دستور do while در زبان C++ دستور یا دستوراتی را تا زمانی که شرط تعیین شده برقرار شود، تکرار می کند. ابتدا یک بار دستورات مشخص شده اجرا می شوند، سپس شرط حلقه بررسی می شود.

نحوه نوشتن حلقه do while

در زیر Syntax یک دستور do while را مشاهده می کنید :

do {
  statement(s);
} while( condition );

بعد از این که دستورات داخل حلقه یک بار اجرا شدند، شرط حلقه بررسی می شود، اگر درست باشد، اجرای حلقه ادامه می یابد و در غیر این صورت  اولین دستور بعد از حلقه اجرا می شود. ادامه مطلب

حلقه while در زبان C++ دستور یا دستوراتی را تا زمانی که شرط تعیین شده برقرار باشد، تکرار می کند. شرط تعیین شده قبل از اجرا شدن دستورات بررسی می شود.

نحوه نوشتن حلقه while

در زیر Syntax یک حلقه while را مشاهده می کنید :

while(condition) {
  statement(s);
}

ادامه مطلب

حلقه for در زبان C++ دنباله ای از دستورات را تا زمانی که شرط تعیین شده برقرار شود، تکرار می کند. از حلقه for معمولا زمانی استفاده می شود که میزان تکرار مشخص باشد.

نحوه نوشتن حلقه for

در زیر syntax یک حلقه for را مشاهده می کنید :

for ( init; condition; increment ) {
  statement(s);
}

ادامه مطلب

دستور switch در زبان C++ تقریبا معادل دستور if تو در تو می باشد با این تفاوت که فقط می توانند مقادیر ثابتی از رشته ها، کاراکترها و اعداد را بررسی کند.

نحوه نوشتن دستور شرطی switch

در زیر Syntax یک دستور switch را مشاهده می کنید :

switch(expression) {
  case constant-expression :
   statement(s);
   break; //optional
  case constant-expression :
   statement(s);
   break; //optional
 
  // you can have any number of case statements.
  default : //Optional
   statement(s);
}

ادامه مطلب

ساختار تصمیم گیری در زبان C++ به گونه ای است که برنامه نویس برای انجام بخش هایی از کد، شرایطی را تعیین می کند تا در صورت درست بودن شرایط تعیین شده، آن بخش از کدها اجرا شوند.

در جدول زیر دستورات شرطی موجود در زبان برنامه نویسی C++ را مشاهده می کنید :

ردیفتوضیحات
۱دستور if دستور if یک عبارت بولی را بررسی می کند و در صورت درست بودن، کدهای داخل بلوک if اجرا می شوند.
۲دستور if else این دستور مشابه دستور if می باشد با این تفاوت که در صورت درست نبودن شرط بررسی شده در if کدهای موجود در بلوک else اجرا می شوند.
۳دستور if تو در تو شما می توانید دستور if و else if را به صورت تو در تو نیز استفاده کنید. مثلا یک if در داخل یک بلوک if یا else دیگر استفاده کنید.
۴دستور switch دستور switch تقریبا معادل دستور if تو در تو می باشد با این تفاوت که فقط می توانند مقادیر ثابتی از رشته ها، کاراکترها و اعداد را بررسی کند.
۵دستور switch تو در تو شما می توانید در داخل یک دستور switch از یک دستور switch دیگر استفاده کنید که اصطلاحا به آن switch تو در تو گفته می شود.

ادامه مطلب

عملگر نمادی است که به کامپایلر می گوید تا یک عملیات ریاضی یا منطقی را انجام دهد. در زبان برنامه نویسی C++ مجموعه غنی از عملگرهای پیش ساخته وجود دارد که به صورت زیر دسته بندی شده است.

انواع عملگرها در زبان C++

 • عملگرهای ریاضی
 • عملگرهای رابطه ای
 • عملگرهای منطقی
 • عملگرهای بیتی
 • عملگرهای انتساب
 • عملگرهای متفرقه

در این آموزش عملگرهای بالا را بررسی خواهیم کرد.

عملگرهای ریاضی

در جدول زیر عملگرهای ریاضی پشتیبانی شده در زبان C++ را مشاهده می کنید. فرض کنید متغیر A مقدار ۱۰ و متغیر B مقدار ۲۰ در خود ذخیره کرده است :

عملگرتوضیحاتمثال
 +برای جمع دو مقدار استفاده می شود.A + B = 30
مقدار عملوند راست را از مقدار عملوند چپ کم می کند.A – B = -10
*برای ضرب دو مقدار استفاده می شود.A * B = 200
/مقدار عملوند راست را بر مقدار عملوند چپ تقسیم می کند.B / A = 2
%مقدار عملوند راست را بر مقدار عملوند چپ تقسیم می کند و باقیمانده را بر می گرداندB % A = 0
++یک واحد به مقدار قبلی اضافه می کند.A++ = 11
یک واحد از مقدار قبلی کم می کند.A– = ۹

ادامه مطلب

برای برنامه نویسی در هر زبانی، شما باید از متغیرهای مختلفی برای ذخیره سازی اطلاعات مختلف استفاده کنید. منظور از متغیر، محلی از حافظه است که مقداری در آن ذخیره می شود. یعنی هنگامی که شما متغیری تعریف می کنید، بخشی از حافظه را اشغال می کنید.

ممکن است بخواهید اطلاعاتی از انواع داده های مختلف مانند کاراکتر، رشته، عدد صحیح، عدد اعشاری، مقادیر بولی و غیره را ذخیره کنید. سیستم عامل با توجه به نوع متغیر، مقدار حافظه ای اختصاصی به آن را مشخص می کند.

انواع داده اولیه در C++

در جدول زیر لیستی از هفت نوع داده اصلی در زبان برنامه نویسی C++ را مشاهده می کنید :

نوعکلمه کلیدی
بولیbool
کاراکترchar
عدد صحیحint
اعدا اعشاریfloat
اعداد اعشاری بزرگdouble
بدون مقدارvoid
کاراکتر بزرگwchar_t

ادامه مطلب

متغیر ها نام هایی برای محل ذخیره سازی داده ها می باشند که توسط برنامه های ما می توانند دستکاری شوند. در زبان برنامه نوسی C++ هر متغیر یک نوع خاصی دارد که اندازه و لایه آن در حافظه را مشخص می کند.

نام یک متغیر می تواند شامل حروف، اعداد، کاراکترها و خط زیر (_) باشد. یک نام متغیر باید با یک حرف یا یک خط زیر (_) آغاز شود. حروف بزرگ و کوچک با هم متفاوت هستند، زیرا زبان برنامه نویسی C++، به حروف حساس است. در زیر انواع متغیرهای اصلی را مشاهده می کنید:

ردیفنوع و توضیحات
۱boolیک مقدار بولی (true یا false).
۲charیک مقدار عددی به صورت یک بایتی.
۳intطبیعی ترین اندازه عدد صحیح برای دستگاه.
۴floatیک مقدار اعشاری.
۵doubleیک مقدار اعشاری با دقت دو برابر.
۶voidعدم وجود نوع را نشان می دهد.
۷wchar_tیک مقدار کاراکتری از نوع wide character را نگه می دارد.

در زبان برنامه نویسی C++، می توانید انواع داده مختلفی را (مانند enum، pointer، array، struct و غیره) تعریف کنید. اما در این بخش فقط نوع متغیرهای اصلی مورد بررسی قرار می گیرند. ادامه مطلب

کتابخانه های استاندارد زبان برنامه نویسی C++ مجموعه گسترده ای از قابلیت ورودی / خروجی را ارائه می کنند که در بخش های بعدی با آن ها آشنا خواهیم شد. در این بخش ورودی / خروجی پایه را بررسی می کنیم.

I/O در زبان C++ مربوط به جریان ها می باشد که دنباله ای از بایت ها هستند. به جریان یافتن بایت ها از دستگاهی مانند کیبورد، دیسک و غیره، عمل ورودی گفته می شود و به جریان یافتن بایت ها از حافظه اصلی در دستگاهی مانند صفحه نمایش، چاپگر و غیره، عمل خروجی گفته می شود.

هدر فایل های I/O

در جدول زیر هدر فایل های مهم مربوط به I/O در زبان C++ را مشاهده می کنید:

ردیفتوضیحات
۱<iostream>این هدر فایل شیئ های cin، cout، cerr و clog را تعریف می کند که مطابق با جریان ورودی / خروجی استاندارد می باشند.
۲<iomanip>این فایل سرویس های مفیدی را به منظور فرمت بندی ورودی / خروجی ارائه می کند (setw و setprecision).
۳<fstream>این فایل سرویس هایی را به منظور مدیریت فایل های ایجاد شده توسط کاربر ارائه می کند.

ادامه مطلب

متد replace تمامی کاراکترهای جدید (محتوای رشته ی ارسال شده به عنوان پارامتر) را جایگزین کاراکترهای قدیمی در رشته ی مورد نظر کرده و رشته ی ویرایش شده را در خروجی برمی گرداند.

از ویرایش 1.5 ابزار JDK، یک متد replace جدید در اختیار توسعه دهنده قرار داده شده است که امکان جایگزینی دنباله ای از کاراکترها را فراهم می آورد.

پارامترهای ورودی متد

 • oldChar: کاراکترهای موجود در رشته که قرار است با کاراکترهای جدید جایگزین شوند.
 • newChar: کاراکترهای جدید که قرار است جایگزین کاراکترهای قدیمی در رشته ی مورد نظر شوند.
 • target: دنباله ای از کاراکترها که قرار است با کاراکترهای جدید جایگزین شوند.
 • replacement: دنباله ای از کاراکترها که قرار است جایگزین کاراکترهای موجود در رشته شوند.

مثال :

public class ReplaceExample1{ 
public static void main(String args[]){ 
String s1="Ask me Every Thipg You peed"; 
String replaceString=s1.replace('p','n');
System.out.println(replaceString); 
}} 

خروجی :

Ask me Every Thing You need

ادامه مطلب