اسفند ۲, ۱۳۹۷ Mostafa بدون دیدگاه

اگر دنبال برنامه نویس برای ساخت افزونه ،قالب،سایت،برنامه ویندوز،اپلیکیشین اندروید،ربات تلگرام و.... هستید ،سفارش برنامه نویسی را مطالعه نمایید.

توجه : درخواست افزونه ،قالب، اسکریپت و نرم افزار و ... و سوالات و مشکلات خود را در انجمن ارسال نمایید

در زیر یک منبع از کاراکترهای اسکی در فرم url-encoding آمده است.مقادیر مبنای ۱۶ می توانند برای نمایش حروف غیر استاندارد و کاراکترهای در مرورگرها و plug-in استفاده شوند.

 از %۰۰ تا %۸f

مقدار ASCIIURL-encodeمقدار ASCIIURL-encodeمقدار ASCIIURL-encode
æ%۰۰۰%۳۰`%۶۰
%۰۱۱%۳۱a%۶۱
%۰۲۲%۳۲b%۶۲
%۰۳۳%۳۳c%۶۳
%۰۴۴%۳۴d%۶۴
%۰۵۵%۳۵e%۶۵
%۰۶۶%۳۶f%۶۶
%۰۷۷%۳۷g%۶۷
backspace%۰۸۸%۳۸h%۶۸
tab%۰۹۹%۳۹i%۶۹
linefeed%۰a:%۳aj%۶a
%۰b;%۳bk%۶b
%۰c<%۳cl%۶c
c return%۰d=%۳dm%۶d
%۰e>%۳en%۶e
%۰f?%۳fo%۶f
%۱۰@%۴۰p%۷۰
%۱۱A%۴۱q%۷۱
%۱۲B%۴۲r%۷۲
%۱۳C%۴۳s%۷۳
%۱۴D%۴۴t%۷۴
%۱۵E%۴۵u%۷۵
%۱۶F%۴۶v%۷۶
%۱۷G%۴۷w%۷۷
%۱۸H%۴۸x%۷۸
%۱۹I%۴۹y%۷۹
%۱aJ%۴az%۷a
%۱bK%۴b{%۷b
%۱cL%۴c|%۷c
%۱dM%۴d}%۷d
%۱eN%۴e~%۷e
%۱fO%۴f%۷f
space%۲۰P%۵۰%۸۰
!%۲۱Q%۵۱%۸۱
%۲۲R%۵۲%۸۲
#%۲۳S%۵۳ƒ%۸۳
$%۲۴T%۵۴%۸۴
%%۲۵U%۵۵%۸۵
&%۲۶V%۵۶%۸۶
%۲۷W%۵۷%۸۷
(%۲۸X%۵۸ˆ%۸۸
)%۲۹Y%۵۹%۸۹
*%۲aZ%۵aŠ%۸a
+%۲b[%۵b%۸b
,%۲c\%۵cŒ%۸c
%۲d]%۵d%۸d
.%۲e^%۵eŽ%۸e
/%۲f_%۵f%۸f

از %۹۰ تا %ff

مقدار ASCIIURL-encodeمقدار ASCIIURL-encodeمقدار ASCIIURL-encode
%۹۰À%c0ð%f0
%۹۱Á%c1ñ%f1
%۹۲Â%c2ò%f2
%۹۳Ã%c3ó%f3
%۹۴Ä%c4ô%f4
%۹۵Å%c5õ%f5
%۹۶Æ%c6ö%f6
%۹۷Ç%c7÷%f7
˜%۹۸È%c8ø%f8
%۹۹É%c9ù%f9
š%۹aÊ%caú%fa
%۹bË%cbû%fb
œ%۹cÌ%ccü%fc
%۹dÍ%cdý%fd
ž%۹eÎ%ceþ%fe
Ÿ%۹fÏ%cfÿ%ff
%a0Ð%d0
¡%a1Ñ%d1
¢%a2Ò%d2
£%a3Ó%d3
%a4Ô%d4
¥%a5Õ%d5
|%a6Ö%d6
§%a7%d7
¨%a8Ø%d8
©%a9Ù%d9
ª%aaÚ%da
«%abÛ%db
¬%acÜ%dc
¯%adÝ%dd
®%aeÞ%de
¯%afß%df
°%b0à%e0
±%b1á%e1
²%b2â%e2
³%b3ã%e3
´%b4ä%e4
µ%b5å%e5
%b6æ%e6
·%b7ç%e7
¸%b8è%e8
¹%b9é%e9
º%baê%ea
»%bbë%eb
¼%bcì%ec
½%bdí%ed
¾%beî%ee
¿%bfï%ef

برچسب ها
نظرات

توجه : لطفاً فقط نظرات خود را از این طریق ارسال نمایید و سوالات و مشکلات خود را در انجمن سایت مطرح نمایید.