جامعه ستیز یا گونه جدید ؟

تمام حیوانات احساسات را درک میکنند ، یعنی غم ، شادی ، خشم  و دیگر احساسات ولی اخیرا می بینم موجودات از چنین قابلیتی برخودار نیستند و قدرت درک اینگونه احساسات را ندارد حال نمیدانم اینها جامعه ستیز هستند یا نوع جانوری جدید هستند ، که از زیست شناسان عزیز تقاضا دارم به کمک جامعه شناسان نوع این گونه را مشخص کنید.

ویژگی های بارز جامعه ستیزان (جهت اطلاع جامعه ستیزی هم نوعی بیماری است که بدلیل کمبود یکی از کرموزم ها اتفاق می افتد نه خود خواسته) :

۱- غرایز حیوانی

۲- تمرکز بر خود

۳- خودشیفتگی

۴- دوران کودکی سخت

۵- فریبنده و جذاب

۶- تکانشگری

۷- دروغگویی مرضی

۸- عدم همدلی

۹- بی مسئولیتی

۱۰- غیر قابل پیش بینی