دسامبر 4, 2018 Mostafa بدون دیدگاه

عملگر BETWEEN : این عملگر بررسی می کند که یک مقدار در محدود دو مقدار هست یا خیر.

مثال :

SELECT * FROM `users` WHERE `uid` BETWEEN 100 AND 800;

عملگر AND : این عملگر بین دو شرط قرار می گیرید و هنگامی که دو شرط صحیح بود مقدار ۱ و در صورت برقرار نبودن یکی از شرط ها مقدار ۰ را بر می گرداند.

نکته : مقدار ۰ و ۱ منظور همان true , false می باشد که برای روان بودن مطالب از ۰ و۱ استفاده می شود.

مثال :

SELECT * FROM `users` WHERE `username`='admin' AND `web`='ctboard.com'

عملگر= : این عملگر برای بررسی برابر بودن دو مقدار در پرس جو استفاده می شود.

مثال :

SELECT * FROM `users` WHERE `username`='admin'

عملگر <=> : این عملگر تساوی امن میباشد. همانند عملگر = می باشد با این تفاوت که هنگامی که دو طرف عملگر Null باشد مقدار ۱ را بر می گرداند.

مثال :

عملگر =< : بررسی بزرگتر مساوی بودن مقدار.

مثال :

SELECT * FROM `webs` WHERE `hits`>=10000

عملگر => : بررسی کوچکتر مساوی بودن مقدار.

SELECT * FROM `webs` WHERE `hits`<=1000000

عملگر IS NOT NULL :  این عملگر null نبودن مقدار را بررسی می کند و اگر null نبود مقدار ۱ را بر می گرداند.

مثال :

SELECT * FROM `webs` WHERE hits IS NOT NULL

عملگر IS NOT : این عملگر مقدار در مقابل یک مقدار Boolean بررسی می کند که آن مقدار نباشد ، مقادیر Boolean می تواند true یا false یا UNKNOWN باشد.

مثال :

SELECT * FROM `users` WHERE stat IS NOT UNKNOWN

عملگر IS NULL : این عملگر بررسی می کند مقدار Null هست یا خیر.

مثال :

SELECT * FROM `table` WHERE field IS NULL

عملگر IS : این عملگر همانند عملگر IS NOT است ، بررسی می کند که مقدار برابر یکی از مقادیر Boolean هست یا خیر.

عملگر LIKE : این عملگر بررسی می کند که مقدار تقریباً شبیه مقداری هست یا خیر.

مثال :

SELECT * FROM `table` WHERE field LIKE'%test'  //مقادیری را بر می گرداند که آخر آنها test باشد
SELECT * FROM `table` WHERE field LIKE'test%'  //مقادیری را بر می گرداند که اول آنها test باشد
SELECT * FROM `table` WHERE field LIKE'%test%'  //مقادیری را بر می گرداند که بین آنها test باشد

عملگر NOT BETWEEN : این عملگر بررسی می کند که مقدار در محدوده دو مقدار نباشد.

عملگرهای <>, != : این عملگرها بررسی می کنند که مقدار برابر با مقدار مقابل نباشد.

عملگر NOT LIKE : این عملگر بررسی می کند که شبیه یک مقدار نباشد.

تابع COALESCE : این تابع اولین مقدار غیر Null از لیست را بر می گرداند.

مثال :

SELECT COALESCE(value1,value2,value3,...) FROM `table` WHERE field IS NULL

تابع GREATEST : این تابع بزرگترین آرگومان را برمیگرداند.

مثال :

SELECT * FROM `table` WHERE id =GREATEST(value1,value2,value3)

تابع IN : این تابع رکوردهایی را بر می گرداند که مقدار فیلد با یکی از مقادیر لیست برابر است.

مثال :

SELECT * FROM `table` WHERE id IN(1,2,3)  //انتخاب نام های کاربری که شناسه آنها برای ۱ یا ۲ یا ۳ باشد

تابع INTERVAL :  شاخص  آرگومانی را بر می گرداند که اولین آرگومان از آن کوچکتر است.

مثال :

SELECT INTERVAL(85,1,175)

تابع ISNULL : اگر آرگومان Null بود مقدار ۱ و در غیر اینصورت مقدار ۰

SELECT ISNULL(1+0)

تابع LEAST : کوچکترین آرگومان  بین دوتا آرگومان یا بیشتر را بر می گرداند.

تابع NOT IN : این تابع رکوردهایی را بر می گرداند که مقدار فیلد با یکی از مقادیر لیست برابر نیست.


برچسب ها
نظرات

توجه : لطفاً فقط نظرات خود را از این طریق ارسال نمایید و سوالات و مشکلات خود را در انجمن سایت مطرح نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.