اسفند ۱۰, ۱۳۹۷ Mostafa بدون دیدگاه

اگر دنبال برنامه نویس برای ساخت افزونه ،قالب،سایت،برنامه ویندوز،اپلیکیشین اندروید،ربات تلگرام و.... هستید ،سفارش برنامه نویسی را مطالعه نمایید.

توجه : درخواست افزونه ،قالب، اسکریپت و نرم افزار و ... و سوالات و مشکلات خود را در انجمن ارسال نمایید

با سلام در این ترفند می خواهم نمونه کد آپلود تصویر با استفاده از Jquery قرار بدهم برای این کار شما نیاز به فایل Jquery و پلاگین jquery.form نیاز دارید.

خوب حالا بریم سر کد ها :

کد HTML :

<!-- loader.gif -->
<img style="display:none" id="loader" src="loader.gif" alt="Loading...." title="Loading...." />
<!-- simple file uploading form -->
<form id="form" action="ajaxupload.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
 <input id="uploadImage" type="file" accept="image/*" name="image" />
 <input id="button" type="submit" value="Upload">
</form>
<!-- preview action or error msgs -->
<div id="preview" style="display:none"></div>

کد Jquery  و وارد کردن فایلهای مورد نیاز:

<script type="text/javascript" src="js/jquery.7.1.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.form.js"></script>
<script>
$(document).ready(function() {
 var f = $('form');
 var l = $('#loader'); // loder.gif image
 var b = $('#button'); // upload button
 var p = $('#preview'); // preview area

 b.click(function(){
  // implement with ajaxForm Plugin
  f.ajaxForm({
   beforeSend: function(){
    l.show();
    b.attr('disabled', 'disabled');
    p.fadeOut();
   },
   success: function(e){
    l.hide();
    f.resetForm();
    b.removeAttr('disabled');
    p.html(e).fadeIn();
   },
   error: function(e){
    b.removeAttr('disabled');
    p.html(e).fadeIn();
   }
  });
 });
});
</script>

کد PHP :

<?php
$valid_exts = array('jpeg', 'jpg', 'png', 'gif'); // valid extensions
$max_size = 200 * 1024; // max file size
$path = 'uploads/'; // upload directory

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
 if( ! empty($_FILES['image']) ) {
  // get uploaded file extension
  $ext = strtolower(pathinfo($_FILES['image']['name'], PATHINFO_EXTENSION));
  // looking for format and size validity
  if (in_array($ext, $valid_exts) AND $_FILES['image']['size'] < $max_size) {
   $path = $path . uniqid(). '.' .$ext;
   // move uploaded file from temp to uploads directory
   if (move_uploaded_file($_FILES['image']['tmp_name'], $path)) {
    echo "<img src='$path' />";
   }
  } else {
   echo 'Invalid file!';
  }
 } else {
  echo 'File not uploaded!';
 }
} else {
 echo 'Bad request!';
}
?>

 

 


برچسب ها