فروردین ۳۰, ۱۳۹۸ Mostafa بدون دیدگاه

سوالات و مشکلات خود را در انجمن مطرح نمایید

تابع ftell  موقعیت فایل فعلی جریان مشخص شده را باز می کند. ما می توانیم از تابع ftell  استفاده کنیم تا حجم کل فایل را پس از حرکت اشاره گر فایل در انتهای فایل به دست آوریم. ما می توانیم از ثابت SEEK_END استفاده کنیم تا اشاره گر فایل را در انتهای فایل حرکت دهیم.

نحوه استفاده :

long int ftell(FILE *stream)

مثال :

#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
void main (){ 
  FILE *fp; 
  int length; 
  clrscr(); 
  fp = fopen("file.txt", "r"); 
  fseek(fp, 0, SEEK_END); 
 
  length = ftell(fp); 
 
  fclose(fp); 
  printf("Size of file: %d bytes", length); 
  getch(); 
}

خروجی :

Size of file: 21 bytes

 

 

 

 

نظرات

قسمت نظرات در حال حاضر غیرفعال می باشد