خرداد ۱۴, ۱۳۹۸ Mostafa بدون دیدگاه

اگر دنبال برنامه نویس برای ساخت افزونه ،قالب،سایت،برنامه ویندوز،اپلیکیشین اندروید،ربات تلگرام و.... هستید ،سفارش برنامه نویسی را مطالعه نمایید.

توجه : درخواست افزونه ،قالب، اسکریپت و نرم افزار و ... و سوالات و مشکلات خود را در انجمن ارسال نمایید

کلاس جاوا ریاضی چندین متد برای کار بر روی محاسبات ریاضی مانند min، max ، avg ، sin ، cos ، tan، round ، ceil ، floor، abs و غیره است.

بر خلاف برخی از متد های عددی کلاس StrictMath، تمام پیاده سازی های تابع معادل از کلاس ریاضی نمی تواند تعریف کند که نتایج مشابه بیت برای بیت را بازبینی کند. این آرامش اجرای پیاده سازی با عملکرد بهتر را فراهم می کند، در صورتی که نیاز به تکمیل کامل نیست.

اگر اندازه int یا long باشد و نتایج سرریز شود، روش extraExact ()، extratractExact ()، multiplyExact () و به InTextact () یک ArithmeticException را پر می کند.

برای سایر عملیات محاسباتی مثل افزایش، کاهش، تقسیم، ارزش مطلق و overflow negation فقط با حداقل یا حداکثر مقدار خاص رخ می دهد. این باید در برابر حداکثر و حداقل مقدار به صورت مناسب بررسی شود.

مثال :

  public class JavaMathExample1  
  {  
    public static void main(String[] args)   
    {  
      double x = 28;  
      double y = 4;  
       
      // return the maximum of two numbers 
      System.out.println("Maximum number of x and y is: " +Math.max(x, y));  
       
      // return the square root of y  
      System.out.println("Square root of y is: " + Math.sqrt(y));  
       
      //returns 28 power of 4 i.e. 28*28*28*28  
      System.out.println("Power of x and y is: " + Math.pow(x, y));   
   
      // return the logarithm of given value    
      System.out.println("Logarithm of x is: " + Math.log(x));  
      System.out.println("Logarithm of y is: " + Math.log(y)); 
       
      // return the logarithm of given value when base is 10   
      System.out.println("log10 of x is: " + Math.log10(x));  
      System.out.println("log10 of y is: " + Math.log10(y));  
       
      // return the log of x + 1 
      System.out.println("log1p of x is: " +Math.log1p(x));  
   
      // return a power of 2  
      System.out.println("exp of a is: " +Math.exp(x));  
       
      // return (a power of 2)-1 
      System.out.println("expm1 of a is: " +Math.expm1(x)); 
    }  
  }  

خروجی :

Maximum number of x and y is: 28.0
Square root of y is: 2.0
Power of x and y is: 614656.0
Logarithm of x is: 3.332204510175204
Logarithm of y is: 1.3862943611198906
log10 of x is: 1.4471580313422192
log10 of y is: 0.6020599913279624
log1p of x is: 3.367295829986474
exp of a is: 1.446257064291475E12
expm1 of a is: 1.446257064290475E12

 

مثال دوم :

  public class JavaMathExample2  
  {  
    public static void main(String[] args)   
    {  
      double a = 30;  
       
      // converting values to radian  
      double b = Math.toRadians(a);  
       
      // return the trigonometric sine of a   
      System.out.println("Sine value of a is: " +Math.sin(a));  
       
      // return the trigonometric cosine value of a 
      System.out.println("Cosine value of a is: " +Math.cos(a)); 
       
      // return the trigonometric tangent value of a 
      System.out.println("Tangent value of a is: " +Math.tan(a)); 
       
      // return the trigonometric arc sine of a   
      System.out.println("Sine value of a is: " +Math.asin(a));  
       
      // return the trigonometric arc cosine value of a 
      System.out.println("Cosine value of a is: " +Math.acos(a)); 
       
      // return the trigonometric arc tangent value of a 
      System.out.println("Tangent value of a is: " +Math.atan(a)); 
   
      // return the hyperbolic sine of a   
      System.out.println("Sine value of a is: " +Math.sinh(a));  
       
      // return the hyperbolic cosine value of a 
      System.out.println("Cosine value of a is: " +Math.cosh(a)); 
       
      // return the hyperbolic tangent value of a 
      System.out.println("Tangent value of a is: " +Math.tanh(a)); 
    }  
  }  


خروجی :

Sine value of a is: -0.9880316240928618
Cosine value of a is: 0.15425144988758405
Tangent value of a is: -6.405331196646276
Sine value of a is: NaN
Cosine value of a is: NaN
Tangent value of a is: 1.5374753309166493
Sine value of a is: 5.343237290762231E12
Cosine value of a is: 5.343237290762231E12
Tangent value of a is: 1.0

 

متد های پایه ریاضی جاوا

متدتوضیحات
Math.absاین مقدار مطلق عدد داده را برمی گرداند.
Math.maxبزرگترین عدد بین دو عدد را می دهد.
Math.min
این برای بازگشت کوچکترین عدد ازبین دو عدد استفاده می شود.
Math.roundعدد اعشاری را به نزدیک ترین عدد صحیح گرد می کند.
Math.sqrtریشه دوم عدد را برمیگرداند.
Math.cbrtاین برای بازگشت ریشه سوم یک عدد استفاده می شود.
Math.powعدد اول را به توان عدد دوم میرساند.
Math.signumبرای پیدا کردن علامت یک عدد معین استفاده می شود.
Math.ceilعدد را به سمت بالا گرد می کند.
Math.copySignتابع کپی علامت، مقدار x را با علامت y، برمی گرداند.
Math.nextAfter
این مقدار برای بازگشت عدد شناور به مجاورت اولین آرگومان در جهت آرگومان دوم استفاده می شود.
Math.nextUp
این مقدار نقطه شناور در مجاورت d را در جهت بی نهایت مثبت نشان می دهد.
Math.nextDown
این مقدار نقطه شناور در مجاورت d را در جهت منفی بی نهایت باز می گرداند.
Math.floorاین برای یافتن بزرگترین مقدار عدد صحیح است که کمتر یا برابر با آرگومان است و برابر با عدد صحیح ریاضی یک مقدار دو است.
Math.floorDiv
این برای پیدا کردن بزرگترین مقدار عدد صحیح است که کمتر یا برابر با نسبت جبری است.
Math.randomیک مقدار دو برابر با علامت مثبت نشان می دهد، بزرگتر یا برابر 0.0 و کمتر از 1.0 است.
Math.rint
این مقدار دوبعدی را که نزدیکترین به آرگومان داده شده است، به همان مقدار عدد صحیح ریاضی باز می گرداند.
Math.hypot
sqrt (x2 + y2) بدون سرریز متوسط یا زیر جریان بازگشت می کند.
Math.ulpاین مقدار یک علامت را به عهده می گیرد.
Math.getExponentاین استفاده شده است برای بازگشت نماینده غیرمستقیم مورد استفاده در نمایش یک مقدار.
Math.IEEEremainder
این برای محاسبه عملیات باقیمانده براساس دو آرگومان استفاده می شود که توسط استاندارد IEEE 754 تجویز شده و عدد را بر می گرداند.
Math.addExact
برای بازگرداندن مجموع دو عدد استفاده می شود ، ایجاد استثنا اگر نتیجه بیش از int و یا long است.
Math.subtractExactبرای بازگرداندن تفاضل دو عدد استفاده می شود ، ایجاد استثنا اگر نتیجه بیش از int و یا long است.
Math.multiplyExactبرای بازگرداندن ضرب دو عدد استفاده می شود ، ایجاد استثنا اگر نتیجه بیش از int و یا long است.
Math.incrementExactبرای افزایش یک واحدی عدد استفاده می شود، ایجاد استثنا اگر نتیجه بیش از int و یا long است.
Math.decrementExactبرای کاهش یک واحدی عدد استفاده می شود، ایجاد استثنا اگر نتیجه بیش از int و یا long است.
Math.negateExactبرای منفی کردن عدد استفاده می شود، ایجاد استثنا اگر نتیجه بیش از int و یا long است.
Math.toIntExactبرای تبدیل عدد اعشار به صحیح استفاده می شود، ایجاد استثنا اگر نتیجه بیش از int و یا long است.

 

متد های ریاضی لگاریتمی

متدتوضیحات
Math.log
این لگاریتم طبیعی یک عدد اعشار را می دهد.
Math.log10
این برای بازگشت لگاریتم پایه 10 یک عدد اعشاری استفاده می شود.
Math.log1pاین لگاریتم طبیعی مجموع عدد به علاوه یک را باز می گرداند.
Math.expاین مقدار E را به توان یک عدد اعشار میرساند ، در اینجا E عدد اویلر است و تقریبا برابر با 2.71828 است.
Math.expm1این برای محاسبه توان E و تفریق آن از آن استفاده می شود.

متد های ریاضی مثلثاتی

متدتوضیحات
Math.sinاین برای بازگشت سینوس مثلثاتی یک عدد داده شده استفاده می شود.
Math.cosاین برای بازگشت کسینوس مثلثاتی یک عدد داده شده استفاده می شود.
Math.tanاین برای بازگشت تانژانت مثلثاتی یک عدد داده شده استفاده می شود.
Math.asinاین برای بازگشت سینوس معکوس مثلثاتی یک عدد داده شده استفاده می شود.
Math.acosاین برای بازگشت کسینوس معکوس مثلثاتی یک عدد داده شده استفاده می شود.
Math.atanاین برای بازگشت تانژانت معکوس مثلثاتی یک عدد داده شده استفاده می شود.

متدهای ریاضی Hyperbolic

متدتوضیحات
Math.sinh
برای به دست آوردن مقدار سینوس هیپربولیک عدد داده شده است.
Math.cosh
برای به دست آوردن مقدار کسینوس هیپربولیک عدد داده شده است.
Math.tanh
برای به دست آوردن مقدار تانژانت هیپربولیک عدد داده شده است.

متد های ریاضی زاویه ای

متدتوضیحات
Math.toDegreesرادیان را به درجه تبدیل می کند.
Math.toRadiansدرجه را به رادیان تبدیل می کند.

 


برچسب ها
نظرات

توجه : لطفاً فقط نظرات خود را از این طریق ارسال نمایید و سوالات و مشکلات خود را در انجمن سایت مطرح نمایید.