مثل مثلث الفبا، می توانیم برنامه c را برای چاپ مثلث شماره بنویسیم. مثلث شماره را می توان با روش های مختلف چاپ کرد.

به مثال c برای چاپ مثلث شماره نگاه کنید.

#include<stdio.h>  
#include<stdlib.h> 
int main(){ 
 int i,j,k,l,n;  
system("cls"); 
printf("enter the range=");  
scanf("%d",&n);  
for(i=1;i<=n;i++)  
{  
for(j=1;j<=n-i;j++)  
{  
printf(" ");  
}  
for(k=1;k<=i;k++)  
{  
printf("%d",k);  
}  
for(l=i-1;l>=1;l--)  
{  
printf("%d",l);  
}  
printf("\n");  
}  
return 0; 
}

ادامه مطلب

ما می توانیم عدد C را با استفاده از حلقه و اپراتورهای ریاضی معکوس کنیم. در این برنامه، ما شماره را به عنوان ورودی از کاربر دریافت می کنیم و آن شماره را معکوس می کنیم. بیایید مثال ساده ای را برای معکوس کردن یک شماره داده شده ببینیم.
#include<stdio.h> 
 int main()  
{  
int n, reverse=0, rem;  
printf("Enter a number: ");  
 scanf("%d", &n);  
 while(n!=0)  
 {  
   rem=n%10;  
   reverse=reverse*10+rem;  
   n/=10;  
 }  
 printf("Reversed Number: %d",reverse);  
return 0; 
}

 

ادامه مطلب

تابع strcat (first_string، second_string) دو رشته را به هم متصل می کند و نتیجه به first_string بازگشت می شود.
#include<stdio.h> 
#include <string.h>  
int main(){  
 char ch[10]={'h', 'e', 'l', 'l', 'o', '\0'};  
  char ch2[10]={'c', '\0'};  
  strcat(ch,ch2);  
  printf("Value of first string is: %s",ch);  
 return 0;  
}

 

ادامه مطلب

تابع strcmp (first_string، second_string) دو رشته را مقایسه می کند و اگر هر دو رشته برابر باشند ۰ را برمی گرداند.

در اینجا، ما از تابع get استفاده می کنیم که رشته را از کنسول می خواند.

 

#include<stdio.h> 
#include <string.h>  
int main(){  
 char str1[20],str2[20];  
 printf("Enter 1st string: ");  
 gets(str1);//reads string from console  
 printf("Enter 2nd string: ");  
 gets(str2);  
 if(strcmp(str1,str2)==0)  
   printf("Strings are equal");  
 else  
   printf("Strings are not equal");  
 return 0;  
}

 

 

ادامه مطلب

تابع strcpy (destination، source) رشته منبع را در مقصد کپی می کند.
#include<stdio.h> 
#include <string.h>  
int main(){  
 char ch[20]={'j', 'a', 'v', 'a', 't', 'p', 'o', 'i', 'n', 't', '\0'};  
  char ch2[20];  
  strcpy(ch2,ch);  
  printf("Value of second string is: %s",ch2);  
 return 0;  
}

 

ادامه مطلب

ما می توانیم بدون استفاده از تابع main برنامه c را بنویسیم. برای انجام این کار، ما باید از دستورالعمل preprocessor #define استفاده کنیم.

بیایید یک برنامه ساده را برای چاپ “hello” بدون تابع main ببینیم.

#include<stdio.h>  
 #define start main  
void start() {  
  printf("Hello");  
}

 

ادامه مطلب

نظرات در زبان C برای ارائه اطلاعات در مورد خطوط کد استفاده می شود. این به طور گسترده ای برای مستند سازی کد استفاده می شود. ۲ نوع نظر در زبان C وجود دارد.

نظرات تک خط
نظرات چند خطی

نظرات تک خط

نظرهای تک خط با // نمایش داده می شود. بیایید نمونه ای از یک نظر خطی در C را ببینیم

#include<stdio.h>  
int main(){  
  //printing information  
  printf("Hello C");  
return 0; 
}

خروجی :

Hello C

ادامه مطلب

دو روش برای انتقال اطلاعات به تابع در زبان C وجود دارد، به عنوان مثال، با فراخوانی با مقدار و فراخوانی با مرجع.
 

با صدازدن تابع با مقدار در C

در روش call-by value، مقدار پارامترهای واقعی به پارامترهای رسمی کپی می شود. به عبارت دیگر می توان گفت که مقدار متغیر در فراخوانی تابع در فراخوانی به وسیله روش مقدار استفاده می شود.
در روش call-by value، ما نمی توانیم مقدار پارامتر واقعی را با پارامتر رسمی تغییر دهیم.
در فراخوانی توسط مقدار، حافظه مختلف برای پارامترهای واقعی و رسمی اختصاص داده می شود از آنجا که مقدار پارامتر واقعی به پارامتر رسمی کپی می شود.
پارامتر واقعی آرگومان است که در فراخوانی تابع مورد استفاده قرار می گیرد، در حالی که پارامتر رسمی آرگومان است که در تعریف تابع مورد استفاده قرار می گیرد.
ادامه مطلب

کارکترهای کنترلی در زبان C یک توالی از کاراکترهایی است که خود را در هنگام استفاده رشته ای نشان نمی دهد و عملی را اجرا می کند.

 

این متشکل از دو یا چند کاراکتر با شروع backslash \ است. به عنوان مثال: \n نشان دهنده خط جدید است.

ادامه مطلب