فروردین ۳۱, ۱۳۹۸ Mostafa بدون دیدگاه

سوالات و مشکلات خود را در انجمن مطرح نمایید

 با استفاده از حلقه do-while، می توانیم اجرای چند بخش از جمله را تکرار کنیم. حلقه do-while عمدتا در مواردی مورد استفاده قرار می گیرد که ما باید حلقه را یکبار اجرا کنیم. حلقه انجام در حالی که بیشتر در برنامه های منو محور استفاده می شود که شرایط خاتمه بستگی به کاربر نهایی دارد.

نحوه استفاده :

do{ 
//code to be executed 
}while(condition);

مثال :

#include<stdio.h> 
#include<stdlib.h> 
void main () 
{ 
  char c; 
  int choice,dummy;  
  do{ 
  printf("\n1. Print Hello\n2. Print Javatpoint\n3. Exit\n"); 
  scanf("%d",&choice); 
  switch(choice) 
  { 
    case 1 :  
    printf("Hello");  
    break; 
    case 2:  
    printf("Javatpoint"); 
    break; 
    case 3: 
    exit(0);  
    break; 
    default:  
    printf("please enter valid choice");   
  } 
  printf("do you want to enter more?");  
  scanf("%d",&dummy); 
  scanf("%c",&c); 
  }while(c=='y'); 
}

 

یک مثال دیگر

#include<stdio.h> 
int main(){  
int i=1;   
do{  
printf("%d \n",i);  
i++;  
}while(i<=10);  
return 0; 
}

 

 

 

 

 

نظرات

قسمت نظرات در حال حاضر غیرفعال می باشد