می 26, 2019 Mostafa بدون دیدگاه

اگر دنبال برنامه نویس برای ساخت افزونه ،قالب،سایت،برنامه ویندوز،اپلیکیشین اندروید،ربات تلگرام و.... هستید ،سفارش برنامه نویسی را مطالعه نمایید.

توجه : درخواست افزونه ،قالب، اسکریپت و نرم افزار و ... و سوالات و مشکلات خود را در انجمن ارسال نمایید

دستورالعمل If-else برای تست شرایط استفاده می شود. این بررسی وضعیت بولی: درست یا غلط است.
نحوه تعریف :
if(condition){ 
//code to be executed 
}

مثال :

public class IfExample { 
public static void main(String[] args) { 
  //defining an 'age' variable 
  int age=20; 
  //checking the age 
  if(age>18){ 
    System.out.print("Age is greater than 18"); 
  } 
} 
}

نحوه تعریف if-else :

if(شرط){ 
//کدهایی که اگر شرط درست بود اجرا میشود
}else{ 
//کدهایی که اگر شرط غلط بود اجرا میشود
}

مثال : زوج یا فرد بودن عدد

public class IfElseExample { 
public static void main(String[] args) { 
  //defining a variable 
  int number=13; 
  //Check if the number is divisible by 2 or not 
  if(number%2==0){ 
    System.out.println("even number"); 
  }else{ 
    System.out.println("odd number"); 
  } 
} 
}

مثال : ایجاد شرط با عملگر سه گانه (وارنر)

public class IfElseTernaryExample {  
public static void main(String[] args) {  
  int number=13;  
  //Using ternary operator 
  String output=(number%2==0)?"even number":"odd number";  
  System.out.println(output); 
}  
}

نجوه تعریف if-else-if :

if(condition1){ 
//اگر شرط 1 درست باشد کد اجرا می شود
}else if(condition2){ 
//اگر شرط 2 درست باشد کد اجرا می شود
} 
else if(condition3){ 
//اگر شرط 3 درست باشد کد اجرا می شود
} 
... 
else{ 
//کد اجرا شود اگر تمام شرایط نادرست باشد
}

مثال :

public class IfElseIfExample { 
public static void main(String[] args) { 
  int marks=65; 
   
  if(marks<50){ 
    System.out.println("fail"); 
  } 
  else if(marks>=50 && marks<60){ 
    System.out.println("D grade"); 
  } 
  else if(marks>=60 && marks<70){ 
    System.out.println("C grade"); 
  } 
  else if(marks>=70 && marks<80){ 
    System.out.println("B grade"); 
  } 
  else if(marks>=80 && marks<90){ 
    System.out.println("A grade"); 
  }else if(marks>=90 && marks<100){ 
    System.out.println("A+ grade"); 
  }else{ 
    System.out.println("Invalid!"); 
  } 
} 
}

مثال : برنامه بررسی مثبت یا منفی یا صفر بودن عدد

public class PositiveNegativeExample {  
public static void main(String[] args) {  
  int number=-13;  
  if(number>0){ 
  System.out.println("POSITIVE"); 
  }else if(number<0){ 
  System.out.println("NEGATIVE"); 
  }else{ 
  System.out.println("ZERO"); 
  } 
}  
}

نحوه تعریف شرط تودرتو :

if(condition){  
   //کد اجرا می شود
     if(condition){ 
       //کد اجرا می شود
  }  
}

مثال :

public class JavaNestedIfExample {  
public static void main(String[] args) {  
  //Creating two variables for age and weight 
  int age=20; 
  int weight=80;  
  //applying condition on age and weight 
  if(age>=18){  
    if(weight>50){ 
      System.out.println("You are eligible to donate blood"); 
    }  
  }  
}}

 


برچسب ها