آوریل 10, 2019 Mostafa بدون دیدگاه

تابع PHP صفحه بندی :

function pagination($item_count, $limit, $cur_page, $link)
{
    $page_count = ceil($item_count/$limit);
    $current_range = array(($cur_page-2 < 1 ? 1 : $cur_page-2), ($cur_page+2 > $page_count ? $page_count : $cur_page+2));

    // First and Last pages
    $first_page = $cur_page > 3 ? '<a href="'.sprintf($link, '1').'">1</a>'.($cur_page < 5 ? ', ' : ' ... ') : null;
    $last_page = $cur_page < $page_count-2 ? ($cur_page > $page_count-4 ? ', ' : ' ... ').'<a href="'.sprintf($link, $page_count).'">'.$page_count.'</a>' : null;

    // Previous and next page
    $previous_page = $cur_page > 1 ? '<a href="'.sprintf($link, ($cur_page-1)).'">Previous</a> | ' : null;
    $next_page = $cur_page < $page_count ? ' | <a href="'.sprintf($link, ($cur_page+1)).'">Next</a>' : null;

    // Display pages that are in range
    for ($x=$current_range[0];$x <= $current_range[1]; ++$x)
        $pages[] = '<a href="'.sprintf($link, $x).'">'.($x == $cur_page ? '<strong>'.$x.'</strong>' : $x).'</a>';

    if ($page_count > 1)
        return '<p class="pagination"><strong>Pages:</strong> '.$previous_page.$first_page.implode(', ', $pages).$last_page.$next_page.'</p>';
}

 


برچسب ها
نظرات

توجه : لطفاً فقط نظرات خود را از این طریق ارسال نمایید و سوالات و مشکلات خود را در انجمن سایت مطرح نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.