انسان حیوانی ناطق نیست

سلام ، امروز داشتم به موضوعی فکر میکردم ، آیا تا بحال خوانده اید در کتاب های منطق ارسطویی هویت انسان را اینطور تعریف کرده که “انسان حیوان ناطق است” ، اما اگر کمی به این جمله فکر کنیم متوجه میشویم که این جمله اشتباه می باشد ، زیرا ناطق بود چه در معنی قدرت صحبت کردن و چه در معنی منطق داشتن (باید و نباید ها) هر دو ابزاری می باشد که انسان خود اختراح کرده و جزء ماهیت آن نمی باشد ، انسان صحبت کردن را به عنوان ابزار ارتباط و اصول منطق را به عنوان معیار سنجش خود برای افکار اختراع کرده است.
و اینکه بنظر خودم اگر بخواهیم تعریف از ماهیت انسان بدهیم که او را از دیگر موجودات شناخته شده در جهان اطراف خود متمایز کند باید بگویم تعریف من این است :

“انسان حیوانی است هوشمند”

حال معنی هوشمند به این معنی می باشد که به زبان ساده انسان می تواند با ابزار شناختی خود اطلاعات از محیط اطراف کسب کند و با آن مجهولات خود را حل کند و تکامل پیدا کند.

 

(دل نوشته من)