شهریور ۱۰, ۱۳۹۶ Mostafa بدون دیدگاه

سوالات و مشکلات خود را در انجمن مطرح نمایید

عنوان : Unity Game Development Academy Make 2D & 3D Games
انتشار دهند : Udemy
انداره فایل : ۱۴.۷۷ گیگابایت

برخی از عناوین دوره :

Installation & setup
Physics
Pathfinding
Basic artificial intelligence
Lightning & lightmapping
Camera animations & cutscenes
Character animations
Scripting, scripting, scripting!
Materials & skyboxes
Sound FX & music
Multiplayer over LAN & Internet
Particle FX
Melee & ranged battle systems
Tower Defense Game
Adventure Game
Zombies!

رمز فایل : link4share.ir

دانلود دوره آموزشی پارت ۱
دانلود دوره آموزشی پارت ۲
دانلود دوره آموزشی پارت ۳
دانلود دوره آموزشی پارت ۴
دانلود دوره آموزشی پارت ۵
دانلود دوره آموزشی پارت ۶
دانلود دوره آموزشی پارت ۷
دانلود دوره آموزشی پارت ۸
دانلود دوره آموزشی پارت ۹
دانلود دوره آموزشی پارت ۱۰
دانلود دوره آموزشی پارت ۱۱
دانلود دوره آموزشی پارت ۱۲
دانلود دوره آموزشی پارت ۱۳
دانلود دوره آموزشی پارت ۱۴
دانلود دوره آموزشی پارت ۱۵
دانلود دوره آموزشی پارت ۱۶
دانلود دوره آموزشی پارت ۱۷
دانلود دوره آموزشی پارت ۱۸

نظرات

قسمت نظرات در حال حاضر غیرفعال می باشد