می 19, 2019 Mostafa بدون دیدگاه

اگر دنبال برنامه نویس برای ساخت افزونه ،قالب،سایت،برنامه ویندوز،اپلیکیشین اندروید،ربات تلگرام و.... هستید ،سفارش برنامه نویسی را مطالعه نمایید.

توجه : درخواست افزونه ،قالب، اسکریپت و نرم افزار و ... و سوالات و مشکلات خود را در انجمن ارسال نمایید

دستور if-else در C برای انجام عملیات بر اساس برخی شرایط خاص استفاده می شود. عملیات مشخص شده در بلوک اگر و فقط اگر شرایط داده شده درست باشد اجرا می شود.

انواع عبارت if در زبان C وجود دارد.

عبارت if
عبارت if-else
عبارت if-else-if
عبارت if تو در تو

عبارت If
علامت if برای بررسی برخی از شرایط داده شده و انجام برخی از عملیات بسته به صحت این شرایط استفاده می شود. نحو دستور if در زیر داده شده است.
if(شرط یا شرایط){ 
//code to be executed 
}

 

مثال : بررسی زوج بودن عدد

#include<stdio.h>  
int main(){  
int number=0;  
printf("Enter a number:");  
scanf("%d",&number);  
if(number%2==0){  
printf("%d is even number",number);  
}  
return 0; 
}

مثال : پیدا کردن بزرگترین عدد بین سه عدد

#include <stdio.h> 
int main() 
{ 
  int a, b, c;  
   printf("Enter three numbers?"); 
  scanf("%d %d %d",&a,&b,&c); 
  if(a>b && a>c) 
  { 
    printf("%d is largest",a); 
  } 
  if(b>a && b > c) 
  { 
    printf("%d is largest",b); 
  } 
  if(c>a && c>b) 
  { 
    printf("%d is largest",c); 
  } 
  if(a == b && a == c)  
  { 
    printf("All are equal");  
  } 
}

عبارت If-else

if(expression){ 
//code to be executed if condition is true 
}else{ 
//code to be executed if condition is false 
}

مثال : بررسی زوج یا فرد بودن عدد

#include<stdio.h>  
int main(){  
int number=0;  
printf("enter a number:");  
scanf("%d",&number);   
if(number%2==0){  
printf("%d is even number",number);  
}  
else{  
printf("%d is odd number",number);  
}   
return 0; 
}

مثال : بررسی سن

#include <stdio.h> 
int main() 
{ 
  int age;  
  printf("Enter your age?");  
  scanf("%d",&age); 
  if(age>=18) 
  { 
    printf("You are eligible to vote...");  
  } 
  else  
  { 
    printf("Sorry ... you can't vote");  
  } 
}

 

عبارت If else-if :

if(condition1){ 
//code to be executed if condition1 is true 
}else if(condition2){ 
//code to be executed if condition2 is true 
} 
else if(condition3){ 
//code to be executed if condition3 is true 
} 
... 
else{ 
//code to be executed if all the conditions are false 
}

مثال :

#include<stdio.h>  
int main(){  
int number=0;  
printf("enter a number:");  
scanf("%d",&number);   
if(number==10){  
printf("number is equals to 10");  
}  
else if(number==50){  
printf("number is equal to 50");  
}  
else if(number==100){  
printf("number is equal to 100");  
}  
else{  
printf("number is not equal to 10, 50 or 100");  
}  
return 0; 
}

مثال :

#include <stdio.h> 
int main() 
{ 
  int marks;  
  printf("Enter your marks?"); 
  scanf("%d",&marks);  
  if(marks > 85 && marks <= 100) 
  { 
    printf("Congrats ! you scored grade A ...");  
  } 
  else if (marks > 60 && marks <= 85)  
  { 
    printf("You scored grade B + ..."); 
  } 
  else if (marks > 40 && marks <= 60)  
  { 
    printf("You scored grade B ..."); 
  } 
  else if (marks > 30 && marks <= 40)  
  { 
    printf("You scored grade C ...");  
  } 
  else  
  { 
    printf("Sorry you are fail ...");  
  } 
}

 

 


برچسب ها