فوریه 21, 2019 Mostafa بدون دیدگاه

اگر دنبال برنامه نویس برای ساخت افزونه ،قالب،سایت،برنامه ویندوز،اپلیکیشین اندروید،ربات تلگرام و.... هستید ،سفارش برنامه نویسی را مطالعه نمایید.

توجه : درخواست افزونه ،قالب، اسکریپت و نرم افزار و ... و سوالات و مشکلات خود را در انجمن ارسال نمایید

در زیر یک منبع از کاراکترهای اسکی در فرم url-encoding آمده است.مقادیر مبنای ۱۶ می توانند برای نمایش حروف غیر استاندارد و کاراکترهای در مرورگرها و plug-in استفاده شوند.

 از %۰۰ تا %۸f

مقدار ASCII URL-encode مقدار ASCII URL-encode مقدار ASCII URL-encode
æ %۰۰ ۰ %۳۰ ` %۶۰
%۰۱ ۱ %۳۱ a %۶۱
%۰۲ ۲ %۳۲ b %۶۲
%۰۳ ۳ %۳۳ c %۶۳
%۰۴ ۴ %۳۴ d %۶۴
%۰۵ ۵ %۳۵ e %۶۵
%۰۶ ۶ %۳۶ f %۶۶
%۰۷ ۷ %۳۷ g %۶۷
backspace %۰۸ ۸ %۳۸ h %۶۸
tab %۰۹ ۹ %۳۹ i %۶۹
linefeed %۰a : %۳a j %۶a
%۰b ; %۳b k %۶b
%۰c < %۳c l %۶c
c return %۰d = %۳d m %۶d
%۰e > %۳e n %۶e
%۰f ? %۳f o %۶f
%۱۰ @ %۴۰ p %۷۰
%۱۱ A %۴۱ q %۷۱
%۱۲ B %۴۲ r %۷۲
%۱۳ C %۴۳ s %۷۳
%۱۴ D %۴۴ t %۷۴
%۱۵ E %۴۵ u %۷۵
%۱۶ F %۴۶ v %۷۶
%۱۷ G %۴۷ w %۷۷
%۱۸ H %۴۸ x %۷۸
%۱۹ I %۴۹ y %۷۹
%۱a J %۴a z %۷a
%۱b K %۴b { %۷b
%۱c L %۴c | %۷c
%۱d M %۴d } %۷d
%۱e N %۴e ~ %۷e
%۱f O %۴f %۷f
space %۲۰ P %۵۰ %۸۰
! %۲۱ Q %۵۱ %۸۱
%۲۲ R %۵۲ %۸۲
# %۲۳ S %۵۳ ƒ %۸۳
$ %۲۴ T %۵۴ %۸۴
% %۲۵ U %۵۵ %۸۵
& %۲۶ V %۵۶ %۸۶
%۲۷ W %۵۷ %۸۷
( %۲۸ X %۵۸ ˆ %۸۸
) %۲۹ Y %۵۹ %۸۹
* %۲a Z %۵a Š %۸a
+ %۲b [ %۵b %۸b
, %۲c \ %۵c Œ %۸c
%۲d ] %۵d %۸d
. %۲e ^ %۵e Ž %۸e
/ %۲f _ %۵f %۸f

از %۹۰ تا %ff

مقدار ASCII URL-encode مقدار ASCII URL-encode مقدار ASCII URL-encode
%۹۰ À %c0 ð %f0
%۹۱ Á %c1 ñ %f1
%۹۲ Â %c2 ò %f2
%۹۳ Ã %c3 ó %f3
%۹۴ Ä %c4 ô %f4
%۹۵ Å %c5 õ %f5
%۹۶ Æ %c6 ö %f6
%۹۷ Ç %c7 ÷ %f7
˜ %۹۸ È %c8 ø %f8
%۹۹ É %c9 ù %f9
š %۹a Ê %ca ú %fa
%۹b Ë %cb û %fb
œ %۹c Ì %cc ü %fc
%۹d Í %cd ý %fd
ž %۹e Î %ce þ %fe
Ÿ %۹f Ï %cf ÿ %ff
%a0 Ð %d0
¡ %a1 Ñ %d1
¢ %a2 Ò %d2
£ %a3 Ó %d3
%a4 Ô %d4
¥ %a5 Õ %d5
| %a6 Ö %d6
§ %a7 %d7
¨ %a8 Ø %d8
© %a9 Ù %d9
ª %aa Ú %da
« %ab Û %db
¬ %ac Ü %dc
¯ %ad Ý %dd
® %ae Þ %de
¯ %af ß %df
° %b0 à %e0
± %b1 á %e1
² %b2 â %e2
³ %b3 ã %e3
´ %b4 ä %e4
µ %b5 å %e5
%b6 æ %e6
· %b7 ç %e7
¸ %b8 è %e8
¹ %b9 é %e9
º %ba ê %ea
» %bb ë %eb
¼ %bc ì %ec
½ %bd í %ed
¾ %be î %ee
¿ %bf ï %ef

برچسب ها