کلاس PHP برای پشتیبان گیری از دیتابیس MySQLتوجه : در صورت بروز مشکل یا کار نکردن لینک دانلود اطلاع دهید تا اصلاح شود.

کاربران عزیز جهت حمایت از سایت مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

با درخواست فایل مورد نیاز خود به غنی کردن آرشیو سایت کمک کنید

کلاس PHP برای پشتیبان گیری از دیتابیس MySQL :

<?php

define(‘MSB_VERSION’, ‘1.0.0’);

define(‘MSB_NL’, “\r\n”);

define(‘MSB_STRING’, 0);
define(‘MSB_DOWNLOAD’, 1);
define(‘MSB_SAVE’, 2);
define(‘__SEP__’, “/*sep*/” );

set_time_limit( 600 );

class MySQL_Backup {
var $server = ‘localhost’;
var $port = 3306;
var $username = ‘root’;
var $password = ”;
var $database = ”;
var $link_id = -1;
var $connected = false;
var $tables = array();
var $drop_tables = true;
var $struct_only = false;
var $comments = true;
var $backup_dir = ”;
var $fname_format = ‘d_m_y__H_i_s’;
var $error = ”;

var $complete_inserts = false;
var $inserts_block = 200;

function Execute($task = MSB_STRING, $fname = ”, $compress = false) {
if ( !( $sql = $this->_Retrieve() ) ) {
return false;
}
if ( $task == MSB_SAVE ) {
if (empty($fname)) {
$fname = $this->backup_dir;
$fname .= date($this->fname_format);
$fname .= ($compress ? ‘.sql.gz’ : ‘.sql’);
}
return $this->_SaveToFile($fname, $sql, $compress);
} elseif ($task == MSB_DOWNLOAD) {
if ( empty( $fname ) ) {
$fname = date($this->fname_format);
$fname .= ($compress ? ‘.sql.gz’ : ‘.sql’);
}
return $this->_DownloadFile($fname, $sql, $compress);
} else {
return $sql;
}
}

function _Connect() {
$value = false;
if (!$this->connected) {
$host = $this->server . ‘:’ . $this->port;
$this->link_id = mysql_connect($host, $this->username, $this->password);
}
if ($this->link_id) {
if (empty($this->database)) {
$value = true;
} elseif ($this->link_id !== -1) {
$value = mysql_select_db($this->database, $this->link_id);
} else {
$value = mysql_select_db($this->database);
}
}
if (!$value) {
$this->error = mysql_error();
}
return $value;
}

function _Query($sql) {
if ($this->link_id !== -1) {
$result = mysql_query($sql, $this->link_id);
} else {
$result = mysql_query($sql);
}
if (!$result) {
$this->error = mysql_error();
}
return $result;
}

function _GetTables() {
$value = array();
if ( !( $result = $this->_Query(‘SHOW TABLES’) ) ) {
return false;
}
while ( $row = mysql_fetch_row( $result ) ) {
if ( empty( $this->tables) || in_array( $row[0], $this->tables ) ) {
$value[] = $row[0];
}
}
if (!sizeof($value)) {
$this->error = ‘No tables found in database.’;
return false;
}
return $value;
}

function _DumpTable( $table ) {
$value = ”;
$this->_Query( ‘LOCK TABLES ‘ . $table . ‘ WRITE’ );
if ( $this->comments ) {
$value .= ‘#’ . MSB_NL;
$value .= ‘# Table structure for table `’ . $table . ‘`’ . MSB_NL;
$value .= ‘#’ . MSB_NL . MSB_NL;
}
if ( $this->drop_tables ) {
$value .= ‘DROP TABLE IF EXISTS `’ . $table . ‘`;’ . __SEP__ . MSB_NL;
}
if ( !( $result = $this->_Query(‘SHOW CREATE TABLE ‘ . $table) ) ) {
return false;
}
$row = mysql_fetch_assoc($result);
$value .= str_replace(“\n”, MSB_NL, $row[‘Create Table’]) . ‘;’ . __SEP__;
$value .= MSB_NL . MSB_NL;
if (!$this->struct_only) {
if ($this->comments) {
$value .= ‘#’ . MSB_NL;
$value .= ‘# Dumping data for table `’ . $table . ‘`’ . MSB_NL;
$value .= ‘#’ . MSB_NL . MSB_NL;
}
$value .= $this->_GetInserts($table);
}
$value .= MSB_NL . MSB_NL;
$this->_Query(‘UNLOCK TABLES’);
return $value;
}

function _GetInserts($table) {
$value = ”;
if (!($result = $this->_Query(‘SELECT * FROM ‘ . $table))) {
return false;
}
if ( $this->complete_inserts ) {
while ($row = mysql_fetch_row($result)) {
$values = ”;
foreach ($row as $data) {
$values .= ‘\” . addslashes($data) . ‘\’, ‘;
}
$values = substr($values, 0, -2);
$value .= ‘INSERT INTO ‘ . $table . ‘ VALUES (‘ . $values . ‘);’ . __SEP__ . MSB_NL;
}
} else {
$blocks_counter = 0;
$blocks = array();
while ($row = mysql_fetch_row($result)) {
$values = array();
foreach ($row as $data) {
$values[] = ‘\” . addslashes($data) . ‘\”;
}
$blocks[] = ‘(‘ . implode( ‘,’, $values ) . ‘)’;

if ( $blocks_counter < $this->inserts_block ) {
$blocks_counter++;
} else {
$value .= ‘INSERT INTO ‘ . $table . ‘ VALUES ‘ . implode( ‘,’, $blocks ) . “;” . __SEP__ . MSB_NL;
$blocks = array();
$blocks_counter = 0;
}
}
if ( count( $blocks ) ) {
$value .= ‘INSERT INTO ‘ . $table . ‘ VALUES ‘ . implode( ‘,’, $blocks ) . “;” . __SEP__ . MSB_NL;
}
}
return $value;
}

function _Retrieve() {
$value = ”;
if (!$this->_Connect()) {
return false;
}
if ($this->comments) {
$value .= ‘#’ . MSB_NL;
$value .= ‘# MySQL database dump’ . MSB_NL;
$value .= ‘# Created by MySQL_Backup class, ver. ‘ . MSB_VERSION . MSB_NL;
$value .= ‘#’ . MSB_NL;
$value .= ‘# Host: ‘ . $this->server . MSB_NL;
$value .= ‘# Generated: ‘ . date(‘M j, Y’) . ‘ at ‘ . date(‘H:i’) . MSB_NL;
$value .= ‘# MySQL version: ‘ . mysql_get_server_info() . MSB_NL;
$value .= ‘# PHP version: ‘ . phpversion() . MSB_NL;
if (!empty($this->database)) {
$value .= ‘#’ . MSB_NL;
$value .= ‘# Database: `’ . $this->database . ‘`’ . MSB_NL;
}
$value .= ‘#’ . MSB_NL . MSB_NL . MSB_NL;
}
if (!($tables = $this->_GetTables())) {
return false;
}
foreach ($tables as $table) {
if (!($table_dump = $this->_DumpTable($table))) {
$this->error = mysql_error();
return false;
}
$value .= $table_dump;
}
return $value;
}

function _SaveToFile($fname, $sql, $compress) {
if ($compress) {
if (!($zf = gzopen($fname, ‘w9’))) {
$this->error = ‘Can\’t create the output file.’;
return false;
}
gzwrite($zf, $sql);
gzclose($zf);
} else {
if (!($f = fopen($fname, ‘w’))) {
$this->error = ‘Can\’t create the output file.’;
return false;
}
fwrite($f, $sql);
fclose($f);
}
return true;
}

function _DownloadFile($fname, $sql, $compress) {
header(‘Content-disposition: filename=’ . $fname);
header(‘Content-type: application/octetstream’);
header(‘Pragma: no-cache’);
header(‘Expires: 0’);
echo ($compress ? gzencode($sql) : $sql);
return true;
}
}

?>سلام ، من مصطفی هستم ، فارغ التحصیل رشته مهندسی کامپیوتر-نرم افزار علاقه زیادی به برنامه نویسی و بخصوص PHP دارم ، بنده این وب سایت را به منظور دسترسی هموطنان عزیز به محتواهای مفید در موضوعات موجود در سایت راه اندازی کردم ، از دوستان میخواهم با نظرات خود دلگرمی برای بنده باشند و اگر فایلی نیاز دارند ، حتماً از طریق فرم درخواست ، درخواست خود را ارسال کنند.

ارسال نظر

*

Next Articleکلاس PHP بازگردانی دیتابیس MySQL