فروردین ۳۰, ۱۳۹۸ Mostafa بدون دیدگاه

سوالات و مشکلات خود را در انجمن مطرح نمایید

فاکتوریل هر عدد طبیعی در ریاضیات از حاصل‌ضرب آن عدد در تمام اعداد طبیعی کوچک‌تر از آن بدون صفر به دست می‌آید. فاکتوریل عددی مانند n را n!  می‌نویسند و «اِن فاکتوریل» می‌خوانند. همچنین طبق قرارداد، فاکتوریل صفر همیشه برابر با یک است.
مثال :
۵! = ۵*۴*۳*۲*۱ = ۱۲۰

 

کد محاسبه فاکتوریل در زبان C با حلقه :
#include<stdio.h> 
int main()  
{  
 int i,fact=1,number;  
 printf("Enter a number: ");  
 scanf("%d",&number);  
  for(i=1;i<=number;i++){  
   fact=fact*i;  
 }  
 printf("Factorial of %d is: %d",number,fact);  
return 0; 
}

 

کد محاسبه فاکتوریل در زبان C با تابع بازگشتی :

#include<stdio.h> 
 
long factorial(int n) 
{ 
 if (n == 0) 
  return 1; 
 else 
  return(n * factorial(n-1)); 
} 
  
void main() 
{ 
 int number; 
 long fact; 
 printf("Enter a number: "); 
 scanf("%d", &number);  
  
 fact = factorial(number); 
 printf("Factorial of %d is %ld\n", number, fact); 
 return 0; 
}

 

نظرات

قسمت نظرات در حال حاضر غیرفعال می باشد