کامنت نویسی در زبان C

نظرات در زبان C برای ارائه اطلاعات در مورد خطوط کد استفاده می شود. این به طور گسترده ای برای مستند سازی کد استفاده می شود. ۲ نوع نظر در زبان C وجود دارد.

نظرات تک خط
نظرات چند خطی

نظرات تک خط

نظرهای تک خط با // نمایش داده می شود. بیایید نمونه ای از یک نظر خطی در C را ببینیم

#include<stdio.h>  
int main(){  
  //printing information  
  printf("Hello C");  
return 0; 
}

خروجی :

Hello C

ادامه مطلب…صدا زدن تابع با مقدار یا مرجع در زبان C

دو روش برای انتقال اطلاعات به تابع در زبان C وجود دارد، به عنوان مثال، با فراخوانی با مقدار و فراخوانی با مرجع.
 

با صدازدن تابع با مقدار در C

در روش call-by value، مقدار پارامترهای واقعی به پارامترهای رسمی کپی می شود. به عبارت دیگر می توان گفت که مقدار متغیر در فراخوانی تابع در فراخوانی به وسیله روش مقدار استفاده می شود.
در روش call-by value، ما نمی توانیم مقدار پارامتر واقعی را با پارامتر رسمی تغییر دهیم.
در فراخوانی توسط مقدار، حافظه مختلف برای پارامترهای واقعی و رسمی اختصاص داده می شود از آنجا که مقدار پارامتر واقعی به پارامتر رسمی کپی می شود.
پارامتر واقعی آرگومان است که در فراخوانی تابع مورد استفاده قرار می گیرد، در حالی که پارامتر رسمی آرگومان است که در تعریف تابع مورد استفاده قرار می گیرد.


ادامه مطلب…


کارکترهای کنترلی (Escape Sequence) در زبان C

کارکترهای کنترلی در زبان C یک توالی از کاراکترهایی است که خود را در هنگام استفاده رشته ای نشان نمی دهد و عملی را اجرا می کند.

 

این متشکل از دو یا چند کاراکتر با شروع backslash \ است. به عنوان مثال: \n نشان دهنده خط جدید است.

ادامه مطلب…تخصیص حافظه پویا در زبان C

مفهوم تخصیص حافظه پویا در زبان c، برنامه نویس C را قادر می سازد حافظه را در زمان اجرا اختصاص دهد. تخصیص حافظه پویا در زبان c با ۴ عملکرد از فایل header stdlib.h امکان پذیر است.

 

malloc()  
calloc()
realloc() 
free()

 


قبل از یادگیری توابع فوق، تفاوت بین تخصیص حافظه استاتیک و تخصیص حافظه پویا را درک کنید.

ادامه مطلب…تابع strrev برای معکوس کردن رشته در زبان C

تابع strrev (رشته) رشته داده شده را معکوس می کند. بیایید مثال ساده ای از عملکرد strrev () را ببینیم.
#include<stdio.h> 
#include <string.h>  
int main(){  
 char str[20];  
 printf("Enter string: ");  
 gets(str);//reads string from console  
 printf("String is: %s",str);  
 printf("\nReverse String is: %s",strrev(str));  
 return 0;  
}

خروجی برای ورودی : mypgr

rgpym

 

ادامه مطلب…اسمبلی در زبان C

ما می توانیم کد برنامه اسمبلی را داخل برنامه زبان c بنویسیم . در چنین مواردی، تمام کد اسمبلی باید داخل بلوک asm قرار گیرد.

اجازه دهید یک کد برنامه اسمبلی ساده را برای اضافه کردن دو عدد در برنامه c ببینیم.

#include<stdio.h> 
void main() { 
  int a = 10, b = 20, c; 
  
  asm { 
   mov ax,a 
   mov bx,b 
   add ax,bx 
   mov c,ax 
  } 
  
  printf("c= %d",c); 
}

ادامه مطلب…تابع strstr در زبان C

تابع اشاره گر را به اولین وقوع رشته همگانی در رشته داده می دهد. که برای بازگرداندن بخشی از رشته از نقطه اشاره شده تا آخرین کارکتر می باشد.
نحوه استفاده :
char *strstr(const char *string, const char *match)

پارامترها :

string : این نشان دهنده رشته کامل که زیر رشته در آن جستجو خواهد شد.

match:  این نشانگر زیر رشته ای است که در رشته کامل جستجو می شود.

مثال :
#include<stdio.h> 
#include <string.h>  
int main(){  
 char str[100]="this is mypgr with c";  
 char *sub;  
 sub=strstr(str,"mypgr");  
 printf("\nSubstring is: %s",sub);  
 return 0;  
}

 

ادامه مطلب…حلقه do while در زبان C

 با استفاده از حلقه do-while، می توانیم اجرای چند بخش از جمله را تکرار کنیم. حلقه do-while عمدتا در مواردی مورد استفاده قرار می گیرد که ما باید حلقه را یکبار اجرا کنیم. حلقه انجام در حالی که بیشتر در برنامه های منو محور استفاده می شود که شرایط خاتمه بستگی به کاربر نهایی دارد.

نحوه استفاده :

do{ 
//code to be executed 
}while(condition);

ادامه مطلب…برنامه فاکتوریل در زبان C

فاکتوریل هر عدد طبیعی در ریاضیات از حاصل‌ضرب آن عدد در تمام اعداد طبیعی کوچک‌تر از آن بدون صفر به دست می‌آید. فاکتوریل عددی مانند n را n!  می‌نویسند و «اِن فاکتوریل» می‌خوانند. همچنین طبق قرارداد، فاکتوریل صفر همیشه برابر با یک است.
مثال :
۵! = ۵*۴*۳*۲*۱ = ۱۲۰

 

کد محاسبه فاکتوریل در زبان C با حلقه :
#include<stdio.h> 
int main()  
{  
 int i,fact=1,number;  
 printf("Enter a number: ");  
 scanf("%d",&number);  
  for(i=1;i<=number;i++){  
   fact=fact*i;  
 }  
 printf("Factorial of %d is: %d",number,fact);  
return 0; 
}

 

ادامه مطلب…برنامه سری فیبوناچی در زبان C

سری فیبوناچی در C: سری فیبوناچی، شماره بعدی مجموع دو عدد قبلی است به عنوان مثال ۰، ۱، ۱، ۲، ۳، ۵، ۸، ۱۳، ۲۱ و غیره. دو عدد اول سری فیبوناچی ۰ و ۱

دو راه برای نوشتن برنامه سری فید وجود دارد:

۱. سری  فیبوناچی بدون بازگشت
۲. سری فیبوناچی با استفاده از بازگشت

حل سری فیبوناچی بدون بازگشت :
#include<stdio.h>  
int main()  
{  
 int n1=0,n2=1,n3,i,number;  
 printf("Enter the number of elements:");  
 scanf("%d",&number);  
 printf("\n%d %d",n1,n2);//printing 0 and 1  
 for(i=2;i<number;++i)//loop starts from 2 because 0 and 1 are already printed  
 {  
 n3=n1+n2;  
 printf(" %d",n3);  
 n1=n2;  
 n2=n3;  
 } 
 return 0; 
 }

 

ادامه مطلب…ضرب ماتریس در زبان C

نمونه کد ضرب ماتریس در زبان C

#include<stdio.h>  
#include<stdlib.h> 
int main(){ 
int a[10][10],b[10][10],mul[10][10],r,c,i,j,k;  
system("cls"); 
printf("enter the number of row=");  
scanf("%d",&r);  
printf("enter the number of column=");  
scanf("%d",&c);  
printf("enter the first matrix element=\n");  
for(i=0;i<r;i++)  
{  
for(j=0;j<c;j++)  
{  
scanf("%d",&a[i][j]);  
}  
}  
printf("enter the second matrix element=\n");  
for(i=0;i<r;i++)  
{  
for(j=0;j<c;j++)  
{  
scanf("%d",&b[i][j]);  
}  
}  
  
printf("multiply of the matrix=\n");  
for(i=0;i<r;i++)  
{  
for(j=0;j<c;j++)  
{  
mul[i][j]=0;  
for(k=0;k<c;k++)  
{  
mul[i][j]+=a[i][k]*b[k][j];  
}  
}  
}  
//for printing result  
for(i=0;i<r;i++)  
{  
for(j=0;j<c;j++)  
{  
printf("%d\t",mul[i][j]);  
}  
printf("\n");  
}  
return 0; 
}

ادامه مطلب…انواع داده در زبان C

نوع داده نوع داده هایی را که متغیر می تواند مانند عدد صحیح، اعشار ، کارکتر و غیره ذخیره کند مشخص می کند.
انواع داده های زیر در زبان C وجود دارد.
انواع نوع داده
نوع داده اصلی int, char, float, double
نوع داده تولید شده array, pointer, structure, union
نوع داده شمارش enum
نوع داده تابع void

ادامه مطلب…حلقه for در زبان C

حلقه در زبان C برای تکرار بخشی از برنامه استفاده می شود. این اغلب برای انتقال ساختار داده مانند آرایه و لیست مرتبط استفاده می شود.
نحوه استفاده :
for(Expression 1; Expression 2; Expression 3){ 
//code to be executed 
}

 

ادامه مطلب…توابع fputc و fgetc در زبان C

تابع fputc برای نوشتن یک کاراکتر تنها در فایل استفاده می شود. یک شخصیت را به یک جریان منتقل می کند.

نحوه استفاده :

int fputc(int c, FILE *stream)

مثال :

#include <stdio.h> 
main(){ 
  FILE *fp; 
  fp = fopen("file1.txt", "w");//opening file 
  fputc('a',fp);//writing single character into file 
  fclose(fp);//closing file 
}

ادامه مطلب…تابع fprintf و fscanf در زبان C

تابع fprintf  برای نوشتن مجموعه ای از کاراکترها در فایل استفاده می شود. خروجی فرمت شده را به یک جریان ارسال می کند.

 

نحوه استفاده :

int fprintf(FILE *stream, const char *format [, argument, ...])

مثال :

#include <stdio.h> 
main(){ 
  FILE *fp; 
  fp = fopen("file.txt", "w");//opening file 
  fprintf(fp, "Hello file by fprintf...\n");//writing data into file 
  fclose(fp);//closing file 
}

ادامه مطلب…تابع fseek در زبان C

تابع fseek برای تنظیم اشاره گر فایل به نقطه مشخص شده استفاده می شود. این برای نوشتن داده ها در فایل در مکان مورد نظر استفاده می شود.
نحوه استفاده :
int fseek(FILE *stream, long int offset, int whence)
۳ ثابت برای تابع fseek  وجود دارد:  SEEK_SET، SEEK_CUR و SEEK_END.
مثال :
#include <stdio.h> 
void main(){ 
  FILE *fp; 
 
  fp = fopen("myfile.txt","w+"); 
  fputs("This is javatpoint", fp); 
  
  fseek( fp, 7, SEEK_SET ); 
  fputs("sonoo jaiswal", fp); 
  fclose(fp); 
}

خروجی در فایل myfile.txt

This is sonoo jaiswal

 تابع ftell در زبان C

تابع ftell  موقعیت فایل فعلی جریان مشخص شده را باز می کند. ما می توانیم از تابع ftell  استفاده کنیم تا حجم کل فایل را پس از حرکت اشاره گر فایل در انتهای فایل به دست آوریم. ما می توانیم از ثابت SEEK_END استفاده کنیم تا اشاره گر فایل را در انتهای فایل حرکت دهیم.

نحوه استفاده :

long int ftell(FILE *stream)

ادامه مطلب…کلید واژه ها در زبان C

کلید واژه ها در زبان C کلماتی هستند که توسط زبان رزرو شده اند و شما نمی توانید از آنها به عنوان نام متغیر ،ثابت و … استفاده نمایید.

تعداد ۳۲ کلمه رزرو در زبان برنامه نویسی C وجود دارد ، که در زیر می توانید لیست آنها را مشاهده نمایید.

auto
break
case
char
const
continue
default
do
double 
else 
enum 
extern
float
for
goto
if
int 
long
register
return
short
signed
sizeof
static
struct
switch
typedef
union
unsigned
void
volatile
while

 

ادامه مطلب…برنامه تشخیص عدد اول در زبان C

عدد اول عددی است که فقط بر خودش و یک بخش پذیر است ، اعدادی مثل ۲،۳،۵،۷ و …..

#include<stdio.h> 
int main(){  
int n,i,m=0,flag=0;  
printf("عدد خود را وارد نمایید:");  
scanf("%d",&n);  
m=n/2;  
for(i=2;i<=m;i++)  
{  
if(n%i==0)  
{  
printf("عدد اول نیست");  
flag=1;  
break;  
}  
}  
if(flag==0)  
printf("عدد اول است");   
return 0; 
 }

 

ادامه مطلب…تابع printf و scanf در زبان C

توابع printf  و scanf برای ورود و خروجی در زبان C استفاده می شود. هر دو توابع توابع کتابخانه داخلی هستند، در stdio.h تعریف شده (فایل هدر).

تابع printf  :

عملکرد printf برای خروجی استفاده می شود. این تابع محتوا داده شده را به کنسول چاپ می کند.

نحو عملکرد printf در زیر آمده است:

printf("رشته مورد نظر",argument_list);
رشته موردنظر می تواند ٪ d (عدد صحیح)،٪ c (کاراکتر)،٪ s (رشته)،٪ f (شناور) و غیره باشد.

ادامه مطلب…