اردیبهشت ۷, ۱۳۹۸ Mostafa بدون دیدگاه

سوالات و مشکلات خود را در انجمن مطرح نمایید

ما می توانیم بدون استفاده از متغیر سوم دو عدد را مبادله کنیم. دو روش معمول برای مبادله دو عدد بدون استفاده از متغیر سوم وجود دارد:

 1. با + و –
 2. با * و /

مثال با روش اول :

#include<stdio.h> 
 int main()  
{  
int a=10, b=20;   
printf("Before swap a=%d b=%d",a,b);   
a=a+b;//a=30 (10+20)  
b=a-b;//b=10 (30-20)  
a=a-b;//a=20 (30-10)  
printf("\nAfter swap a=%d b=%d",a,b);  
return 0; 
}

 

مثال با روش دوم :

#include<stdio.h> 
#include<stdlib.h> 
 int main()  
{  
int a=10, b=20;   
printf("Before swap a=%d b=%d",a,b);    
a=a*b;//a=200 (10*20)  
b=a/b;//b=10 (200/20)  
a=a/b;//a=20 (200/10)  
 system("cls"); 
printf("\nAfter swap a=%d b=%d",a,b);    
return 0; 
}

 

 

 

 

نظرات

قسمت نظرات در حال حاضر غیرفعال می باشد