فروردین ۳۰, ۱۳۹۸ Mostafa بدون دیدگاه

سوالات و مشکلات خود را در انجمن مطرح نمایید

نوع داده نوع داده هایی را که متغیر می تواند مانند عدد صحیح، اعشار ، کارکتر و غیره ذخیره کند مشخص می کند.
انواع داده های زیر در زبان C وجود دارد.
انواعنوع داده
نوع داده اصلیint, char, float, double
نوع داده تولید شدهarray, pointer, structure, union
نوع داده شمارشenum
نوع داده تابعvoid

اندازه حافظه انواع داده های اساسی ممکن است با توجه به سیستم عامل ۳۲ یا ۶۴ بیتی تغییر کند.
بیایید انواع داده های اولیه را ببینیم. اندازه آن با توجه به معماری ۳۲ بیتی ارائه شده است.
نوع دادهاندازه حافظهمحدوده
char۱ byte−۱۲۸ to 127
signed char۱ byte−۱۲۸ to 127
unsigned char۱ byte۰ to 255
short۲ byte−۳۲,۷۶۸ to 32,767
signed short۲ byte−۳۲,۷۶۸ to 32,767
unsigned short۲ byte۰ to 65,535
int۲ byte−۳۲,۷۶۸ to 32,767
signed int۲ byte−۳۲,۷۶۸ to 32,767
unsigned int۲ byte۰ to 65,535
short int۲ byte−۳۲,۷۶۸ to 32,767
signed short int۲ byte−۳۲,۷۶۸ to 32,767
unsigned short int۲ byte۰ to 65,535
long int۴ byte-۲,۱۴۷,۴۸۳,۶۴۸ to 2,147,483,647
signed long int۴ byte-۲,۱۴۷,۴۸۳,۶۴۸ to 2,147,483,647
unsigned long int۴ byte۰ to 4,294,967,295
float۴ byte
double۸ byte
long double۱۰ byte
نظرات

قسمت نظرات در حال حاضر غیرفعال می باشد