آذر ۱۳, ۱۳۹۷ Mostafa بدون دیدگاه

اگر دنبال برنامه نویس برای ساخت افزونه ،قالب،سایت،برنامه ویندوز،اپلیکیشین اندروید،ربات تلگرام و.... هستید ،سفارش برنامه نویسی را مطالعه نمایید.

توجه : درخواست افزونه ،قالب، اسکریپت و نرم افزار و ... و سوالات و مشکلات خود را در انجمن ارسال نمایید

با سلام خدمت دوستان عزیز

جدول نمونه :

invoice_no book_id pub_lang qty rate cost
INV0001   BK001  English  15  75  1125
INV0002   BK004  English  8  55  440
INV0003   BK005  NULL    20  20  400
INV0004   BK004  English  15  35  525
INV0005   BK001  English  8  25  200
INV0006   BK003  Hindi   20  45  900

 

تابع AVG : این تابع میانگین مقادیر یک پرس و جو را محاسبه می کند.

مثال :

SELECT AVG(cost) AS "Average Cost" FROM invoice;

خروجی :

 Average Cost
-------------------
۵۹۸.۳۳۳۳۳۳

تابع BIT_AND : این تابع حاصل AND کردن بیت ها مقادیر پرس و جو را بر می گرداند.

تابع BIT_OR : این تابع حاصل OR کردن بیت ها مقادیر پرس و جو را بر می گرداند.

تابع BIT_XOR : این تابع حاصل XOR کردن بیت ها مقادیر پرس و جو را بر می گرداند.

تابع COUNT : تعداد مقادیر یک پرس و جو را بدست می آورد.(تنها مقادیر غیر Null را می شمارد)

مثال :

SELECT COUNT(*) FROM invoice;

خروجی :

COUNT(*)
--------------
۶

مثال :

SELECT pub_lang, COUNT(pub_lang), COUNT(DISTINCT(pub_lang)) FROM invoice GROUP BY pub_lang;

خروجی :

pub_lang    COUNT(pub_lang)        COUNT(DISTINCT(pub_lang))
------------------------------------------------------------------------------------------
NULL          0                    0
English        4                    1
Hindi         1                    1

تابع GROUP_CONCAT : این تابع رشته از متن یک مقدار غیر Null را بر می گرداند.

مثال :

SELECT pub_lang,GROUP_CONCAT(book_id) FROM invoice GROUP BY pub_lang;

خروجی :

pub_lang          GROUP_CONCAT(book_id)
----------------------------------------------------------
NULL                 BK005
English                BK001,BK004,BK004,BK001
Hindi                 BK003

تابع MAX : بزرگترین مقدار بین مقادیر را بر می گرداند.

مثال :

SELECT MAX(rate) FROM invoice;

خروجی :

MAX(rate)
-----------
۷۵.۰۰

تابع MIN : کوچکترین مقدار بین مقادیر را بر می گرداند.

تابع STD : این تابع انحراف معیار یک مقادیر را محاسبه می کند.

مثال :

SELECT STD(cost) FROM invoice;

خروجی

STD(cost) | 315.392172

تابع STDDEV_POP : این تابع انحراف معیار یک مقادیر را محاسبه می کند.

تابع SUM : این تابع جمع مقادیر را بر می گرداند.

مثال :

SELECT SUM(cost) FROM invoice

خروجی :

۳۵۹۰.۰۰

تابع VAR_POP : این تابع واریانس مقادیر را محاسبه می کند.

مثال :

SELECT VAR_POP(cost) FROM invoice;

خروجی :

۹۹۴۷۲.۲۲۲۲۲۲

برچسب ها
نظرات

توجه : لطفاً فقط نظرات خود را از این طریق ارسال نمایید و سوالات و مشکلات خود را در انجمن سایت مطرح نمایید.