلیک نشده است را، انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

:visited

 

  a:visited
  {
  background-color:yellow;
  }

تمام تگ های<a> که روی آنها کلیک شده است را، انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

:hover

 

  a:hover
  {
  background-color:yellow;
  }

تمام تگ های<a> را زمانی که با ماوس روی آنها میروید، انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

:focus

 

  input:focus
  {
  background-color:yellow;
  }

تمام تگ های input  را زمانی که انتخاب میکنید، style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

 

:first-letter

  p:first-letter
  {
  font-size:200%;
  color:#8A2BE2;
  }

اولین کلمه از تمام تگ های <p>  را  انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

ویژگی هایی که در first-letter  میتوانند مورد استفاده قرار بگیرند.

  font properties
  color properties
  background properties
  margin properties
  padding properties
  border properties
  text-decoration
  vertical-align (only if float is 'none')
  text-transform
  line-height
  float
  clear

 

 :first-line

  p:first-line
  {
  background-color:yellow;
  }

اولین خط از تمام تگ های <p>  را  انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

ویژگی هایی که در first-line  میتوانند مورد استفاده قرار بگیرند.

  font properties
  color properties
  background properties
  word-spacing
  letter-spacing
  text-decoration
  vertical-align
  text-transform
  line-height
  clear

 

:first-child

 

  p:first-child
  {
  background-color:yellow;
  }

تمام تگ های <p> که اولین فرزند (child) از پدر و مادر (parent) خود است را  انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

:before

 

  p:before
  {
  content:"http://ctboard.com ";
  }

به اول تمام تگ های <p> ، لینک  http://ctboard.com  را اضافه میکند.

:after

 

  p:after
  {
  content:"http://ctboard.com";
  }

بعد تمام تگ های <p> ، لینک  http://ctboard.com  را اضافه میکند.

:lang

  p:lang(it)
  {
  background:yellow;
  }

تمام تگ های <p> که با ویژگی  “lang=it” شروع میشوند را  انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

element1~element2

  p~ul
  {
  background:#ff0000;
  }

تمام تگ های <ul> که والد مشترکی با  تگ  <p> دارند را  انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

 [attribute^=value]

  div[class^="test"]
  {
  background:#ffff00;
  }

تمام تگ های div که با ویژگی  “class=test” شروع میشوند را  انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

[attribute$=value]

  div[class$="test"]
  {
  background:#ffff00;
  }

 

تمام تگ های div که با ویژگی  “class=test” تمام میشوند را  انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

[attribute*=value]

  div[class*="test"]
  {
  background:#ffff00;
  }

تمام تگ های div که  ویژگی  “class=test” را شامل میشوند را  انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

:first-of-type

 

  p:first-of-type
  {
  background:#ff0000;
  }

اولین  تگ <p>  را  انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

:last-of-type

  p:last-of-type
  {
  background:#ff0000;
  }

آخرین تگ <p>  را  انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

 :only-of-type

  p:only-of-type
  {
  background:#ff0000;
  }

هر تگ <p>  که تک فرزند (only child) والد (parent) خود باشد را  انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

 :nth-child()

 

  p:nth-child(2)
  {
  background:#ff0000;
  }

هر تگ <p>  که دومین فرزند (only child) والد (parent) خود باشد را  انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

:nth-last-child()

 

  p:nth-last-child(2)
  {
  background:#ff0000;
  }

هر تگ <p>  که دومین فرزند (only child) والد (parent) خود از آخر باشد را  انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

:nth-of-type()

  p:nth-of-type(2)
  {
  background:#ff0000;
  }

هر تگ <p>  که دومین تگ <p> از والد (parent) خود  باشد را  انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

:nth-last-of-type()

  p:nth-last-of-type(2)
  {
  background:#ff0000;
  }

هر تگ <p>  که دومین تگ <p> از والد (parent) خود از آخر باشد را  انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

 :last-child

 

  p:last-child
  {
  background:#ff0000;
  }

برای هر تگ <p>  که آخرین فرزند (child) از والد (parent) خود  باشد را  انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

:root

  :root
  {
  background:#ff0000;
  }

 

تگ HTML  ، را  انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

:empty

 

  p:empty
  {
  background:#ff0000;
  }

هر تگ <p>  که محتوایی نداشته باشد را  انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

 :enabled

 

  input[type="text"]:enabled
  {
  background:#ffff00;
  }

تمام تگ های <input>  که  “type=”text باشند و فعال باشند را  انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

:disabled

 

  input[type="text"]:disabled
  {
  background:#dddddd;
  }

تمام تگ های <input>  که  “type=”text باشند وغیر فعال باشند را  انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

:checked

  input:checked
  {
  background:#ff0000;
  }

تمام تگ های <input>  که  “type=”checked باشند را  انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

:not

  :not(p)
  {
  background:#ff0000;
  }

تمامی تگ ها جز  تگ <p>  را  انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

::selection

 

  ::selection
  {
  color:#ff0000;
  }
  ::-moz-selection
  {
  color:#ff0000;
  }

متن هایی که با دوبار کلیک کردن بر آنها انتخاب میشوند ، style مورد نظر را به آنها اعمال میکند

 


برچسب ها