می 23, 2019 Mostafa بدون دیدگاه

اگر دنبال برنامه نویس برای ساخت افزونه ،قالب،سایت،برنامه ویندوز،اپلیکیشین اندروید،ربات تلگرام و.... هستید ،سفارش برنامه نویسی را مطالعه نمایید.

توجه : درخواست افزونه ،قالب، اسکریپت و نرم افزار و ... و سوالات و مشکلات خود را در انجمن ارسال نمایید

عملگر در جاوا نمادی است که برای انجام عملیات مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان مثال: +، -، *، / و غیره

انواع مختلفی از عملگر در جاوا وجود دارد که در زیر آورده شده است :

عملگر وارنر
عملگر ریاضی،
عملگر Shift
عملگر ارتباطی
عملگر بیتی،
عملگر منطقی
عملگر سه جانبه
عملگر تخصیص

اولویت عملگرها در جاوا

نوع عملگر دسته اولویت
Unary postfix expr++ expr--
prefix ++expr --expr +expr -expr ~ !
Arithmetic multiplicative * / %
additive + -
Shift shift << >> >>>
Relational comparison < > <= >= instanceof
equality == !=
Bitwise bitwise AND &
bitwise exclusive OR ^
bitwise inclusive OR |
Logical logical AND &&
logical OR ||
Ternary ternary ? :
Assignment assignment = += -= *= /= %= &= ^= |= <<= >>= >>>=

عملگرهای وارنر در جاوا

عملگرهای وارنر جاوا نیاز به یک عملگر دارند. اپراتورهای وارنر برای انجام عملیات های مختلف استفاده می شوند:

افزایش / کاهش یک مقدار به مقدار یک واحد
نفی گزاره
غلبه بر ارزش یک boolean

مثال : عملگر های وارنر ++ و —
class OperatorExample{ 
public static void main(String args[]){ 
int x=10; 
System.out.println(x++);//10 (11) 
System.out.println(++x);//12 
System.out.println(x--);//12 (11) 
System.out.println(--x);//10 
}}

خروجی :

10
12
12
10

– مثال :

class OperatorExample{ 
public static void main(String args[]){ 
int a=10; 
int b=10; 
System.out.println(a++ + ++a);//10+12=22 
System.out.println(b++ + b++);//10+11=21 
 
}}

خروجی :

22
21

مثال : عملگر وارنر ~ و !

class OperatorExample{ 
public static void main(String args[]){ 
int a=10; 
int b=-10; 
boolean c=true; 
boolean d=false; 
System.out.println(~a);//-11 
System.out.println(~b);//9 
System.out.println(!c);//false
System.out.println(!d);//true 
}}

خروجی :

-11
9
false
true

عملگرهای حساب در جاوا

عملگرهای ریاضی جاوا برای انجام افزودن، تفریق، ضرب، و تقسیم استفاده می شود. آنها به عنوان عملیات اساسی ریاضی عمل می کنند.

مثال :

class OperatorExample{ 
public static void main(String args[]){ 
int a=10; 
int b=5; 
System.out.println(a+b);//15 
System.out.println(a-b);//5 
System.out.println(a*b);//50 
System.out.println(a/b);//2 
System.out.println(a%b);//0 
}}

 

مثال :

class OperatorExample{ 
public static void main(String args[]){ 
System.out.println(10*10/5+3-1*4/2); 
}}

خروجی :

21

 

عملگر Left Shift  جاوا

این عملگر بیت های یک مقدار را به تعداد اجرای دستور به سمت چپ شیفت(انتقال) می دهد.

مثال :

class OperatorExample{ 
public static void main(String args[]){ 
System.out.println(10<<2);//10*2^2=10*4=40 
System.out.println(10<<3);//10*2^3=10*8=80 
System.out.println(20<<2);//20*2^2=20*4=80 
System.out.println(15<<4);//15*2^4=15*16=240 
}}

عملگر Right Shift جاوا

این عملگر بیت های یک مقدار را به تعداد اجرای دستور به سمت راست شیفت(انتقال) می دهد.

مثال :

class OperatorExample{ 
public static void main(String args[]){ 
System.out.println(10>>2);//10/2^2=10/4=2 
System.out.println(20>>2);//20/2^2=20/4=5 
System.out.println(20>>3);//20/2^3=20/8=2 
}}

عملگر شیفت >> و >>> :

class OperatorExample{ 
public static void main(String args[]){ 
  //For positive number, >> and >>> works same 
  System.out.println(20>>2); 
  System.out.println(20>>>2); 
  //For negative number, >>> changes parity bit (MSB) to 0 
  System.out.println(-20>>2); 
  System.out.println(-20>>>2); 
}}

 

عملگر های منطقی در جاوا

– عملگر AND : در این عملگر هرگاه هر دو شرط درست باشد ، خروجی درست خواهد بود.

نکته : اگر شرط اول نادرست باشد ، شرط دوم بررسی نمی شود و خروجی false خواهد بود.

مثال :

class OperatorExample{ 
public static void main(String args[]){ 
int a=10; 
int b=5; 
int c=20; 
System.out.println(a<b&&a<c);//false && true = false 
System.out.println(a<b&a<c);//false & true = false 
}}

مثال :

class OperatorExample{ 
public static void main(String args[]){ 
int a=10; 
int b=5; 
int c=20; 
System.out.println(a<b&&a++<c);//false && true = false 
System.out.println(a);//10 because second condition is not checked 
System.out.println(a<b&a++<c);//false && true = false 
System.out.println(a);//11 because second condition is checked 
}}

– عملگر OR :

مثال :
class OperatorExample{ 
public static void main(String args[]){ 
int a=10; 
int b=5; 
int c=20; 
System.out.println(a>b||a<c);//true || true = true 
System.out.println(a>b|a<c);//true | true = true 
//|| vs | 
System.out.println(a>b||a++<c);//true || true = true 
System.out.println(a);//10 because second condition is not checked 
System.out.println(a>b|a++<c);//true | true = true 
System.out.println(a);//11 because second condition is checked 
}}

 

عملگر سه جانبه در جاوا

عملگر سه جانبه به عنوان یک جایگزین برای عبارت if-then-else استفاده می شود و در برنامه نویسی جاوا بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. این تنها اپراتور مشروط است که سه عامل دارد.
مثال :
class OperatorExample{ 
public static void main(String args[]){ 
int a=2; 
int b=5; 
int min=(a<b)?a:b; 
System.out.println(min); 
}}

مثال دیگر :

class OperatorExample{ 
public static void main(String args[]){ 
int a=10; 
int b=5; 
int min=(a<b)?a:b; 
System.out.println(min); 
}}

عملگر تخصیص جاوا

مثال :

class OperatorExample{ 
public static void main(String args[]){ 
int a=10; 
int b=20; 
a+=4;//a=a+4 (a=10+4) 
b-=4;//b=b-4 (b=20-4) 
System.out.println(a); 
System.out.println(b); 
}}

خروجی :

14
16

مثال :

class OperatorExample{ 
public static void main(String[] args){ 
int a=10; 
a+=3;//10+3 
System.out.println(a); 
a-=4;//13-4 
System.out.println(a); 
a*=2;//9*2 
System.out.println(a); 
a/=2;//18/2 
System.out.println(a); 
}}

 


برچسب ها