ژوئن 3, 2019 Mostafa بدون دیدگاه

اگر دنبال برنامه نویس برای ساخت افزونه ،قالب،سایت،برنامه ویندوز،اپلیکیشین اندروید،ربات تلگرام و.... هستید ،سفارش برنامه نویسی را مطالعه نمایید.

توجه : درخواست افزونه ،قالب، اسکریپت و نرم افزار و ... و سوالات و مشکلات خود را در انجمن ارسال نمایید

ما می توانیم رشته را در جاوا بر اساس محتوا و مرجع مقایسه کنیم.

این روش در روش احراز هویت (توسط روش equals ، مرتب سازی (با روش compareTo ، تطابق مرجع (توسط عملگر ==) و غیره مورد استفاده قرار می گیرد.

سه روش برای مقایسه رشته در جاوا وجود دارد :
1. با متد equals
2. توسط عملگر ==
3. با متد compareTo

1. مقایسه رشته با متد equals

متد string equals دو رشته از جنس شی را بر اساس محتوا بایکدیگر مقایسه می نماید. اگر حتی یک کاراکتر از رشته ی مورد نظر با کاراکتر موجود در رشته ی ورودی منطبق نباشد، مقدار بولی false را برمی گرداند. اگر تمامی کاراکترهای دو رشته با هم منطبق باشند، مقدار true را برمی گرداند.

متد String equals متد equalsاز کلاس Object را بازنویسی (override) می کند.

Signature متد (اسم و پارامترهای ورودی متد)

public boolean equals(Object anotherObject)

 

پارامتر ورودی متد

anotherObject: یک ورودی از جنس شی دیگر که با رشته ی مورد نظر از نظر محتوا مقایسه می شود.
خروجی متد

چنانچه کاراکترهای دو رشته با هم منطبق و برابر باشند، مقدار true و در غیر این صورت false را برمی گرداند.
متدی که override می کند

این متد، تابع equals از کلاس Object را بازنویسی (override) می کند.

مثال کاربردی از متد جاوا equals

public class EqualsExample{ 
public static void main(String args[]){ 
String s1="javatpoint"; 
String s2="javatpoint"; 
String s3="JAVATPOINT"; 
String s4="python"; 
System.out.println(s1.equals(s2));//true because content and case is same 
System.out.println(s1.equals(s3));//false because case is not same 
System.out.println(s1.equals(s4));//false because content is not same 
}} 

خروجی :
true
false
false

 

2. مقایسه رشته با عملگر ==

عملگر = = مقادیر ارجاع را مقایسه می کند.

class Teststringcomparison3{ 
 public static void main(String args[]){ 
  String s1="Sachin"; 
  String s2="Sachin"; 
  String s3=new String("Sachin"); 
  System.out.println(s1==s2);//true (because both refer to same instance) 
  System.out.println(s1==s3);//false(because s3 refers to instance created in nonpool) 
 } 
}

 

3. مقایسه رشته با عملگر compareTo

متد compareTo دو رشته را مقایسه می کند و یک مقدار عدد صحیح را نشان می دهد که اگر رشته اول کمتر از، برابر با یا بیشتر از رشته دوم باشد، را نشان می دهد.

فرض کنید s1 و s2 دو متغیر رشته هستند. اگر :

 

     S1 == S2: 0
     s1> s2: مقدار مثبت
     s1 <s2: مقدار منفی

مثال :

  class Teststringcomparison4{ 
   public static void main(String args[]){ 
    String s1="Sachin"; 
    String s2="Sachin"; 
    String s3="Ratan"; 
    System.out.println(s1.compareTo(s2));//0 
    System.out.println(s1.compareTo(s3));//1(because s1>s3) 
    System.out.println(s3.compareTo(s1));//-1(because s3 < s1 ) 
   } 
  } 

خروجی :
0
1
-1

 

 

 

 


برچسب ها