مارس 3, 2019 Mostafa بدون دیدگاه

ساختارهای کنترلی جاوا اسکریپت

از ساختارهای شرطی در زمانی استفاده می شود که بخواهیم در صورت بر قرار بودن شرط یا شرط هایی ، یکسری دستورات خاص اجرا شده و در صورت عدم بر قراری آنها گروه دیگری از دستورات اجرا شوند .
بر حسب شرایط می توان از یکی از ساختارهای دستوری زیر استفاده کرد :

توجه :     * Condition  =  شرط یا شروط         * Statment  =  دستور یا دستورات

۱ )  if   ( Condition )   Statment :

از این ساختار در مواقعی که می خواهیم در صورت بر قرار بودن شرط یا شرط هایی یکسری دستورات خاص اجرا شوند ، استفاده می شود . در این حالت در صورت عدم بر قراری شرط های تعیین شده ، هیچ دستوری اجرا نخواهد شد .
شکل کلی استفاده از این ساختار به صورت زیر است :

if   ( شرط یا شروط )
{
دستورات مورد نظر که در صورت برقرار بودن شرط ها اجرا می شوند
}

مثال : در مثال زیر متغیر عددی IntNum یکبار با عددی بیش از ۱۰ و یکبار با عددی کوچکتر از ۱۰ مقدار دهی شده است . شرط دستور if این است ، که در هنگام بزرگتر بودن IntNum از عدد ۱۰ پیغام “This Number is bigger than 10” و در هنگام کوچکتر بودن آن از عدد ۱۰ ، هیچ خروجی چاپ نشود . به مثال دقت کنید :

مثال : در حالت اول به دلیل بزرگتر بودن عدد IntNum از ۱۰ ، پیغام خروجی بر روی صفحه چاپ می شود .

< script type="text/javascript" >
 var IntNum = 18
 if ( IntNum > 10 )
  {
   document.write (" This Number is bigger than 10 ")
  }
< /script >

خروجی :

This Number is bigger than 10

مثال :  در حالت دوم به دلیل کوچکتر بودن عدد IntNum از ۱۰ ، هیچ پیغام خروجی بر روی صفحه چاپ نمی شود .

< script type="text/javascript" >
 var IntNum = 8
 if ( IntNum > 10 )
  {
   document.write (" This Number is bigger than 10 ")
  }
< /script >

خروجی :


  ۲ )   if   ( Condition )   Statment 1   else   Statment 2 : از این ساختار در مواقعی استفاده می کنیم که می خواهیم در صورت بر قرار بودن شرط یا شرط هایی ، یکسری دستورات و در صورت عدم بر قراری آن شروط ، گروهی دیگر از دستورات اجرا شوند . شکل کلی استفاده از این ساختار به صورت زیر است :

if  ( شرط یا شروط )
 {
  دستوراتی که در صورت بر قرار بودن شرط یا شروط اجرا می شوند
 }
else
 {
  دستوراتی که در صورت عدم بر قراری شرط یا شروط اجرا می شوند
 }

 

مثال : در مثال زیر متغیر عددی IntNum یکبار با عددی بیش از ۱۰ و یکبار با عددی کوچکتر از ۱۰ مقدار دهی شده است . شرط دستور if این است ، که در هنگام بزرگتر بودن IntNum از عدد ۱۰ پیغام “This Number is bigger than 10” و در هنگام کوچکتر بودن آن از عدد ۱۰ ، پیغام “This Number is smaller than 10” چاپ شود . به مثال دقت کنید :

مثال: در حالت اول به دلیل بزرگتر بودن عدد IntNum از ۱۰ ، پیغام خروجی قسمت if بر روی صفحه چاپ می شود .

< script type="text/javascript" >
 var IntNum = 18
 if ( IntNum > 10 )
  {
   document.write (" This Number is bigger than 10 ")
  }
 else
  {
   document.write ("This Number is smaller than 10")
  }
< /script >

 

خروجی :

This Number is bigger than 10

مثال: در حالت دوم به دلیل کوچکتر بودن عدد IntNum از ۱۰ ، پیغام قسمت else بر روی صفحه چاپ می شود .

< script type="text/javascript" >
 var IntNum = 8
 if ( IntNum > 10 )
  {
   document.write (" This Number is bigger than 10 ")
  }
 else
  {
   document.write ("This Number is smaller than 10")
  }
< /script >

خروجی :

This Number is smaller than 1

* عملگر شرطی :

دستور if تک شرطی را مانند یک عملگر می توان به صورت زیر نیز نوشت .
در این حالت برنامه شرط معرفی شده در پرانتز را چک کرده و در صورت درست بودن آن شرط ، مقدار ۱ و در صورت درست نبودن آن مقدار ۲ را به متغیر نسبت می دهد .
شکل کلی استفاده از این ساختار به سورت زیر است :

 نام متغیر = ( شرط ) ؟  مقدار ۱  :  مقدار ۲
variable name = ( condition ) ? value 1 : value 2 ;

مثال:

 var name = ( x > 10 ) ? sam : david

در مثال بالا اگر مقدار متغیر x از ۱۰ بیشتر باشد ، مقدار متغیر name برابر sam و در صورت کوچکتر بودن مقدار x از ۱۰ ، name برابر david می شود .

۳ ) if   ( Condition 1 )   Statment 1   else if   ( Condition 2 )   Statment 2   else   Statment 3 :

از این ساختار زمانی استفاده می شود که حالت های شروط مورد نظر بیش از یک حالت مختلف است ، که در صورت بر قرار بودن هر گروه از شرط های مورد نظر ، می خواهیم دستورات خاص آن شرط ها اجرا شوند .
در این ساختار ، شرط اول در دستور if ابتدا تعریف شده و هر یک از گروه شرط های دیگر به وسیله یک دستور else if تعیین می شود . در آخر نیز واژه کلیدی else و دستورات مربوط با آن قرار می گیرد ، که در صورت عدم بر قراری تمام گروه شرط های تعیین شده ، دستورات قسمت else اجرا می شوند .
در این ساختار چنانچه هر یک از شرط های یک دستور if یا else if درست باشند ، دستورات مربوط به آن اجرا شده و برنامه از کنترل و اجرای سایر شرط های دیگر خودداری می کند . چنانچه هیچ یک از گروه شرط های تعیین شده درست نباشند ، دستورات بخش else در پایان ساختار اجرا می شوند .

شکل کلی استفاده از این ساختار به صورت زیر است :

 if  ( گروه شرط های شماره ۱ )
 {
  دستوراتی که در صورت بر قرار بودن گروه شرط های ۱ اجرا می شوند
 }
else if  ( گروه شرط های شماره ۲ )
 {
  دستوراتی که در صورت بر قرار بودن گروه شرط های ۲ اجرا می شوند
 }
else if  ( گروه شرط های شماره ۳ )
 {
  دستوراتی که در صورت بر قرار بودن گروه شرط های ۳ اجرا می شوند
 }
.
.
.
else
 {
  دستوراتی که در صورت عدم بر قراری تمام گروه شرط های فوق اجرا می شوند
 }

 

نکته ۱ : به تعداد مورد نیاز می توان در این ساختار به وسیله دستور else if شرط و دستورات جدید تعریف کرد .
نکته ۲ :استفاده از کروشه در قسمت دستورات شرط if ، فقط در زمانی که دستورات مورد نظر بیش از یک خط هستند ، ضروری است .
نکته ۳ : تعیین قسمت else در ساختار فوق اختیاری بوده و می تواند تعریف نشود .
نکته ۴ : در زمانی که تعداد حالت های شروط بسیار زیاد هستند ، بهتر است از ساختار Switch استفاده کرد .

مثال : در مثال زیر یک کادر متن و یک دکمه فرمان قرار داده شده است . کادر متن ورودی را از کاربر دریافت کرده و. با کلیک بر روی دکمه فرمان ، خروجی را در کادر آبی رنگ می بینیم .
شکل عملکرد این مثال به صورت زیر است :
رویداد کلیک دکمه فرمان تابع ( ) ifclause را که در قسمت < head > قرار دارد ، را فراخوانی می کند . در این تابع یک دستور if سه شرطی قرار داده شده است ، که مقدار متغیر matn را ارزیابی کرده و در صورتی که مقدار آن برابر ۱ باشد ، عبارت one ، در صورت ۲ بودن عبارت two ، در صورت ۳ بودن عبارت three و در صورتی که مقدار آن به غیر از یکی از موارد فوق باشد ، عبارت bigger than 3 را نمایش می دهد .

مثال:

نکات مهم : نکات زیر در مثال با شماره مشخص شده اند .

 1. خاصیت value در یک کادر متن به متن موجود در آن کنترل اشاره می کند . در اینجا ما متن موجود در کنترل txtinput را در متغیر matn ذخیره کرده ایم .
 2. رویداد onclick رویدادی است که در هنگام کلیک بر روی یک کنترل فعال می شود . برای فراخوانی یک تابع توسط یک کنترل ، نام آن تابع را در رویداد onclick کنترل قرار می دهیم .
< html >
 < head >
  < title > عنوان صفحه < /title >
  < script type="text/javascript" >
   function    ifclause ( )       ابتدای تعریف تابع
   {
    var matn ;      تعریف متغیر
    var matn = txtinput.value ;      قرار دادن متن کادر متن در متغیر
    if (matn == '1')
      document.write ("one")
    else if ( matn =='2')
      document.write ( "two" )
    else if ( matn == '3' )
      document.write ( "three" )
    else
      document.write ( "Bigger than three" )
   }
  < /script >
 < /head >
 < body >
  < input type="text" id="txtinput" / >      تعریف کادر متن
  < input type="button" id="btnclick" onclick="ifclause( )" value="click me" / >       تعریف دکمه فرمان
  < /body >
< /html >

 

حلقه while در جاوا اسکریپت :

از حلقه while در جاوا اسکریپت ، برای اجرای دستورالعمل های مورد نظر تا زمانی که شرط یا شروط تعیین شده برای حلقه درست باشند ، استفاده می شود .
در این حالت ، ابتدا شرط حلقه در مقابل کلمه کلیدی while تعریف می شود . در هر بار اجرای حلقه ، برنامه شرط یا شروط حلقه را چک کرده و در صورت بر قرار بودن آن ، دستورالعمل های حلقه را یکبار اجرا کرده و مجددا به ابتدای حلقه باز می گردد .
در حلقه while نیز می توان از یک متغیر برای کنترل اجرای حلقه استفاده کرد . در صورت استفاده از یک متغیر شمارنده ، باید گام افزایش یا کاهش متغیر در بدنه دستورات حلقه تعریف شود و در صورت عدم استفاده از یک متغیر کنترلی ، باید شرط حلقه در ادامه به نحوی نقض شود ، وگرنه حلقه به صورت بی نهایت ادامه می یابد .
شکل کلی تعریف یک حلقه while به صورت زیر است :

while  ( شرط یا شروط حلقه )
  {
   دستوراالعمل های مورد نظر حلقه
  }

 

مثال : مثال اول قسمت آموزش حلقه for را در اینجا با حلقه while باز نویسی کرده ایم . در این حلقه از متغیر n به عنوان متغیر شمارنده و کنترل کننده حلقه استفاده شده است . اجرای حلقه تا زمانی که شرط آن درست است ، ادامه دارد :

< script type="text/javascript" >
 var n = 1 ;      تعریف و مقدار دهی متغیر کنترلی حلقه
 while ( n <= 5 )
  {
   document.write ("Line number is " + n + "<br />") ;
   n++ ;      گام افزایشی متغیر کنترلی حلقه
  }
< /script >

خروجی :

Line number is 1
Line number is 2
Line number is 3
Line number is 4
Line number is 5

مثال ۲ : در این مثال برنامه کاربردی که یک عدد را به توان عدد دیگری می رساند را که با حلقه for نوشته بودیم ، را با حلقه while باز نویسی کرده ایم . به تفاوت های این دو ساختار دقت کنید :

مثال :

< script type="text/javascript" >
 function multiple ( )
  {
   var sum = 1 ;
   var n = Num1.value ;
   var i = Num2.value ;
   while ( i > 0 )
    {
     sum = sum * n ;
     i-- ;
    }

   document.write ( sum ) ;
  }
< /script >

< input type="text" id="Num1" />
< input type="text" id="Num2" />
< input type="button" id="Btnclick" value=" Click for Multipe" onclick="multiple( )" / >

 

 

Number 1 :

Number 2 :

حلقه do … while :

ساختار حلقه do … while ، دقیقا همانند حلقه while است ، با این تفاوت که شرط حلقه do … while در انتهای حلقه تعریف و کنترل می شود . به عبارت دیگر در این حلقه ابتدا یکبار دستورات حلقه اجرا شده و در آخر شرط حلقه برای اجرای مجدد ، کنترل می شود که در صورت درست بودن یکبار دیگر دستورات آن خواهد شد .
مزیت این حلقه نسبت به حلقه while این است که ، در حلقه while در صورت عدم برقراری شرط حلقه دستورات آن هیچگاه اجرا نخواه شد . اما در حلقه do … while ، حتی در صورت غلط بودن و عدم برقراری شرط حلقه ، دستورات آن حداقل یکبار اجرا خواهد شد .
شکل کلی تعریف یک حلقه do … while به صورت زیر است :

do
 {
  دستورات حلقه
 }
while ( شرط یا شروط حلقه )

 

مثال : مثال اول قسمت آموزش حلقه while را در اینجا با حلقه do … while باز نویسی کرده ایم . در این حلقه از متغیر n به عنوان متغیر شمارنده و کنترل کننده حلقه استفاده شده است . اجرای حلقه تا زمانی که شرط آن درست است ، ادامه دارد :

مثال:

< script type="text/javascript" >
 var n = 1 ;      تعریف و مقدار دهی متغیر کنترلی حلقه
 do
  {
   document.write ("Line number is " + n + "<br />") ;
   n++ ;      گام افزایشی متغیر کنترلی حلقه
  }
 while ( n <= 5 )
< /script >

Line number is 1
Line number is 2
Line number is 3
Line number is 4
Line number is 5

مثال : در مثال زیر یک حلقه do … while تعریف شده که شرط اجرای دستورات آن کوچکتر بودن متغیر c از ۵ است . اما قبل از حلقه متغیر c با مقدار ۸ مقدار دهی شده است . می بینیم که با وجود اشتباه بودن و عدم برقراری شرط حلقه دستورات آن حداقل یکبار اجرا شده و خروجی تولید کرده است ، ولی سری دوم اجرای حلقه به دلیل عدم برقراری شرط آن اجرا نشده است :

< script type="text/javascript" >
 var c = 8 ;      تعریف و مقدار دهی متغیر کنترلی حلقه
 do
  {
   document.write ("Line number is " + c + "<br />") ;
   c++ ;     
  }
 while ( c <= 5 )
< /script >

Line number is 8

کار با switch و case در جاوا اسکریپت (JavaScript)

اگر تا این لحظه از آموزش های مقدماتی برنامه نویسی با جاوا اسکریپت (JavaScript) همراه ما بوده باشید، حتما ملاحظه کرده اید که این زبان اسکریپت نویسی چقدر جالب و کاربردی است، اما اگر تصور می کنید که با دانستن مسائلی که تا کنون آموخته ایم، کار آموزش کدنویسی با جاوا اسکریپت به پایان رسیده، سخت در اشتباهید! برای اینکه بتوانیم به راحتی افکار و ایده هایمان را در بستر این زبان به مرورگر تفهیم کنیم، هنوز گام های زیادی باقی است و جزئیات بسیاری ناگفته مانده، اما جای نگرانی نیست، کافی است آهسته و پیوسته آموزش ها را دنبال کرده تا با هم این مسیر را به سلامت طی کنیم، در این مطلب نیز می خواهیم به یکی دیگر از مباحث، یعنی آشنایی با نحوه کار switch و case در جاوا اسکریپت بپردازیم.

دستور switch در جاوا اسکریپت (JavaScript)

در بحث پیشین دیدیم که چگونه با if و else و ترکیب آنها یعنی elseif دستوراتی شرطی (Conditional Statements) را تعریف کنیم، همچنین با حلقه های for و while به کمک مثال هایی آشنا شدیم، اکنون می خواهیم ببینیم که دستور switch چه کاربردی در برنامه نویسی جاوا اسکریپت دارد.
به صورت ساده از دستور switch برای انتخاب موارد (case) گوناگون بر اساس درست شدن (true شدن) یک رابطه استفاده می شود، مثلا فرض کنید برای روزهایی که هوا بارانی است، از قفسه لباس های خود، کاپشن را برمی گزینیم و برای روزهای آفتابی و گرم، از لباسی پارچه ای استفاده می کنیم، یک دست لباس ساده نیز برای مواقعی که هوا نه گرم و نه سرد (معمولی) است داریم، کارکرد switch و case شباهت زیادی به این رفتار ما دارد، یعنی با توجه به شرایط بیرونی که برایش تعریف می کنیم، یکی از موارد (case) درون خود را به خروجی ارسال می کند، به مثال زیر توجه کنید.

<script type="text/javascript">
var lang = 'Farsi';
switch (lang){
  case 'Farsi': 
  document.write("زبان سیستم فارسی است!<br />");
  break;
  case 'English': 
  document.write("system language is English!<br />");
  break;
  default: 
  document.write("Unknown language<br />")
}
</script>

توضیح:
– در مثال بالا ابتدا در متغیر فرضی lang زبان فارسی را تنظیم کرده ایم، سپس در قسمت مربوط به دستور switch، متغیر lang را به عنوان مقادیر به آن داده ایم که به این صورت switch بین case های خود جستجو نموده و مقادیر مشابه با مقدار متغیر lang را انتخاب می کند و به خروجی می دهد (با دستور document.write)، اگر هیچ کدام از موارد با مقادیر متغیر lang برابر نباشد، قسمت مربوط به خروجی پیش فرض یا default اجرا خواهد شد.
– دقت کنید که پس از هر قسمت از case، یک break آمده که مفهوم آن خاتمه خواندن switch است، یعنی هرجا حاصل جستجوی دستور switch درست (true) باشد، قسمت مربوط به break اجرا شده و جستجوی switch خاتمه می یابد.
– اگر break را از کد بالا حذف کنیم، همه مقادیر case ها به خروجی ارسال می شوند، چون کد را باید در جایی متوقف می کردیم که این کار را انجام نداده ایم.

استفاده از دستور switch در حالت داینامیک

اصولا زبان های برنامه نویسی ساخته شده اند تا به طور هوشمندانه کارها را کنترل کنند، لذا در مورد دستور switch هم می توان از مقادیری داینامیک و متغیر برای مقایسه case های آن استفاده کرد، مثلا با توجه به نام کاربری افراد یا زمان فعلی سیستم پیامی به آنها نشان داد، یا در حالت های پیشرفته تر با دریافت اختلاف زمانی کشور کاربر و مقایسه آن با سرور، کارها را به وقت محلی تنظیم نمود و خیلی چیزهای دیگر، در مثال زیر  با استفاده از توابع Date و getDay، عدد متناظر با هر روز (از روزهای هفته) را دریافت و با توجه به آن، یکی از موارد (case) ها را به خروجی ارسال کرده ایم، ملاحظه می کنید که بر اساس روزهای هفته خروجی ما نیز متغیر خواهد بود، به اینصورت می توان به صورت داینامیک از  switch و case در جاوا اسکریپت استفاده کرد.

<script type="text/javascript">
var date = new Date()
var today = date.getDay()
switch (today){
  case 1: 
  document.write("با توجه به تاریخ سیستم شما، امروز دوشنبه است!<br />");
  break;
  case 2: 
  document.write("با توجه به تاریخ سیستم شما، امروز سه شنبه است!<br />");
  break;
  case 3: 
  document.write("با توجه به تاریخ سیستم شما، امروز چهارشنبه است!<br />");
  break;
  case 4: 
  document.write("با توجه به تاریخ سیستم شما، امروز پنج شنبه است!<br />");
  break;
  case 5: 
  document.write("با توجه به تاریخ سیستم شما، امروز جمعه است!<br />");
  break;
  case 6: 
  document.write("با توجه به تاریخ سیستم شما، امروز شنبه است!<br />");
  break;
  case 7: 
  document.write("با توجه به تاریخ سیستم شما، امروز یکشنبه است!<br />");
  break;      
  default: 
  document.write("بروز مشکل در نمایش تاریخ سیستم!<br />")
}
</script>

توضیح:
– تابع date و getDay در حالت عادی با روز و زمان میلادی کار می کنند، لذا بر اساس اینکه یکشنبه روز تعطیل در تقویم میلادی محسوب می شود (روز هفتم)، شروع شمارش روزهای هفته از دوشنبه (case 1) خواهد بود.
– اعدادی که به عنوان مقادیر به case ها داده شده اند، در واقع حاصل و نتیجه برگردانده شده از قسمت date.getDay و با توجه به تاریخ تنظیم شده سیستم است که بین ۱ تا ۷ در نوسان است.
– برای دیدن نحوه عملکرد کدهای جاوا اسکریپت، کافی است آن را در یک صفحه یا ویرایشگر html مانند برنامه Adobe dreamweaver کپی کرده و با فرمت html ذخیره نمائید و در مرورگر خود آن را اجرا کنید.

پیش نمایش آنلاین

در زیر کد و پیش نمایش آنلاین مثال بالا را جهت نمونه می توانید ملاحظه کنید.

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>وبگو | استفاده از دستور switch در جاوا اسکریپت</title>
<!-- http://webgoo.ir -->
<style type="text/css">
body{
  font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;
  font-size:12px;
  direction:rtl;
}
</style>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var date = new Date()
var today = date.getDay()
switch (today){
  case 1: 
  document.write("با توجه به تاریخ سیستم شما، امروز دوشنبه است!<br />");
  break;
  case 2: 
  document.write("با توجه به تاریخ سیستم شما، امروز سه شنبه است!<br />");
  break;
  case 3: 
  document.write("با توجه به تاریخ سیستم شما، امروز چهارشنبه است!<br />");
  break;
  case 4: 
  document.write("با توجه به تاریخ سیستم شما، امروز پنج شنبه است!<br />");
  break;
  case 5: 
  document.write("با توجه به تاریخ سیستم شما، امروز جمعه است!<br />");
  break;
  case 6: 
  document.write("با توجه به تاریخ سیستم شما، امروز شنبه است!<br />");
  break;
  case 7: 
  document.write("با توجه به تاریخ سیستم شما، امروز یکشنبه است!<br />");
  break;      
  default: 
  document.write("بروز مشکل در نمایش تاریخ سیستم!<br />")
}
//]]>
</script>
</head>
<body>
<br />
<hr />
یکی از مقادیر case ها با توجه به روزهای هفته و تاریخ سیستم شما به خروجی ارسال شده است.
</body>
</html>

برچسب ها
نظرات

توجه : لطفاً فقط نظرات خود را از این طریق ارسال نمایید و سوالات و مشکلات خود را در انجمن سایت مطرح نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.