کد PHP وارد کردن یک فایل CSV در MySQLتوجه : در صورت بروز مشکل یا کار نکردن لینک دانلود اطلاع دهید تا اصلاح شود.

کاربران عزیز جهت حمایت از سایت مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

با درخواست فایل مورد نیاز خود به غنی کردن آرشیو سایت کمک کنید

کد PHP وارد کردن یک فایل CSV در MySQL :

<?php

$databasehost = "localhost";
$databasename = "test";
$databasetable = "sample";
$databaseusername ="test";
$databasepassword = "";
$fieldseparator = ",";
$lineseparator = "\n";
$csvfile = "filename.csv";


$addauto = 0;


$save = 1;
$outputfile = "output.sql";
/********************************/

if (!file_exists($csvfile)) {
    echo "File not found. Make sure you specified the correct path.\n";
    exit;
}

$file = fopen($csvfile,"r");

if (!$file) {
    echo "Error opening data file.\n";
    exit;
}

$size = filesize($csvfile);

if (!$size) {
    echo "File is empty.\n";
    exit;
}

$csvcontent = fread($file,$size);

fclose($file);

$con = @mysql_connect($databasehost,$databaseusername,$databasepassword) or die(mysql_error());
@mysql_select_db($databasename) or die(mysql_error());

$lines = 0;
$queries = "";
$linearray = array();

foreach(split($lineseparator,$csvcontent) as $line) {

    $lines++;

    $line = trim($line," \t");

    $line = str_replace("\r","",$line);

    /************************************
    This line escapes the special character. remove it if entries are already escaped in the csv file
    ************************************/
    $line = str_replace("'","\'",$line);
    /*************************************/

    $linearray = explode($fieldseparator,$line);

    $linemysql = implode("','",$linearray);

    if($addauto)
        $query = "insert into $databasetable values('','$linemysql');";
    else
        $query = "insert into $databasetable values('$linemysql');";

    $queries .= $query . "\n";

    @mysql_query($query);
}

@mysql_close($con);

if ($save) {

    if (!is_writable($outputfile)) {
        echo "File is not writable, check permissions.\n";
    }

    else {
        $file2 = fopen($outputfile,"w");

        if(!$file2) {
            echo "Error writing to the output file.\n";
        }
        else {
            fwrite($file2,$queries);
            fclose($file2);
        }
    }

}

echo "Found a total of $lines records in this csv file.\n";

?>

 سلام ، من مصطفی هستم ، فارغ التحصیل رشته مهندسی کامپیوتر-نرم افزار علاقه زیادی به برنامه نویسی و بخصوص PHP دارم ، بنده این وب سایت را به منظور دسترسی هموطنان عزیز به محتواهای مفید در موضوعات موجود در سایت راه اندازی کردم ، از دوستان میخواهم با نظرات خود دلگرمی برای بنده باشند و اگر فایلی نیاز دارند ، حتماً از طریق فرم درخواست ، درخواست خود را ارسال کنند.

ارسال نظر

*

Next Articleنمونه تابع ورود کاربر با زبان PHP