فروردین ۲۱, ۱۳۹۸ Mostafa بدون دیدگاه

اگر دنبال برنامه نویس برای ساخت افزونه ،قالب،سایت،برنامه ویندوز،اپلیکیشین اندروید،ربات تلگرام و.... هستید ،سفارش برنامه نویسی را مطالعه نمایید.

توجه : درخواست افزونه ،قالب، اسکریپت و نرم افزار و ... و سوالات و مشکلات خود را در انجمن ارسال نمایید

کلاس PHP دسترسی به پایگاه داده MySQL :

<?php

/* vim: set expandtab tabstop=4 shiftwidth=4 softtabstop=4: */


class dbAccess {

    var $db_connect_id;
    var $query_result;
    var $row = array();
    var $rowset = array();
    var $num_queries = 0;

    //
    // Constructor
    //
    function dbAccess($sqlserver, $sqluser, $sqlpassword, $database, $persistency = true) {

        $this->persistency = $persistency;
        $this->user = $sqluser;
        $this->password = $sqlpassword;
        $this->server = $sqlserver;
        $this->dbname = $database;

        if($this->persistency) {
            $this->db_connect_id = @mysql_pconnect($this->server, $this->user, $this->password);
        } else {
            $this->db_connect_id = @mysql_connect($this->server, $this->user, $this->password);
        }
        if($this->db_connect_id) {
            if($database != "")   {
                $this->dbname = $database;
                $dbselect = @mysql_select_db($this->dbname);
                if(!$dbselect) {
                    @mysql_close($this->db_connect_id);
                    $this->db_connect_id = $dbselect;
                }
            }
            return $this->db_connect_id;
        } else {
            return false;
        }
    }

    //
    // Other base methods
    //
    function destroy() {
        if($this->db_connect_id) {
            if($this->query_result) {
                @mysql_free_result($this->query_result);
            }
            $result = @mysql_close($this->db_connect_id);
            return $result;
        } else {
            return false;
        }
    }

    //
    // Base query method
    //
    function query($query = "", $transaction = FALSE) {
        // Remove any pre-existing queries
        unset($this->query_result);
        if($query != "") {
            $this->num_queries++;
            $this->query_result = @mysql_query($query, $this->db_connect_id);
        }
        if($this->query_result) {
            unset($this->row[$this->query_result]);
            unset($this->rowset[$this->query_result]);
            return $this->query_result;
        } else {
            return ( $transaction == END_TRANSACTION ) ? true : false;
        }
    }

    //
    // Other query methods
    //
    function numrows($query_id = 0) {
        if(!$query_id) {
            $query_id = $this->query_result;
        }
        if($query_id) {
            $result = @mysql_num_rows($query_id);
            return $result;
        } else {
            return false;
        }
    }
    function affectedrows() {
        if($this->db_connect_id) {
            $result = @mysql_affected_rows($this->db_connect_id);
            return $result;
        } else {
            return false;
        }
    }
    function numfields($query_id = 0) {
        if(!$query_id) {
            $query_id = $this->query_result;
        }
        if($query_id) {
            $result = @mysql_num_fields($query_id);
            return $result;
        } else {
            return false;
        }
    }
    function fieldname($offset, $query_id = 0) {
        if(!$query_id) {
            $query_id = $this->query_result;
        }
        if($query_id) {
            $result = @mysql_field_name($query_id, $offset);
            return $result;
        } else {
            return false;
        }
    }
    function fieldtype($offset, $query_id = 0) {
        if(!$query_id) {
            $query_id = $this->query_result;
        }
        if($query_id) {
            $result = @mysql_field_type($query_id, $offset);
            return $result;
        } else {
            return false;
        }
    }
    function fetchrow($query_id = 0) {
        if(!$query_id) {
            $query_id = $this->query_result;
        }
        if($query_id) {
            $this->row[$query_id] = @mysql_fetch_array($query_id);
            return $this->row[$query_id];
        } else {
            return false;
        }
    }
    function fetchrowset($query_id = 0) {
        if(!$query_id) {
            $query_id = $this->query_result;
        }
        if($query_id) {
          $result = array();
            unset($this->rowset[$query_id]);
            unset($this->row[$query_id]);
            while($this->rowset[$query_id] = @mysql_fetch_array($query_id)) {
                $result[] = $this->rowset[$query_id];
            }
            return $result;
        } else {
            return false;
        }
    }
    function fetchfield($field, $rownum = -1, $query_id = 0) {
        if(!$query_id) {
            $query_id = $this->query_result;
        }
        if($query_id) {
            if($rownum > -1) {
                $result = @mysql_result($query_id, $rownum, $field);
            } else {
                if(empty($this->row[$query_id]) && empty($this->rowset[$query_id])) {
                    if($this->fetchrow()) {
                        $result = $this->row[$query_id][$field];
                    }
                } else {
                    if($this->rowset[$query_id]) {
                        $result = $this->rowset[$query_id][$field];
                    } else if($this->row[$query_id]) {
                        $result = $this->row[$query_id][$field];
                    }
                }
            }
            return $result;
        } else {
            return false;
        }
    }
    function rowseek($rownum, $query_id = 0){
        if(!$query_id) {
            $query_id = $this->query_result;
        }
        if($query_id) {
            $result = @mysql_data_seek($query_id, $rownum);
            return $result;
        } else {
            return false;
        }
    }
    function nextid(){
        if($this->db_connect_id) {
            $result = @mysql_insert_id($this->db_connect_id);
            return $result;
        } else {
            return false;
        }
    }
    function freeresult($query_id = 0){
        if(!$query_id) {
            $query_id = $this->query_result;
        }

        if ( $query_id ) {
            unset($this->row[$query_id]);
            unset($this->rowset[$query_id]);

            @mysql_free_result($query_id);

            return true;
        } else {
            return false;
        }
    }
    function error($query_id = 0) {
        $result["message"] = @mysql_error($this->db_connect_id);
        $result["code"] = @mysql_errno($this->db_connect_id);

        return $result;
    }
}
?>

 

 


برچسب ها