تابع strupr (رشته) کاراکترهای رشته را به صورت بزرگ نشان می دهد. بیایید مثال ساده ای از عملگر strupr را ببینیم.
#include<stdio.h> 
#include <string.h>  
int main(){  
 char str[20];  
 printf("Enter string: ");  
 gets(str);//reads string from console  
 printf("String is: %s",str);  
 printf("\nUpper String is: %s",strupr(str));  
 return 0;  
}

 

ادامه مطلب

ما می توانیم بدون استفاده از متغیر سوم دو عدد را مبادله کنیم. دو روش معمول برای مبادله دو عدد بدون استفاده از متغیر سوم وجود دارد:

 1. با + و –
 2. با * و /

مثال با روش اول :

#include<stdio.h> 
 int main()  
{  
int a=10, b=20;   
printf("Before swap a=%d b=%d",a,b);   
a=a+b;//a=30 (10+20)  
b=a-b;//b=10 (30-20)  
a=a-b;//a=20 (30-10)  
printf("\nAfter swap a=%d b=%d",a,b);  
return 0; 
}

ادامه مطلب

مثل مثلث الفبا، می توانیم برنامه c را برای چاپ مثلث شماره بنویسیم. مثلث شماره را می توان با روش های مختلف چاپ کرد.

به مثال c برای چاپ مثلث شماره نگاه کنید.

#include<stdio.h>  
#include<stdlib.h> 
int main(){ 
 int i,j,k,l,n;  
system("cls"); 
printf("enter the range=");  
scanf("%d",&n);  
for(i=1;i<=n;i++)  
{  
for(j=1;j<=n-i;j++)  
{  
printf(" ");  
}  
for(k=1;k<=i;k++)  
{  
printf("%d",k);  
}  
for(l=i-1;l>=1;l--)  
{  
printf("%d",l);  
}  
printf("\n");  
}  
return 0; 
}

ادامه مطلب

ما می توانیم عدد C را با استفاده از حلقه و اپراتورهای ریاضی معکوس کنیم. در این برنامه، ما شماره را به عنوان ورودی از کاربر دریافت می کنیم و آن شماره را معکوس می کنیم. بیایید مثال ساده ای را برای معکوس کردن یک شماره داده شده ببینیم.
#include<stdio.h> 
 int main()  
{  
int n, reverse=0, rem;  
printf("Enter a number: ");  
 scanf("%d", &n);  
 while(n!=0)  
 {  
   rem=n%10;  
   reverse=reverse*10+rem;  
   n/=10;  
 }  
 printf("Reversed Number: %d",reverse);  
return 0; 
}

 

ادامه مطلب

تابع strcat (first_string، second_string) دو رشته را به هم متصل می کند و نتیجه به first_string بازگشت می شود.
#include<stdio.h> 
#include <string.h>  
int main(){  
 char ch[10]={'h', 'e', 'l', 'l', 'o', '\0'};  
  char ch2[10]={'c', '\0'};  
  strcat(ch,ch2);  
  printf("Value of first string is: %s",ch);  
 return 0;  
}

 

ادامه مطلب

تابع strcmp (first_string، second_string) دو رشته را مقایسه می کند و اگر هر دو رشته برابر باشند ۰ را برمی گرداند.

در اینجا، ما از تابع get استفاده می کنیم که رشته را از کنسول می خواند.

 

#include<stdio.h> 
#include <string.h>  
int main(){  
 char str1[20],str2[20];  
 printf("Enter 1st string: ");  
 gets(str1);//reads string from console  
 printf("Enter 2nd string: ");  
 gets(str2);  
 if(strcmp(str1,str2)==0)  
   printf("Strings are equal");  
 else  
   printf("Strings are not equal");  
 return 0;  
}

 

 

ادامه مطلب

تابع strcpy (destination، source) رشته منبع را در مقصد کپی می کند.
#include<stdio.h> 
#include <string.h>  
int main(){  
 char ch[20]={'j', 'a', 'v', 'a', 't', 'p', 'o', 'i', 'n', 't', '\0'};  
  char ch2[20];  
  strcpy(ch2,ch);  
  printf("Value of second string is: %s",ch2);  
 return 0;  
}

 

ادامه مطلب

ما می توانیم بدون استفاده از تابع main برنامه c را بنویسیم. برای انجام این کار، ما باید از دستورالعمل preprocessor #define استفاده کنیم.

بیایید یک برنامه ساده را برای چاپ “hello” بدون تابع main ببینیم.

#include<stdio.h>  
 #define start main  
void start() {  
  printf("Hello");  
}

 

ادامه مطلب

نظرات در زبان C برای ارائه اطلاعات در مورد خطوط کد استفاده می شود. این به طور گسترده ای برای مستند سازی کد استفاده می شود. ۲ نوع نظر در زبان C وجود دارد.

نظرات تک خط
نظرات چند خطی

نظرات تک خط

نظرهای تک خط با // نمایش داده می شود. بیایید نمونه ای از یک نظر خطی در C را ببینیم

#include<stdio.h>  
int main(){  
  //printing information  
  printf("Hello C");  
return 0; 
}

خروجی :

Hello C

ادامه مطلب