آگوست 11, 2019 Mostafa بدون دیدگاه

هارددیسک‌های بزرگ‌تر از دو ترابایت را نمی‌توان به شیوه معمول، یعنی استفاده از دستور fdisk پارتیشن‌بندی کرد. برای این کار باید سراغ فرمت دیگری به نام GPT رفت. اگر از دستور fdisk برای پارتیشن‌بندی هارددیسک‌های بزرگ‌تر از دو ترابایت استفاده کنیم، با پیغام زیر روبه‌رو خواهیم شد.

# fdisk /dev/sdb

Warning: invalid flag 0x0000 of partition table 4 will be corrected by w(rite)

WARNING: The size of this disk is 5.9 TB (5908688535552 bytes).

DOS partition table format can not be used on drives for volumes

larger than (2199023255040 bytes) for 512-byte sectors. Use parted(1) and GUID

partition table format (GPT).

ایجاد پارتیشن‌های ۲ ترابایتی با FDisk
اندازه دیسک مثال بالا، تقریبا شش ترابایت است. می‌توان با کمک دستور fdisk پارتیشن‌های دو ترابایتی ایجاد کرد.

# fdisk /dev/sdb1

Command (m for help): n

Command action

e extended

p primary partition (1-4)

p

Partition number (1-4): 1

First cylinder (1-718357, default 1):

Using default value 1

Last cylinder, +cylinders or +size{K,M,G} (1-267349, default 267349):

Using default value 267349

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، روی این دیسک ۷۱۸ هزار و ۳۵۷ سیلندر وجود دارد (که برابر است با شش ترابایت) و آخرین مقدار سیلندر ۲۶۷ هزار و ۳۴۹ است که حدودا دو ترابایت می‌شود.
بنابراین fdisk پارتیشنی به اندازه دو ترابایت ایجاد کرده است و نمی‌تواند بیشتر از این مقدار را پارتیشن‌بندی کند.

Command (m for help): p

Disk /dev/sdb: 5908.7 GB, 5908688535552 bytes

۲۵۵ heads, 63 sectors/track, 718357 cylinders

Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes

Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes

I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disk identifier: 0x3dffd626

Device Boot Start End Blocks Id System

/dev/sdb1 1 267349 2147480811 83 Linux

استفاده از GPT با کمک Parted mklabel
در مثال ما، می‌خواهیم پارتیشن‌هایی بزرگ‌تر از دو ترابایت ایجاد کنیم؛ بنابراین باید از دستور Parted استفاده کنیم. پیش از آن‌که از دستور پارتیشن استفاده کنیم، باید ابتدا لیبل دیسک را به GPT تبدیل کنیم.
گفتنی است GPT مخفف GUID partition table format است. از طریق دستور mklabel می‌توان دیسک را به GPT تبدیل کرد:

# parted /dev/sdb

GNU Parted 2.1

Using /dev/sdb

Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.

(parted) print

Error: /dev/sdb: unrecognised disk label

(parted) mklabel gpt

(parted) print

Model: Unknown (unknown)

Disk /dev/sdb: 5909GB

Sector size (logical/physical): 512B/512B

Partition Table: gpt

Number Start End Size File system Name Flags

ایجاد پارتیشن‌های بزرگ‌تر از دو ترابایت با کمک Parted mkpart
با استفاده از دستور parted mkpark می‌توان پارتیشن های بزرگ‌تر از دو ترابایت ایجاد کرد. در این مثال پارتیشنی درست می کنیم که حدود شش ترابایت است.

# parted /dev/sdb

(parted) mkpart primary 0GB 5909GB

(parted) print

Model: Unknown (unknown)

Disk /dev/sdb: 5909GB

Sector size (logical/physical): 512B/512B

Partition Table: gpt

Number Start End Size File system Name Flags

۱ ۱۰۴۹kB 5909GB 5909GB primary

برای درک و استفاده بهینه از Parted بهتر است به نشانی زیر بروید:

http://www.thegeekstuff.com/2011/09/parted-command-examples

 

حالا اگر این پارتیشن را با کمک fdisk چک کنیم، مشاهده می‌کنیم که اندازه آن را دو ترابایت تخمین‌زده است، با این تفاوت که در انتهای پارامتر سایز علامت + قرار دارد که نشان می‌دهد این پارتیشن بزرگ‌تر از دو ترابایت است.

 

# fdisk /dev/sdb

Command (m for help): print

Disk /dev/sdb: 5908.7 GB, 5908688535552 bytes

۲۵۵ heads, 63 sectors/track, 718357 cylinders

Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes

Sector size (logical/physical):
۵۱۲ bytes / 512 bytes

I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disk identifier: 0x00000000

Device Boot Start End Blocks Id System

/dev/sdb1 1 267350 2147483647+ ee GPT

فرمت و سوارکردن پارتیشن
با کمک mkfs می‌توان پارتیشن را فرمت کرد. با توجه به اندازه دیسک، زمان این عملیات بیشترخواهد شد. در این مثال، حدود ۱۵ دقیقه فرمت کردن این دیسک طول کشید.

# mkfs /dev/sdb1

mke2fs 1.41.12 (17-May-2010)

Filesystem label=

OS type: Linux

Block size=4096 (log=2)

Fragment size=4096 (log=2)

Stride=0 blocks, Stripe width=0 blocks

۳۶۰۶۴۴۶۰۸ inodes, 1442550528 blocks

۷۲۱۲۷۵۲۶ blocks (5.00%) reserved for the super user

First data block=0

Maximum filesystem blocks=4294967296

۴۴۰۲۴ block groups

۳۲۷۶۸ blocks per group, 32768
fragments per group

۸۱۹۲ inodes per group

Superblock backups stored on blocks:

۳۲۷۶۸, ۹۸۳۰۴, ۱۶۳۸۴۰, ۲۲۹۳۷۶, ۲۹۴۹۱۲, ۸۱۹۲۰۰, ۸۸۴۷۳۶, ۱۶۰۵۶۳۲, ۲۶۵۴۲۰۸,

۴۰۹۶۰۰۰, ۷۹۶۲۶۲۴, ۱۱۲۳۹۴۲۴, ۲۰۴۸۰۰۰۰, ۲۳۸۸۷۸۷۲, ۷۱۶۶۳۶۱۶, ۷۸۶۷۵۹۶۸,

۱۰۲۴۰۰۰۰۰, ۲۱۴۹۹۰۸۴۸, ۵۱۲۰۰۰۰۰۰, ۵۵۰۷۳۱۷۷۶, ۶۴۴۹۷۲۵۴۴

Writing inode tables: 3955/44024

Writing inode tables: 5022/44024

Writing inode tables: 7218/44024

Writing inode tables: done

Writing superblocks and filesystem accounting information: done

This filesystem will be automatically checked every 23 mounts or 180 days, whichever comes first. Use tune2fs -c or -i to override.

 

 


نظرات

توجه : لطفاً فقط نظرات خود را از این طریق ارسال نمایید و سوالات و مشکلات خود را در انجمن سایت مطرح نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.