بهمن ۹, ۱۳۹۷ Mostafa بدون دیدگاه

اگر دنبال برنامه نویس برای ساخت افزونه ،قالب،سایت،برنامه ویندوز،اپلیکیشین اندروید،ربات تلگرام و.... هستید ،سفارش برنامه نویسی را مطالعه نمایید.

توجه : درخواست افزونه ،قالب، اسکریپت و نرم افزار و ... و سوالات و مشکلات خود را در انجمن ارسال نمایید

در این صفحه شما یک جدول از اسامی رنگ هایی پیدا خواهید کردکه با بیشتر مرورگرها پشتیبانی می شوند.
توجه: فقط ۱۶ نام رنگ با استاندارد W3C HTML 4.0 پشتیبانی می شوند. برای بقیه رنگ ها باید از مقادیر مبنای ۱۶ آنها استفاده کرد.

نام رنگمبنای ۱۶رنگ
AliceBlue#F0F8FF
AntiqueWhite#FAEBD7
Aqua#۰۰FFFF
Aquamarine#۷FFFD4
Azure#F0FFFF
Beige#F5F5DC
Bisque#FFE4C4
Black#۰۰۰۰۰۰
BlanchedAlmond#FFEBCD
Blue#۰۰۰۰FF
BlueViolet#۸A2BE2
Brown#A52A2A
BurlyWood#DEB887
CadetBlue#۵F9EA0
Chartreuse#۷FFF00
Chocolate#D2691E
Coral#FF7F50
CornflowerBlue#۶۴۹۵ED
Cornsilk#FFF8DC
Crimson#DC143C
Cyan#۰۰FFFF
DarkBlue#۰۰۰۰۸B
DarkCyan#۰۰۸B8B
DarkGoldenRod#B8860B
DarkGray#A9A9A9
DarkGreen#۰۰۶۴۰۰
DarkKhaki#BDB76B
DarkMagenta#۸B008B
DarkOliveGreen#۵۵۶B2F
Darkorange#FF8C00
DarkOrchid#۹۹۳۲CC
DarkRed#۸B0000
DarkSalmon#E9967A
DarkSeaGreen#۸FBC8F
DarkSlateBlue#۴۸۳D8B
DarkSlateGray#۲F4F4F
DarkTurquoise#۰۰CED1
DarkViolet#۹۴۰۰D3
DeepPink#FF1493
DeepSkyBlue#۰۰BFFF
DimGray#۶۹۶۹۶۹
DodgerBlue#۱E90FF
Feldspar#D19275
FireBrick#B22222
FloralWhite#FFFAF0
ForestGreen#۲۲۸B22
Fuchsia#FF00FF
Gainsboro#DCDCDC
GhostWhite#F8F8FF
Gold#FFD700
GoldenRod#DAA520
Gray#۸۰۸۰۸۰
Green#۰۰۸۰۰۰
GreenYellow#ADFF2F
HoneyDew#F0FFF0
HotPink#FF69B4
IndianRed#CD5C5C
Indigo#۴B0082
Ivory#FFFFF0
Khaki#F0E68C
Lavender#E6E6FA
LavenderBlush#FFF0F5
LawnGreen#۷CFC00
LemonChiffon#FFFACD
LightBlue#ADD8E6
LightCoral#F08080
LightCyan#E0FFFF
LightGoldenRodYellow#FAFAD2
LightGrey#D3D3D3
LightGreen#۹۰EE90
LightPink#FFB6C1
LightSalmon#FFA07A
LightSeaGreen#۲۰B2AA
LightSkyBlue#۸۷CEFA
LightSlateBlue#۸۴۷۰FF
LightSlateGray#۷۷۸۸۹۹
LightSteelBlue#B0C4DE
LightYellow#FFFFE0
Lime#۰۰FF00
LimeGreen#۳۲CD32
Linen#FAF0E6
Magenta#FF00FF
Maroon#۸۰۰۰۰۰
MediumAquaMarine#۶۶CDAA
MediumBlue#۰۰۰۰CD
MediumOrchid#BA55D3
MediumPurple#۹۳۷۰D8
MediumSeaGreen#۳CB371
MediumSlateBlue#۷B68EE
MediumSpringGreen#۰۰FA9A
MediumTurquoise#۴۸D1CC
MediumVioletRed#C71585
MidnightBlue#۱۹۱۹۷۰
MintCream#F5FFFA
MistyRose#FFE4E1
Moccasin#FFE4B5
NavajoWhite#FFDEAD
Navy#۰۰۰۰۸۰
OldLace#FDF5E6
Olive#۸۰۸۰۰۰
OliveDrab#۶B8E23
Orange#FFA500
OrangeRed#FF4500
Orchid#DA70D6
PaleGoldenRod#EEE8AA
PaleGreen#۹۸FB98
PaleTurquoise#AFEEEE
PaleVioletRed#D87093
PapayaWhip#FFEFD5
PeachPuff#FFDAB9
Peru#CD853F
Pink#FFC0CB
Plum#DDA0DD
PowderBlue#B0E0E6
Purple#۸۰۰۰۸۰
Red#FF0000
RosyBrown#BC8F8F
RoyalBlue#۴۱۶۹E1
SaddleBrown#۸B4513
Salmon#FA8072
SandyBrown#F4A460
SeaGreen#۲E8B57
SeaShell#FFF5EE
Sienna#A0522D
Silver#C0C0C0
SkyBlue#۸۷CEEB
SlateBlue#۶A5ACD
SlateGray#۷۰۸۰۹۰
Snow#FFFAFA
SpringGreen#۰۰FF7F
SteelBlue#۴۶۸۲B4
Tan#D2B48C
Teal#۰۰۸۰۸۰
Thistle#D8BFD8
Tomato#FF6347
Turquoise#۴۰E0D0
Violet#EE82EE
VioletRed#D02090
Wheat#F5DEB3
White#FFFFFF
WhiteSmoke#F5F5F5
Yellow#FFFF00
YellowGreen#۹ACD32

برچسب ها
نظرات

توجه : لطفاً فقط نظرات خود را از این طریق ارسال نمایید و سوالات و مشکلات خود را در انجمن سایت مطرح نمایید.