آوریل 9, 2019 Mostafa بدون دیدگاه

اگر دنبال برنامه نویس برای ساخت افزونه ،قالب،سایت،برنامه ویندوز،اپلیکیشین اندروید،ربات تلگرام و.... هستید ،سفارش برنامه نویسی را مطالعه نمایید.

توجه : درخواست افزونه ،قالب، اسکریپت و نرم افزار و ... و سوالات و مشکلات خود را در انجمن ارسال نمایید

روش اول :

<?php

    if (isDomainAvailible('https://mypgr.ir'))
    {
        echo "در حال اجرا می باشد";
    }
    else
    {
        echo "متاسفانه پیدا نشد";
    }


    function isDomainAvailible($domain)
    {
        
        if(!filter_var($domain, FILTER_VALIDATE_URL))
        {
            return false;
        }

     
        $curlInit = curl_init($domain);
        curl_setopt($curlInit,CURLOPT_CONNECTTIMEOUT,10);
        curl_setopt($curlInit,CURLOPT_HEADER,true);
        curl_setopt($curlInit,CURLOPT_NOBODY,true);
        curl_setopt($curlInit,CURLOPT_RETURNTRANSFER,true);

       
        $response = curl_exec($curlInit);

        curl_close($curlInit);

        if ($response) return true;

        return false;
    }
?>

 

 

 

روش دوم :

 

<?php
function Visit($url){
    $agent = "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)";$ch=curl_init();
    curl_setopt ($ch, CURLOPT_URL,$url );
    curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, $agent);
    curl_setopt ($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
    curl_setopt ($ch,CURLOPT_VERBOSE,false);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 5);
    curl_setopt($ch,CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE);
    curl_setopt($ch,CURLOPT_SSLVERSION,3);
    curl_setopt($ch,CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, FALSE);
    $page=curl_exec($ch);
    //echo curl_error($ch);
    $httpcode = curl_getinfo($ch, CURLINFO_HTTP_CODE);
    curl_close($ch);
    if($httpcode>=200 && $httpcode<300) return true;
    else return false;
}
if (Visit("https://mypgr.ir"))
    echo "آنلاین"."n";
else
    echo "آفلاین";

روش سوم :

 

<?php
    ini_set("default_socket_timeout","05");
    set_time_limit(5);
    $f=fopen("https://mypgr.ir","r");
    $r=fread($f,1000);
    fclose($f);
    if(strlen($r)>1) {
    echo("<span class='online'>آنلاین</span>");
    }
    else {
    echo("<span class='offline'>آفلاین</span>");
    }
?>

برچسب ها