فروردین ۳۰, ۱۳۹۸ Mostafa بدون دیدگاه

سوالات و مشکلات خود را در انجمن مطرح نمایید

تابع fseek برای تنظیم اشاره گر فایل به نقطه مشخص شده استفاده می شود. این برای نوشتن داده ها در فایل در مکان مورد نظر استفاده می شود.
نحوه استفاده :
int fseek(FILE *stream, long int offset, int whence)
۳ ثابت برای تابع fseek  وجود دارد:  SEEK_SET، SEEK_CUR و SEEK_END.
مثال :
#include <stdio.h> 
void main(){ 
  FILE *fp; 
 
  fp = fopen("myfile.txt","w+"); 
  fputs("This is javatpoint", fp); 
  
  fseek( fp, 7, SEEK_SET ); 
  fputs("sonoo jaiswal", fp); 
  fclose(fp); 
}

خروجی در فایل myfile.txt

This is sonoo jaiswal

 

برچسب ها
نظرات

قسمت نظرات در حال حاضر غیرفعال می باشد