ژانویه 29, 2019 Mostafa بدون دیدگاه

اگر دنبال برنامه نویس برای ساخت افزونه ،قالب،سایت،برنامه ویندوز،اپلیکیشین اندروید،ربات تلگرام و.... هستید ،سفارش برنامه نویسی را مطالعه نمایید.

توجه : درخواست افزونه ،قالب، اسکریپت و نرم افزار و ... و سوالات و مشکلات خود را در انجمن ارسال نمایید

در این صفحه شما یک جدول از اسامی رنگ هایی پیدا خواهید کردکه با بیشتر مرورگرها پشتیبانی می شوند.
توجه: فقط ۱۶ نام رنگ با استاندارد W3C HTML 4.0 پشتیبانی می شوند. برای بقیه رنگ ها باید از مقادیر مبنای ۱۶ آنها استفاده کرد.

نام رنگ مبنای ۱۶ رنگ
AliceBlue #F0F8FF
AntiqueWhite #FAEBD7
Aqua #۰۰FFFF
Aquamarine #۷FFFD4
Azure #F0FFFF
Beige #F5F5DC
Bisque #FFE4C4
Black #۰۰۰۰۰۰
BlanchedAlmond #FFEBCD
Blue #۰۰۰۰FF
BlueViolet #۸A2BE2
Brown #A52A2A
BurlyWood #DEB887
CadetBlue #۵F9EA0
Chartreuse #۷FFF00
Chocolate #D2691E
Coral #FF7F50
CornflowerBlue #۶۴۹۵ED
Cornsilk #FFF8DC
Crimson #DC143C
Cyan #۰۰FFFF
DarkBlue #۰۰۰۰۸B
DarkCyan #۰۰۸B8B
DarkGoldenRod #B8860B
DarkGray #A9A9A9
DarkGreen #۰۰۶۴۰۰
DarkKhaki #BDB76B
DarkMagenta #۸B008B
DarkOliveGreen #۵۵۶B2F
Darkorange #FF8C00
DarkOrchid #۹۹۳۲CC
DarkRed #۸B0000
DarkSalmon #E9967A
DarkSeaGreen #۸FBC8F
DarkSlateBlue #۴۸۳D8B
DarkSlateGray #۲F4F4F
DarkTurquoise #۰۰CED1
DarkViolet #۹۴۰۰D3
DeepPink #FF1493
DeepSkyBlue #۰۰BFFF
DimGray #۶۹۶۹۶۹
DodgerBlue #۱E90FF
Feldspar #D19275
FireBrick #B22222
FloralWhite #FFFAF0
ForestGreen #۲۲۸B22
Fuchsia #FF00FF
Gainsboro #DCDCDC
GhostWhite #F8F8FF
Gold #FFD700
GoldenRod #DAA520
Gray #۸۰۸۰۸۰
Green #۰۰۸۰۰۰
GreenYellow #ADFF2F
HoneyDew #F0FFF0
HotPink #FF69B4
IndianRed #CD5C5C
Indigo #۴B0082
Ivory #FFFFF0
Khaki #F0E68C
Lavender #E6E6FA
LavenderBlush #FFF0F5
LawnGreen #۷CFC00
LemonChiffon #FFFACD
LightBlue #ADD8E6
LightCoral #F08080
LightCyan #E0FFFF
LightGoldenRodYellow #FAFAD2
LightGrey #D3D3D3
LightGreen #۹۰EE90
LightPink #FFB6C1
LightSalmon #FFA07A
LightSeaGreen #۲۰B2AA
LightSkyBlue #۸۷CEFA
LightSlateBlue #۸۴۷۰FF
LightSlateGray #۷۷۸۸۹۹
LightSteelBlue #B0C4DE
LightYellow #FFFFE0
Lime #۰۰FF00
LimeGreen #۳۲CD32
Linen #FAF0E6
Magenta #FF00FF
Maroon #۸۰۰۰۰۰
MediumAquaMarine #۶۶CDAA
MediumBlue #۰۰۰۰CD
MediumOrchid #BA55D3
MediumPurple #۹۳۷۰D8
MediumSeaGreen #۳CB371
MediumSlateBlue #۷B68EE
MediumSpringGreen #۰۰FA9A
MediumTurquoise #۴۸D1CC
MediumVioletRed #C71585
MidnightBlue #۱۹۱۹۷۰
MintCream #F5FFFA
MistyRose #FFE4E1
Moccasin #FFE4B5
NavajoWhite #FFDEAD
Navy #۰۰۰۰۸۰
OldLace #FDF5E6
Olive #۸۰۸۰۰۰
OliveDrab #۶B8E23
Orange #FFA500
OrangeRed #FF4500
Orchid #DA70D6
PaleGoldenRod #EEE8AA
PaleGreen #۹۸FB98
PaleTurquoise #AFEEEE
PaleVioletRed #D87093
PapayaWhip #FFEFD5
PeachPuff #FFDAB9
Peru #CD853F
Pink #FFC0CB
Plum #DDA0DD
PowderBlue #B0E0E6
Purple #۸۰۰۰۸۰
Red #FF0000
RosyBrown #BC8F8F
RoyalBlue #۴۱۶۹E1
SaddleBrown #۸B4513
Salmon #FA8072
SandyBrown #F4A460
SeaGreen #۲E8B57
SeaShell #FFF5EE
Sienna #A0522D
Silver #C0C0C0
SkyBlue #۸۷CEEB
SlateBlue #۶A5ACD
SlateGray #۷۰۸۰۹۰
Snow #FFFAFA
SpringGreen #۰۰FF7F
SteelBlue #۴۶۸۲B4
Tan #D2B48C
Teal #۰۰۸۰۸۰
Thistle #D8BFD8
Tomato #FF6347
Turquoise #۴۰E0D0
Violet #EE82EE
VioletRed #D02090
Wheat #F5DEB3
White #FFFFFF
WhiteSmoke #F5F5F5
Yellow #FFFF00
YellowGreen #۹ACD32

برچسب ها