بهمن ۹, ۱۳۹۷ Mostafa بدون دیدگاه

اگر دنبال برنامه نویس برای ساخت افزونه ،قالب،سایت،برنامه ویندوز،اپلیکیشین اندروید،ربات تلگرام و.... هستید ،سفارش برنامه نویسی را مطالعه نمایید.

توجه : درخواست افزونه ،قالب، اسکریپت و نرم افزار و ... و سوالات و مشکلات خود را در انجمن ارسال نمایید

رنگ ها با ترکیب منابع نوری قرمز ، سبز و آبی معرفی می شوند.

محتوای رنگ ها

رنگ ها با استفاده از نشان گذاری مبنای ۱۶ برای ترکیب مقدار رنگ قرمز و سبز آبی معرفی می شوند. پایین ترین مقدار رنگی که می توان به یک منبع رنگی داد صفر است (hex #00) و بالاترین مقدار ۲۵۵ است(hex #ff).

این جدول حاصل ترکیب منابع نوری قرمز و سبز و آبی را نشان می دهد:

رنگمبنای ۱۶rgb
#۰۰۰۰۰۰rgb(0,0,0)
#FF0000rgb(255,0,0)
#۰۰FF00rgb(0,255,0)
#۰۰۰۰FFrgb(0,0,255)
#FFFF00rgb(255,255,0)
#۰۰FFFFrgb(0,255,255)
#FF00FFrgb(255,0,255)
#C0C0C0rgb(192,192,192)
#FFFFFFrgb(255,255,255)

نام رنگ ها

یک کلکسیون از نام رنگ ها بوسیله بیشتر مرورگرها پشتیبانی می شود.
توجه: فقط ۱۶ رنگ توسط استاندارد W3C HTML4.0 پشتیبانی می شود ( aqua , black , blue , fuchsia , gray , green , lime , maroon , navy , olive , purple , red , silver , teal , white , yellow ). برای تمام رنگ های دیگر ، شما باید از مقدار شما باید از مقدار مبنای ۱۶ رنگها استفاده کنید.

رنگمبنای ۱۶نام رنگ
#F0F8FFAliceBlue
#FAEBD7AntiqueWhite
#۷FFFD4Aquamarine
#۰۰۰۰۰۰Black
#۰۰۰۰FFBlue
#۸A2BE2BlueViolet
#A52A2ABrown

رنگ های ایمن وب

چندین سال پیش که کامپیوترها فقط ۲۵۶ رنگ متفاوت را پشتیبانی می کردند ، لیستی از ۲۱۶ رنگ ایمن وب بعنوان استاندارد وب پیشنهاد شد. دلیل این پیشنهاد آن بود که سیستم عامل های مایکروسافت و Mac از ۴۰ رنگ ثابت از پیش تعیین شده سیستمی استفاده می کردند.

جدول متقاطع ۲۱۶ رنگ

این جدول متقاطع ۲۱۶ رنگ ایمن وب در اصل برای اطمینان از اینکه همه کامپیوترها ، همه رنگ های آن را هنگامی که پالت رنگ ۲۵۶ تایی اجرا می شود ، دقیق نشان خواهند داد ساخته شد.

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۳۰۰۰۰۶۶۰۰۰۰۹۹۰۰۰۰CC۰۰۰۰FF
۰۰۳۳۰۰۰۰۳۳۳۳۰۰۳۳۶۶۰۰۳۳۹۹۰۰۳۳CC۰۰۳۳FF
۰۰۶۶۰۰۰۰۶۶۳۳۰۰۶۶۶۶۰۰۶۶۹۹۰۰۶۶CC۰۰۶۶FF
۰۰۹۹۰۰۰۰۹۹۳۳۰۰۹۹۶۶۰۰۹۹۹۹۰۰۹۹CC۰۰۹۹FF
۰۰CC00۰۰CC33۰۰CC66۰۰CC99۰۰CCCC۰۰CCFF
۰۰FF00۰۰FF33۰۰FF66۰۰FF99۰۰FFCC۰۰FFFF
۳۳۰۰۰۰۳۳۰۰۳۳۳۳۰۰۶۶۳۳۰۰۹۹۳۳۰۰CC۳۳۰۰FF
۳۳۳۳۰۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۶۶۳۳۳۳۹۹۳۳۳۳CC۳۳۳۳FF
۳۳۶۶۰۰۳۳۶۶۳۳۳۳۶۶۶۶۳۳۶۶۹۹۳۳۶۶CC۳۳۶۶FF
۳۳۹۹۰۰۳۳۹۹۳۳۳۳۹۹۶۶۳۳۹۹۹۹۳۳۹۹CC۳۳۹۹FF
۳۳CC00۳۳CC33۳۳CC66۳۳CC99۳۳CCCC۳۳CCFF
۳۳FF00۳۳FF33۳۳FF66۳۳FF99۳۳FFCC۳۳FFFF
۶۶۰۰۰۰۶۶۰۰۳۳۶۶۰۰۶۶۶۶۰۰۹۹۶۶۰۰CC۶۶۰۰FF
۶۶۳۳۰۰۶۶۳۳۳۳۶۶۳۳۶۶۶۶۳۳۹۹۶۶۳۳CC۶۶۳۳FF
۶۶۶۶۰۰۶۶۶۶۳۳۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۹۹۶۶۶۶CC۶۶۶۶FF
۶۶۹۹۰۰۶۶۹۹۳۳۶۶۹۹۶۶۶۶۹۹۹۹۶۶۹۹CC۶۶۹۹FF
۶۶CC00۶۶CC33۶۶CC66۶۶CC99۶۶CCCC۶۶CCFF
۶۶FF00۶۶FF33۶۶FF66۶۶FF99۶۶FFCC۶۶FFFF
۹۹۰۰۰۰۹۹۰۰۳۳۹۹۰۰۶۶۹۹۰۰۹۹۹۹۰۰CC۹۹۰۰FF
۹۹۳۳۰۰۹۹۳۳۳۳۹۹۳۳۶۶۹۹۳۳۹۹۹۹۳۳CC۹۹۳۳FF
۹۹۶۶۰۰۹۹۶۶۳۳۹۹۶۶۶۶۹۹۶۶۹۹۹۹۶۶CC۹۹۶۶FF
۹۹۹۹۰۰۹۹۹۹۳۳۹۹۹۹۶۶۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹CC۹۹۹۹FF
۹۹CC00۹۹CC33۹۹CC66۹۹CC99۹۹CCCC۹۹CCFF
۹۹FF00۹۹FF33۹۹FF66۹۹FF99۹۹FFCC۹۹FFFF
CC0000CC0033CC0066CC0099CC00CCCC00FF
CC3300CC3333CC3366CC3399CC33CCCC33FF
CC6600CC6633CC6666CC6699CC66CCCC66FF
CC9900CC9933CC9966CC9999CC99CCCC99FF
CCCC00CCCC33CCCC66CCCC99CCCCCCCCCCFF
CCFF00CCFF33CCFF66CCFF99CCFFCCCCFFFF
FF0000FF0033FF0066FF0099FF00CCFF00FF
FF3300FF3333FF3366FF3399FF33CCFF33FF
FF6600FF6633FF6666FF6699FF66CCFF66FF
FF9900FF9933FF9966FF9999FF99CCFF99FF
FFCC00FFCC33FFCC66FFCC99FFCCCCFFCCFF
FFFF00FFFF33FFFF66FFFF99FFFFCCFFFFFF

نظرات

توجه : لطفاً فقط نظرات خود را از این طریق ارسال نمایید و سوالات و مشکلات خود را در انجمن سایت مطرح نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید