آوریل 9, 2019 Mostafa بدون دیدگاه

اگر دنبال برنامه نویس برای ساخت افزونه ،قالب،سایت،برنامه ویندوز،اپلیکیشین اندروید،ربات تلگرام و.... هستید ،سفارش برنامه نویسی را مطالعه نمایید.

توجه : درخواست افزونه ،قالب، اسکریپت و نرم افزار و ... و سوالات و مشکلات خود را در انجمن ارسال نمایید

کد PHP وارد کردن یک فایل CSV در MySQL :

<?php

$databasehost = "localhost";
$databasename = "test";
$databasetable = "sample";
$databaseusername ="test";
$databasepassword = "";
$fieldseparator = ",";
$lineseparator = "\n";
$csvfile = "filename.csv";


$addauto = 0;


$save = 1;
$outputfile = "output.sql";
/********************************/

if (!file_exists($csvfile)) {
    echo "File not found. Make sure you specified the correct path.\n";
    exit;
}

$file = fopen($csvfile,"r");

if (!$file) {
    echo "Error opening data file.\n";
    exit;
}

$size = filesize($csvfile);

if (!$size) {
    echo "File is empty.\n";
    exit;
}

$csvcontent = fread($file,$size);

fclose($file);

$con = @mysql_connect($databasehost,$databaseusername,$databasepassword) or die(mysql_error());
@mysql_select_db($databasename) or die(mysql_error());

$lines = 0;
$queries = "";
$linearray = array();

foreach(split($lineseparator,$csvcontent) as $line) {

    $lines++;

    $line = trim($line," \t");

    $line = str_replace("\r","",$line);

    /************************************
    This line escapes the special character. remove it if entries are already escaped in the csv file
    ************************************/
    $line = str_replace("'","\'",$line);
    /*************************************/

    $linearray = explode($fieldseparator,$line);

    $linemysql = implode("','",$linearray);

    if($addauto)
        $query = "insert into $databasetable values('','$linemysql');";
    else
        $query = "insert into $databasetable values('$linemysql');";

    $queries .= $query . "\n";

    @mysql_query($query);
}

@mysql_close($con);

if ($save) {

    if (!is_writable($outputfile)) {
        echo "File is not writable, check permissions.\n";
    }

    else {
        $file2 = fopen($outputfile,"w");

        if(!$file2) {
            echo "Error writing to the output file.\n";
        }
        else {
            fwrite($file2,$queries);
            fclose($file2);
        }
    }

}

echo "Found a total of $lines records in this csv file.\n";

?>

 


برچسب ها