سپتامبر 2, 2019 Mostafa بدون دیدگاه

اگر دنبال برنامه نویس برای ساخت افزونه ،قالب،سایت،برنامه ویندوز،اپلیکیشین اندروید،ربات تلگرام و.... هستید ،سفارش برنامه نویسی را مطالعه نمایید.

توجه : درخواست افزونه ،قالب، اسکریپت و نرم افزار و ... و سوالات و مشکلات خود را در انجمن ارسال نمایید

عملگر را می توان به عنوان نمادی تعریف کرد که وظیفه انجام یک عملیات خاص بین دو عملوند را بر عهده دارد. عملگر ها ستونهای برنامه ای هستند که منطق با یک زبان ویژه برنامه نویسی ساخته شده است. پایتون انواع عملگر هایی را که به شرح زیر شرح داده می شود ، ارائه می دهد.
عملگرهای حساب
عملگرهای مقایسه
عملگرهای وظیفه
عملگرهای منطقی
عملگرهای Bitwise
عملگرهای عضویت
عملگرهای هویت

عملگرهای حساب

از عملگرهای حساب برای انجام عملیات حسابی بین دو عملگر استفاده می شود. این شامل + (اضافه کردن) ، – (تفریق) ، * (ضرب) ، / (تقسیم) ،٪ (یادآوری) ، // (تقسیم کف) و نمایانگر (**) است.

برای توضیحات مفصل در مورد عملگرهای جدول ، جدول زیر را در نظر بگیرید.

عملگر توضیح
+
برای جمع کردن دو عملگر استفاده می شود. به عنوان مثال ، اگر a = 20 ، b = 10 => a + b = 30

از آن برای تفریق استفاده می شود. اگر اپرند اول کمتر ازandand دوم باشد ، نتیجه ارزش منفی است. به عنوان مثال ، اگر a = 20 ، b = 10 => a؟ b = 10
/
عملگر تقیسم عدد اول بر دوم . مثال : if a = 20, b = 10 => a/b = 2
*
عملگر ضرب مثال : if a = 20, b = 10 => a * b = 200
%
عملگر برای تقیسم عدد اول بر دوم و برگرداندن باقیمانده. مثال : if a = 20, b = 10 => a%b = 0
**
این عملگر عدد اول را به توان عدد دوم میرساند
//
عملگر تقیسم با نتیحه اعشاری

عملگرهای مقایسه

از عملگرهای مقایسه برای مقایسه ارزش این دو عمل استفاده می شود و بولی را درست یا غلط برمی گرداند. عملگرهای مقایسه در جدول زیر شرح داده شده است.
عملگر توضیجات
== اگر عملوند اول برابر عملوند دوم بود مقدار true  را برمی گرداند.
!= اگر عملوند اول برابر عملوند دوم نبود مقدار true  را برمی گرداند.
<= اگر عملوند اول کوچکتر مساوی عملوند دوم نبود مقدار true  را برمی گرداند.
>= اگر عملوند اول بزرگتر مساوی عملوند دوم نبود مقدار true  را برمی گرداند.
<> اگر عملوند اول نا مساوی عملوند دوم نبود مقدار true  را برمی گرداند.
> اگر عملوند اول بزرگتر عملوند دوم نبود مقدار true  را برمی گرداند.
< اگر عملوند اول کوچکتر عملوند دوم نبود مقدار true  را برمی گرداند.

عملگرهای وظیفه

عملگر توضیحات
= مقدار سمت راست این عملگر در حافظه سمت چپ این عملگر قرار می گیرد.
+= این عملگر ابتدا مقدار سمت راست عملگر را با مقدار حافظه سمت چپ عملگر جمع می کند و نتیجه را در حافظه سمت چپ قرار می دهد.

مثال : if a = 10, b = 20 => a+ = b

-= این عملگر ابتدا مقدار سمت راست عملگر را از مقدار حافظه سمت چپ عملگر کم می کند و نتیجه را در حافظه سمت چپ قرار می دهد.

مثال : if a = 20, b = 10 => a- = b

*= این عملگر ابتدا مقدار سمت راست عملگر را در مقدار حافظه سمت چپ عملگر ضرب می کند و نتیجه را در حافظه سمت چپ قرار می دهد.

مثال : if a = 10, b = 20 => a* = b

%= این عملگر ابتدا مقدار حافظه سمت چپ عملگر را بر مقدار سمت راست عملگر تقسیم می کند و باقیمانده را در حافظه سمت چپ قرار می دهد.
**= این عملگر ابتدا مقدار حافظه سمت چپ عملگر را به توان مقدار سمت راست عملگر می رساند و نتیجه را در حافظه سمت چپ قرار می دهد.
/= این عملگر ابتدا مقدار حافظه سمت چپ عملگر را بر مقدار سمت راست عملگر تقسیم می کند و نتیجه را در حافظه سمت چپ قرار می دهد.

عملگرهای منطقی

عملگر توضیحات
and اگر هر دو عملوند true  باشد خروجی true می شود
or اگر یک از دو عملوند true  باشد خروجی true می شود
not اگر عملگر وضعیت عملوند را معکوس و برمی گرداند

عملگرهای Bitwise

عملگر توضیحات
& (binary and) عملگر AND بیتی، دو مقدار دودویی با طول مساوی دریافت کرده و بر روی هر جفت بیت متناظر، عملیات عطف منطقی را انجام می‌دهد. نتیجه وقتی ۱ می‌شود که اولین بیت و دومین بیت هر دو با هم ۱ باشند. در غیر این صورت نتیجه صفر است.
| (binary or) عملگر OR بیتی، دو الگوی بیتی با طول یکسان دریافت کرده و عملیات فصل منطقی را بر روی بیت‌های متناظر انجام می‌دهد. نتیجه عملیات ۱ است، اگر بیت اول یا بیت دوم یک باشند. در غیر این صورت (یعنی اگر هر دو بیت صفر باشند) نتیجه عملیات هم صفر است.
^ (binary xor) عملگر XOR بیتی، دو الگوی بیتی با طول یکسان دریافت کرده و عملیات یای انحصاری را بر روی بیت‌های متناظر انجام می‌دهد. نتیجه وقتی ۱ است که اگر فقط اولین بیت ۱ باشد یا فقط دومین بیت ۱ باشد. اما اگر هر دو بیت صفر یا هر دو بیت ۱ باشند، نتیجه صفر است.
~ (negation) نفی بیتی یا مکمل، یک عملگر یگانی است که هر بیت را به صورت منطقی نقیض می‌کند و به این ترتیب مکمل یک آن مقدار بدست می‌آید. بیت‌هایی که ۰ هستند تبدیل به ۱ و بیت‌هایی که ۱ هستند تبدیل به صفر می‌شوند.
<< (left shift) بیت ها را به سمت به خانه سمت چپ خود منتقل می کند.
>> (right shift) بیت ها را به سمت به خانه سمت راست خود منتقل می کند.

عملگرهای عضویت

عملگر توضیحات
in اگر عملوند اول در عملوند دوم پیدا شود، خروجی true می باشد (عملوند دوم لیست یا دیکشنری می باشد)
not in اگر عملوند اول در عملوند دوم پیدا نشود، خروجی true می باشد (عملوند دوم لیست یا دیکشنری یا tuple می باشد)

عملگرهای هویت

عملگر توضیحات
is اگر مرجع هر دو عملوند به یک شی اشاره کند، خروجی true  خواهد شد
is not اگر مرجع هر دو عملوند به یک شی اشاره نکند، خروجی true  خواهد شد

تقدم عملگر ها

به این معنی می باشد ، که در یک دستور با چند عملگر کدام عملگر ابتدا اجرا می شود.

 1. **
 2. ~ + –
 3. * / % //
 4. + –
 5. >> <<
 6. &
 7. ^ |
 8. <= < > >=
 9. <> == !=
 10. = %= /= //= -= +=
 11. *= **=
 12. is is not
 13. in not in
 14. not or and