برای اینکه بتوانید خطای موجود در سیستم وردپرس خود را مشاهده کنید باید کدهای زیر را در فایل wp-config.php خود قرار دهید تا قسمت گزارش خطا ها را فعال نمایید .

define('WP_DEBUG', true);
define('WP_DEBUG_LOG', true);
define('WP_DEBUG_DISPLAY', false);
@ini_set('display_errors', 0);

 

ادامه مطلب

برای استفاده از حلقه مطالب وردپرس در یک فایل خارجی می توانید با ضمیمه کردن فایل wp-blog-header.php به فایل خود کد خود را بشکل زیر بنویسید :

 

<?php
// Include WordPress
define(‘WP_USE_THEMES’, false);
require(‘/server/path/to/your/wordpress/site/htdocs/blog/wp-blog-header.php’);
query_posts(‘showposts=1’);
?>

<?php while (have_posts()): the_post(); ?><h2><?php the_title(); ?></h2><?php the_excerpt(); ?><p><a href=”<?php the_permalink(); ?>” class=”red”>Read more…</a></p><?php endwhile; ?>


ادامه مطلب

شما می توانید از خروجی تابع wp_nav_menu مقدار <ul> را با تنظیمات موجود در آن حذف کنید اما نمی توانید عناصر <li> را حذف کنید، با استفاده از کد زیر می توانید این کار را انجام دهید :

$menuParameters = array(
 'container'    => false,
 'echo'      => false,
 'items_wrap'   => '%3$s',
 'depth'      => 0,
);

echo strip_tags(wp_nav_menu( $menuParameters ), '<a>' );

 

ادامه مطلب

روش اول :

 

function recent_posts($no_posts = 10, $excerpts = true) {

  global $wpdb;

  $request = "SELECT ID, post_title, post_excerpt FROM $wpdb->posts WHERE post_status = 'publish' AND post_type='post' ORDER BY post_date DESC LIMIT $no_posts";

  $posts = $wpdb->get_results($request);

  if($posts) {

        foreach ($posts as $posts) {
            $post_title = stripslashes($posts->post_title);
            $permalink = get_permalink($posts->ID);

            $output .= '<li><h2><a href="' . $permalink . '" rel="bookmark" title="Permanent Link: ' . htmlspecialchars($post_title, ENT_COMPAT) . '">' . htmlspecialchars($post_title) . '</a></h2>';

            if($excerpts) {
                $output.= '<br />' . stripslashes($posts->post_excerpt);
            }

            $output .= '</li>';
        }

    } else {
        $output .= '<li>نوشته ای پیدا نشد</li>';
    }

  echo $output;
}

 

نحوه صدا زدن :

 

<?php recent_posts(); ?>

 

 

ادامه مطلب

در وردپرس :

<link rel="stylesheet" href="<?php bloginfo('stylesheet_url'); echo '?' . filemtime( get_stylesheet_directory() . '/style.css'); ?>" type="text/css" media="screen" />

در بی بی پرس :

 

<link rel="stylesheet" href="<?php bb_stylesheet_uri(); echo '?' . filemtime( bb_get_active_theme_directory() . '/style.css'); ?>" type="text/css" media="screen" />

 

ادامه مطلب

اگر در هنگام طراحی قالب سایت خود نیاز دارید تا آدرس اولین تصویر هر نوشته را دریافت و استفاده نمایید ، می توانید از تابع زیر استفاده نمایید.

function catch_that_image() {
 global $post, $posts;
 $first_img = '';
 ob_start();
 ob_end_clean();
 $output = preg_match_all('/<img.+src=[\'"]([^\'"]+)[\'"].*>/i', $post->post_content, $matches);
 $first_img = $matches[1][0];

 if(empty($first_img)) {
  $first_img = "/path/to/default.png";
 }
 return $first_img;
}

 

 

ادامه مطلب

در وردپرس قسمت نظرات ارسال ها و صفحات با استفاده از تابع wp_list_comments فرخوانی می شود که برای اختصاصی سازی کدهای HTML این تابع می توانید بشکل زیر عمل نمایید :

کدهای تابع اختصاصی خود را در functions.php همانند زیر وارد نمایید :

<?php
function my_custom_comments($comment, $args, $depth) {
  $GLOBALS['comment'] = $comment; ?>
  <li <?php comment_class(); ?> id="li-comment-<?php comment_ID() ?>">
  <?php if ($comment->comment_approved == '0') : ?>
   <em><?php _e('Your comment is awaiting moderation.') ?></em>
  <?php endif; ?>

}
?>

 

ادامه مطلب

در وردپرس مسیر پیشفرض صفحه ورود به سایت بشکل yoursite.com/wp-login.php می باشد ، اما شما با قرار دادن کدهایی در فایل functions.php  قالب فعال خود ویژگی های صفحه ورود از جمله آدرس ورود را تغییر دهید، برای یادگیری و نحوه کار در زیر برای شما چند مثال میزنم که امیدوارم مفید واقع شود :

 

تغییر لوگو آدرس صفحه ورود :

function custom_login_logo() {
echo '<style type="text/css">h1 a { background: url('.get_bloginfo('template_directory').'/images/logo-login.gif) 50% 50% no-repeat !important; }</style>';
}
add_action('login_head', 'custom_login_logo');

 

ادامه مطلب