متد replace تمامی کاراکترهای جدید (محتوای رشته ی ارسال شده به عنوان پارامتر) را جایگزین کاراکترهای قدیمی در رشته ی مورد نظر کرده و رشته ی ویرایش شده را در خروجی برمی گرداند.

از ویرایش 1.5 ابزار JDK، یک متد replace جدید در اختیار توسعه دهنده قرار داده شده است که امکان جایگزینی دنباله ای از کاراکترها را فراهم می آورد.

پارامترهای ورودی متد

  • oldChar: کاراکترهای موجود در رشته که قرار است با کاراکترهای جدید جایگزین شوند.
  • newChar: کاراکترهای جدید که قرار است جایگزین کاراکترهای قدیمی در رشته ی مورد نظر شوند.
  • target: دنباله ای از کاراکترها که قرار است با کاراکترهای جدید جایگزین شوند.
  • replacement: دنباله ای از کاراکترها که قرار است جایگزین کاراکترهای موجود در رشته شوند.

مثال :

public class ReplaceExample1{  
public static void main(String args[]){  
String s1="Ask me Every Thipg You peed";  
String replaceString=s1.replace('p','n');
System.out.println(replaceString);  
}}  

خروجی :

Ask me Every Thing You need

ادامه مطلب