کلاس PHP دسترسی به پایگاه داده MySQLتوجه : در صورت بروز مشکل یا کار نکردن لینک دانلود اطلاع دهید تا اصلاح شود.

کاربران عزیز جهت حمایت از سایت مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

با درخواست فایل مورد نیاز خود به غنی کردن آرشیو سایت کمک کنید

کلاس PHP دسترسی به پایگاه داده MySQL :

<?php

/* vim: set expandtab tabstop=4 shiftwidth=4 softtabstop=4: */


class dbAccess {

    var $db_connect_id;
    var $query_result;
    var $row = array();
    var $rowset = array();
    var $num_queries = 0;

    //
    // Constructor
    //
    function dbAccess($sqlserver, $sqluser, $sqlpassword, $database, $persistency = true) {

        $this->persistency = $persistency;
        $this->user = $sqluser;
        $this->password = $sqlpassword;
        $this->server = $sqlserver;
        $this->dbname = $database;

        if($this->persistency) {
            $this->db_connect_id = @mysql_pconnect($this->server, $this->user, $this->password);
        } else {
            $this->db_connect_id = @mysql_connect($this->server, $this->user, $this->password);
        }
        if($this->db_connect_id) {
            if($database != "")   {
                $this->dbname = $database;
                $dbselect = @mysql_select_db($this->dbname);
                if(!$dbselect) {
                    @mysql_close($this->db_connect_id);
                    $this->db_connect_id = $dbselect;
                }
            }
            return $this->db_connect_id;
        } else {
            return false;
        }
    }

    //
    // Other base methods
    //
    function destroy() {
        if($this->db_connect_id) {
            if($this->query_result) {
                @mysql_free_result($this->query_result);
            }
            $result = @mysql_close($this->db_connect_id);
            return $result;
        } else {
            return false;
        }
    }

    //
    // Base query method
    //
    function query($query = "", $transaction = FALSE) {
        // Remove any pre-existing queries
        unset($this->query_result);
        if($query != "") {
            $this->num_queries++;
            $this->query_result = @mysql_query($query, $this->db_connect_id);
        }
        if($this->query_result) {
            unset($this->row[$this->query_result]);
            unset($this->rowset[$this->query_result]);
            return $this->query_result;
        } else {
            return ( $transaction == END_TRANSACTION ) ? true : false;
        }
    }

    //
    // Other query methods
    //
    function numrows($query_id = 0) {
        if(!$query_id) {
            $query_id = $this->query_result;
        }
        if($query_id) {
            $result = @mysql_num_rows($query_id);
            return $result;
        } else {
            return false;
        }
    }
    function affectedrows() {
        if($this->db_connect_id) {
            $result = @mysql_affected_rows($this->db_connect_id);
            return $result;
        } else {
            return false;
        }
    }
    function numfields($query_id = 0) {
        if(!$query_id) {
            $query_id = $this->query_result;
        }
        if($query_id) {
            $result = @mysql_num_fields($query_id);
            return $result;
        } else {
            return false;
        }
    }
    function fieldname($offset, $query_id = 0) {
        if(!$query_id) {
            $query_id = $this->query_result;
        }
        if($query_id) {
            $result = @mysql_field_name($query_id, $offset);
            return $result;
        } else {
            return false;
        }
    }
    function fieldtype($offset, $query_id = 0) {
        if(!$query_id) {
            $query_id = $this->query_result;
        }
        if($query_id) {
            $result = @mysql_field_type($query_id, $offset);
            return $result;
        } else {
            return false;
        }
    }
    function fetchrow($query_id = 0) {
        if(!$query_id) {
            $query_id = $this->query_result;
        }
        if($query_id) {
            $this->row[$query_id] = @mysql_fetch_array($query_id);
            return $this->row[$query_id];
        } else {
            return false;
        }
    }
    function fetchrowset($query_id = 0) {
        if(!$query_id) {
            $query_id = $this->query_result;
        }
        if($query_id) {
          $result = array();
            unset($this->rowset[$query_id]);
            unset($this->row[$query_id]);
            while($this->rowset[$query_id] = @mysql_fetch_array($query_id)) {
                $result[] = $this->rowset[$query_id];
            }
            return $result;
        } else {
            return false;
        }
    }
    function fetchfield($field, $rownum = -1, $query_id = 0) {
        if(!$query_id) {
            $query_id = $this->query_result;
        }
        if($query_id) {
            if($rownum > -1) {
                $result = @mysql_result($query_id, $rownum, $field);
            } else {
                if(empty($this->row[$query_id]) && empty($this->rowset[$query_id])) {
                    if($this->fetchrow()) {
                        $result = $this->row[$query_id][$field];
                    }
                } else {
                    if($this->rowset[$query_id]) {
                        $result = $this->rowset[$query_id][$field];
                    } else if($this->row[$query_id]) {
                        $result = $this->row[$query_id][$field];
                    }
                }
            }
            return $result;
        } else {
            return false;
        }
    }
    function rowseek($rownum, $query_id = 0){
        if(!$query_id) {
            $query_id = $this->query_result;
        }
        if($query_id) {
            $result = @mysql_data_seek($query_id, $rownum);
            return $result;
        } else {
            return false;
        }
    }
    function nextid(){
        if($this->db_connect_id) {
            $result = @mysql_insert_id($this->db_connect_id);
            return $result;
        } else {
            return false;
        }
    }
    function freeresult($query_id = 0){
        if(!$query_id) {
            $query_id = $this->query_result;
        }

        if ( $query_id ) {
            unset($this->row[$query_id]);
            unset($this->rowset[$query_id]);

            @mysql_free_result($query_id);

            return true;
        } else {
            return false;
        }
    }
    function error($query_id = 0) {
        $result["message"] = @mysql_error($this->db_connect_id);
        $result["code"] = @mysql_errno($this->db_connect_id);

        return $result;
    }
}
?>

 

 سلام ، من مصطفی هستم ، فارغ التحصیل رشته مهندسی کامپیوتر-نرم افزار علاقه زیادی به برنامه نویسی و بخصوص PHP دارم ، بنده این وب سایت را به منظور دسترسی هموطنان عزیز به محتواهای مفید در موضوعات موجود در سایت راه اندازی کردم ، از دوستان میخواهم با نظرات خود دلگرمی برای بنده باشند و اگر فایلی نیاز دارند ، حتماً از طریق فرم درخواست ، درخواست خود را ارسال کنند.

ارسال نظر

*

Next Articleتجزیه رشته JSON در PHP