دسامبر 4, 2018 Mostafa بدون دیدگاه

تابع ADDDATE : مقدار زمان مشخص به یک تاریخ می افزاید.

مثال :

 SELECT ADDDATE('2008-05-15', INTERVAL 10 DAY) as required_date;

مقدار required_date پس از اجرا پرس و جو بالا :

۲۰۰۸-۰۵-۲۵

تابع ADDTIME : برگرداندن یک زمان یا تاریخ ، پس از افزودن مقدار زمان به یک زمان یا تاریخ.

مثال :

 SELECT ADDTIME('2008-05-15 13:20:32.50','2 1:39:27.50') as required_datetime;

خروجی :

۲۰۰۸-۰۵-۱۷ ۱۵:۰۰:۰۰.۰۰۰۰۰۰

تابع CONVERT_TZ : بر گرداندن تاریخ پس از تبدیل از یک time zone به time zone دیگر. (آرگومان اول تاریخ ، آرگومان دوم نوع time zone تاریخ ، آرگومان سوم time zone است که باید به آن تبدیل شود)

مثال :

 SELECT CONVERT_TZ('2008-05-15 12:00:00','+00:00','+10:00');

خروجی :

۲۰۰۸-۰۵-۱۵ ۲۲:۰۰:۰۰

 

تابع CURDATE و تابع CURRENT_DATE : این توابع تاریخ را در قالب ‘YYYY-MM-DD’ یا ‘YYYYMMDD’ بر می گرداند ، بستگی دارد مقدار رشته یا عددی در تابع استفاده شود.

مثال:

 SELECT CURDAE();

خروجی :

۲۰۱۵-۱۲-۰۴

تابع CURRENT_TIME : این تابع زمان را در قالب ‘HH:MM:SS’ یا ‘HHMMSS’ بر می گرداند ، بستگی دارد مقدار رشته یا عددی در تابع استفاده شود.

مثال :

 SELECT CURRENT_TIME;

خروجی :

۱۰:۵۱:۱۷

تابع CURRENT_TIMESTAMP : برگرداندن تاریخ و زمان کنونی در قالب ‘YYYY-MM-DD HH:MM:SS’ یا YYYYMMDDHHMMSS ، بستگی دارد مقدار رشته یا عددی در تابع استفاده شود.

مثال :

 SELECT CURRENT_TIMESTAMP;

 

خروجی :

۲۰۱۵-۱۲-۰۴ ۱۰:۵۱:۱۷

تابع CURTIME : این تابع زمان را در قالب ‘HH:MM:SS’ یا ‘HHMMSS’ بر می گرداند ، بستگی دارد مقدار رشته یا عددی در تابع استفاده شود.

مثال :

 SELECT CURTIME();

خروجی :

۱۰:۵۱:۱۷

تابع DATE_ADD : افزودن مقدار زمان به یک مقدار تاریخ ، این تابع مترادف تابع DATE_ADD می باشد.

مثال :

 SELECT DATE_ADD('2015-12-04', INTERVAL 10 DAY) as required_date;

خروجی :

۲۰۱۵-۱۲-۰۹

جدول قالب های زمان و تاریخ :

Name   Description
%a    Abbreviated weekday name (Sun..Sat)
%b    Abbreviated month name (Jan..Dec)
%ac    Month, numeric (0..12)
%D    Day of the month with English suffix (0th, 1st, 2nd, 3rd, …)
%d    Day of the month, numeric (00..31)
%e    Day of the month, numeric (0..31)
%f    Microseconds (000000..999999)
%H    Hour (00..23)
%h    Hour (01..12)
%I    Hour (01..12)
%i    Minutes, numeric (00..59)
%j    Day of year (001..366)
%k    Hour (0..23)
%l    Hour (1..12)
%M    Month name (January..December)
%m    Month, numeric (00..12)
%p    AM or PM
%r    Time, 12-hour (hh:mm:ss followed by AM or PM)
%S    Seconds (00..59)
%s    Seconds (00..59)
%T    Time, 24-hour (hh:mm:ss)
%U    Week (00..53), where Sunday is the first day of the week
%u    Week (00..53), where Monday is the first day of the week
%V    Week (01..53), where Sunday is the first day of the week; used with %X
%v    Week (01..53), where Monday is the first day of the week; used with %x
%W    Weekday name (Sunday..Saturday)
%w    Day of the week (0=Sunday..6=Saturday)
%X    Year for the week where Sunday is the first day of the week, numeric,     four digits; used with %V
%x    Year for the week, where Monday is the first day of the week, numeric,     four digits; used with %v
%Y    Year, numeric, four digits
%y    Year, numeric (two digits)
%%    A literal “%” character
%x    x, for any “x” not listed above

تابع DATE_FORMAT : قالبندی یک تاریخ به یک قالبندی خاص ، استفاده از % قبل از کارکتر قالبندی الزامی می باشد.

مثال :

 SELECT DATE_FORMAT('2008-05-15 22:23:00', '%W %D %M %Y');

خروجی :

Thursday 15th May 2008

تایع DATE_SUB : تفریق یک مقدار زمان از مقدار تاریخ.

مثال :

 SELECT DATE_SUB('2015-12-04', INTERVAL 10 DAY);

خروجی :

۲۰۱۵-۱۱-۲۴

تابع DATE : استخراج تاریخ یک مقدار تاریخ وزمان.

مثال :

 SELECT DATE('2008-05-17 11:31:31') as required_DATE;

خروجی :

۲۰۰۸-۰۵-۱۷

تابع DATEDIFF : برگردان روزهای بین دو تاریخ یا تاریخ و زمان.

مثال :

SELECT DATEDIFF('2015-05-17 11:31:31','2015-04-28');

خروجی :

۱۹

تابع DAY : برگرداندن مقدار روز یک تاریخ خاص، اگر تاریخ در قالب ۰۰۰۰-۰۰-۰۰ باشد مقدار برگدانده شده بین ۱ تا ۳۱ خواهد بود.

مثال :

 SELECT DAY('2015-05-15');

خروجی :

۱۵

تابع DAYNAME : برگرداندن روز هفته برای یک تاریخ خاص.

مثال :

 SELECT DAYNAME('2015-12-04');

خروجی :

Friday

تابع DAYOFMONTH : برگرداندن روز ماه برای یک تاریخ خاص.

مثال:

 SELECT DAYOFMONTH('2015-05-15');

تابع DAYOFWEEK : برگرداندن روز هفته برای یک تاریخ خاص

مثال :

 SELECT DAYOFWEEK('2015-12-04');

خروجی :

۶

تابع DAYOFYEAR : برگرداندن روز سال برای یک تاریخ خاص.

مثال :

 SELECT DAYOFYEAR('2015-12-04');

خروجی :

۳۳۸

تابع EXTRACT : استخراج یک بخش از تاریخ.

مثال : (استخراج سال)

 SELECT EXTRACT(YEAR FROM '2015-12-04')

خروجی :

۲۰۱۵

مثال :

 SELECT EXTRACT(HOUR_SECOND FROM '2015-12-04 15:53:20');

خروجی :

۱۵۵۳۲۰

تابع FROM_DAYS : برگردان تاریخ یک مقدار تاریخ بر اساس روز.

مثال :

 SELECT FROM_DAYS(736301);

خروجی :

۲۰۱۵-۱۲-۰۴

تابع FROM_UNIXTIME : برگرداند نسخه تاریخ یا زمان یک نوع unix_timestamp .

مثال :

 SELECT FROM_UNIXTIME(1446989900);

خروجی :

۲۰۱۵-۱۱-۰۸ ۱۷:۰۸:۲۰

تابع GET_FORMAT : تبدیل تاریخ یا زمان به datetime در قالبندی مشخص شده.

مثال :

 SELECT GET_FORMAT(DATE,'EUR');

خروجی :

GET_FORMAT(DATE,'EUR')
----------------------
%d.%m.%Y

تابع HOUR : برگرداندن میزان ساعت یک زمان (مقدار ۰ تا ۲۳)

مثال :

 SELECT HOUR('15:13:46');

خروجی :

۱۵

تابع LAST_DAY : برگرداندن آخرین روز ماه جاری

مثال :

 SELECT LAST_DAY('2015-12-08');

خروجی:

۲۰۱۵-۱۲-۳۱

تابع LOCALTIME : برگرداندن تاریخ و زمان کنونی در قالب مشخص شده.

مثال :

 SELECT LOCALTIME;

خروجی :

۲۰۱۵-۱۲-۰۸ ۰۸:۴۶:۵۶

تابع LOCALTIMESTAMP : برگرداندن تاریخ و زمان کنونی در قالب مشخص شده.

تابع MAKEDATE : برگرداندن تاریخ nامین روز سال.

مثال :

MAKEDATE(year,dayofyear);

تابع MAKETIME : ایجاد زمان با دریافت ساعت،دقیقه،ثانیه

مثال :

MAKETIME(hour,minute,second);

تابع MICROSECOND : برگرداندن قسمت میکروثانیه یک زمان یا مدت زمان اجرای کوئری.
تابع MINUTE : برگرداندن دقیقه از زمان.

تابع MONTH : برگرداندن ماه یک تاریخ بین ۱ تا ۱۲

تابع MONTHNAME : برگرداندن نام کامل ماه.

تابع NOW : برگرداندن تاریخ و زمان کنونی در قالب YYYY-MM-DD HH: MM:SS

لیست دیگر توابع کاربردی :

PERIOD_ADD()

MySQL PERIOD_ADD() adds a number of months with a period and returns the value in the format YYYYMM OR YYMM. Remember that the format YYYYMM and YYMM are not date values.

Syntax : PERIOD_ADD(P,N);
--------------------------------------------------------------------------
PERIOD_DIFF()

MySQL PERIOD_DIFF() returns the difference between two periods. Periods should be in the same format i.e. YYYYMM or YYMM. It is to be noted that periods are not date values.

Syntax : PERIOD_DIFF(P1,P2);
--------------------------------------------------------------------------
QUARTER()

MySQL QUARTER() returns the quarter of the year for a date. The return value is in the range of 1 to 4.

Syntax : QUARTER(date)
--------------------------------------------------------------------------
SEC_TO_TIME()

MySQL SEC_TO_TIME() returns a time value by converting the seconds specified in the argument. The return value is in hours, minutes and seconds. The range of the result is in the time data type.

Syntax : SEC_TO_TIME(seconds)
--------------------------------------------------------------------------
SECOND()

MySQL SECOND() returns the second for a time. The return value is in the range of 0 to 59.

Syntax : SECOND(time)
--------------------------------------------------------------------------
STR_TO_DATE()

MySQL STR_TO_DATE() returns a datetime value by taking a string and a specific format string as arguments. If the date or time or datetime value specified as string is illegal, the function returns NULL.

Syntax : STR_TO_DATE(str,format)
--------------------------------------------------------------------------
SUBDATE()

MySQL SUBDATE() subtracts a time value (as interval) from a given date.

Syntax : SUBDATE(date, INTERVAL expr unit)
--------------------------------------------------------------------------
SUBTIME()

MySQL SUBTIME() subtracts one datetime value from another.

Syntax : SUBTIME(expr1,expr2);
--------------------------------------------------------------------------
SYSDATE()

MySQL SYSDATE() returns the current date and time in YYYY-MM-DD HH:MM: SS or YYYYMMDDHHMMSS.uuuuuu format depending on the context of the function.

Syntax : SYSDATE()
--------------------------------------------------------------------------
TIME_FORMAT()

MySQL TIME_FORMAT() converts a time in a formatted string using the format specifiers.

Syntax : TIME_FORMAT(time,format)
--------------------------------------------------------------------------
TIME_TO_SEC()

MySQL TIME_TO_SEC() converts a time value in to seconds.

Syntax : TIME_TO_SEC(tm)
--------------------------------------------------------------------------
TIME()

MySQL TIME() extracts the time part of a time or datetime expression as string format.

Syntax : TIME(expr)
--------------------------------------------------------------------------
TIMEDIFF()

MySQL TIMEDIFF() returns the differences between two time or datetime expressions. It is to be noted that two expressions must be of same type.

Syntax : TIMEDIFF(expr1,expr2)
--------------------------------------------------------------------------
TIMESTAMP()

MySQL TIMESTAMP() returns a datetime value against a date or datetime expression. If two arguments are used with this function, first it adds the second expression with the first and then returns a datetime.

Syntax : TIMESTAMP(expr); TIMESTAMP(expr1,expr2)
--------------------------------------------------------------------------
TIMESTAMPADD()

MySQL TIMESTAMPADD() adds time value with a date or datetime value. The unit for interval as mentioned should be one of the following : FRAC_SECOND (microseconds), SECOND, MINUTE, HOUR, DAY, WEEK, MONTH, QUARTER or YEAR.

Syntax : TIMESTAMPADD(unit,interval,datetime_expr)
--------------------------------------------------------------------------
TIMESTAMPDIFF()

MySQL the TIMESTAMPDIFF() returns a value after subtracting a datetime expression from another.

Syntax : TIMESTAMPDIFF(unit,datetime_expr1,datetime_expr2)
--------------------------------------------------------------------------
TO_DAYS()

MySQL TO_DAYS() returns number of days between a given date and year 0.

Syntax : TO_DAYS(date)
--------------------------------------------------------------------------
UNIX_TIMESTAMP()

MySQL UNIX_TIMESTAMP() returns a Unix timestamp in seconds since '1970- 01-01 00:00:00' UTC as an unsigned integer if no arguments are passed with UNIT_TIMESTAMP().

Syntax : UNIX_TIMESTAMP(); UNIX_TIMESTAMP(date)
--------------------------------------------------------------------------
UTC_DATE()

MySQL UTC_DATE returns the current UTC (Coordinated Universal Time) date as a value in 'YYYY-MM-DD' or YYYYMMDD format depending on the context of the function i.e. in a string or numeric context.

Syntax : UTC_DATE , UTC_DATE()
--------------------------------------------------------------------------
UTC_TIME()

MySQL UTC_TIME returns the current UTC time as a value in 'HH:MM:SS' or HHMMSS format depending on the context of the function i.e. in a string or numeric context.

Syntax : UTC_TIME , UTC_TIME()
--------------------------------------------------------------------------
UTC_TIMESTAMP()

In MySQL the UTC_TIMESTAMP returns the current UTC date and time as a value in 'YYYY-MM-DD HH:MM:SS' or YYYYMMDDHHMMSS.uuuuuu format depending on the usage of the function i.e. in a string or numeric context.

Syntax : UTC_TIMESTAMP, UTC_TIMESTAMP()
--------------------------------------------------------------------------
WEEK()

MySQL WEEK() returns the week number for a given date. The argument allows the user to specify whether the week starts on Sunday or Monday and whether the return value should be in the range from 0 to 53 or from 1 to 53. If no argument is included with the function, it returns the default week format.

Syntax : WEEK(date[mode]);
--------------------------------------------------------------------------
WEEKDAY()

MySQL WEEKDAY() returns the index of the day in a week for a given date (0 for Monday, 1 for Tuesday and ......6 for Sunday).

Syntax : WEEKDAY(date)
--------------------------------------------------------------------------
WEEKOFYEAR()

MySQL WEEKOFYEAR() returns the calender week (as a number) of a given date. The return value is in the range of 1 to 53.

Syntax : WEEKOFYEAR(date)
--------------------------------------------------------------------------
YEAR()

MySQL YEAR() returns the year for a given date. The return value is in the range of 1000 to 9999 or 0 for 'zero' date.

Syntax : YEAR(date)
--------------------------------------------------------------------------
YEARWEEK()

MySQL YEARWEEK() returns year and week number for a given date.

Syntax : YEARWEEK()

 

در صورت وجود مشکل در انجمن مطرح نمایید.


برچسب ها
نظرات

توجه : لطفاً فقط نظرات خود را از این طریق ارسال نمایید و سوالات و مشکلات خود را در انجمن سایت مطرح نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.