فروردین ۳۰, ۱۳۹۸ Mostafa بدون دیدگاه

سوالات و مشکلات خود را در انجمن مطرح نمایید

تابع fprintf  برای نوشتن مجموعه ای از کاراکترها در فایل استفاده می شود. خروجی فرمت شده را به یک جریان ارسال می کند.

 

نحوه استفاده :

int fprintf(FILE *stream, const char *format [, argument, ...])

مثال :

#include <stdio.h> 
main(){ 
  FILE *fp; 
  fp = fopen("file.txt", "w");//opening file 
  fprintf(fp, "Hello file by fprintf...\n");//writing data into file 
  fclose(fp);//closing file 
}

تابع fscanf برای خواندن مجموعه ای از کاراکتر ها از فایل استفاده می شود. این یک کلمه از فایل را می خواند و EOF را در انتهای فایل باز می گرداند.

نحوه استفاده :

int fscanf(FILE *stream, const char *format [, argument, ...])

مثال :

#include <stdio.h> 
main(){ 
  FILE *fp; 
  char buff[255];//creating char array to store data of file 
  fp = fopen("file.txt", "r"); 
  while(fscanf(fp, "%s", buff)!=EOF){ 
  printf("%s ", buff ); 
  } 
  fclose(fp); 
}

خروجی :

Hello file by fprintf...

 

 

 

 

نظرات

قسمت نظرات در حال حاضر غیرفعال می باشد