برای اینکار طبق مثال زیر عمل نمایید :

 

برای مثال می خواهید آدرس زیر که در مرورگر وارد شد

 

https://mypgr.ir/index.php/teachers/a/

 

آدرس زیر خوانده میشود

https://mypgr.ir/index.php?search=teachers&sort=a

کد بشکل زیر خواهد شد :

RewriteEngine on
RewriteRule ^index/([^/]+)/([^/]+).php /page.php?search=$1&sort=$2 [NC]

 

ادامه مطلب

با استفاده از کدهای htaccess شما می توانید برای فایل هایی که با مدت مشخصی ثابت می باشند می توانید زمان انقضاء تعیین کنید که مرورگر کاربر برای دفعات دوم به بعد آنها را دوباره دانلود نکند و از نسخه اولی استفاده شود و سرعت وب سایت خود را افزایش دهید.

<IfModule mod_expires.c>
  ExpiresActive On
  ExpiresDefault "access plus 10 days"
  ExpiresByType text/css "access plus 1 week"
  ExpiresByType text/plain "access plus 1 month"
  ExpiresByType image/gif "access plus 1 month"
  ExpiresByType image/png "access plus 1 month"
  ExpiresByType image/jpeg "access plus 1 month"
  ExpiresByType application/x-javascript "access plus 1 month"
  ExpiresByType application/javascript "access plus 1 week"
  ExpiresByType application/x-icon "access plus 1 year"
</IfModule>

ادامه مطلب

ثبت خطاهای php در فایل با htaccess با کد زیر :

# خاموش کردن نمایش خطاها به کاربر
php_flag display_startup_errors off
php_flag display_errors off
php_flag html_errors off
# روشن کردن ثبت کردن در فایل
php_flag log_errors on
php_value error_log /location/to/php_error.log

 

ادامه مطلب

 

آدرس با www :

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^your-site.com [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://www.your-site.com/$1 [L,R=301]

آدرس بدون www :

 

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^your-site.com$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://your-site.com/$1 [L,R=301]

 

توجه داشته باشید تنها از یک حالت برای آدرس های سایت خود استفاده نمایید. ادامه مطلب

برای رمز گذاری بر روی مسیر خاص شما می توانید از کد زیر  در فایل .htaccess استفاده کنید

AuthType Basic
AuthName "This Area is Password Protected"
AuthUserFile /full/path/to/.htpasswd
Require valid-user

نام کاربری و رمز عبور خود را در فایل بشکل زیر تعریف کنید

username:paswword

ادامه مطلب

اگر می خواهید کاربران مشاهده کننده سایت با iPhone را به آدرس خاصی هدایت کنید می توانید با کد زیر در htaccess اینکار را انجام دهید.

<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} .*iPhone.*
RewriteRule ^index\.html$ http://www.mobile.mydomain.com [L]
RewriteRule ^/$ http://www.mydomain.com/index.html [L]
</IfModule>

ادامه مطلب

برای اینکار می توانید بشکل زیر عمل کنید :

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTPS} !on
RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI}

اگر در سرور خود از پروکسی استفاده می کنید بشکل زیر استفاده کنید :

RewriteCond %{HTTP:X-Forwarded-Proto} !https
RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI}

ادامه مطلب

در htaccess شما می توانید اندازه و فونت و سایز متن و دیگر خصوصیات نمایش یک دایرکتوری را تغییر دهید برای مثال به کد زیر توجه کنید که دایرکتوری را در حالت Fancy Indexing نمایش می دهد و ابتدا پوشه ها را لیست می کند.

IndexOptions FancyIndexing
IndexOptions FoldersFirst
IndexOptions NameWidth=*

ادامه مطلب

با کدهای htaccess شما می توانید تعیین کنید سرور کدام صفحه را به عنوان ایندکس سایت در نظر بگیرد ، که بصورت پیشفرض اول فایل index.html و پس از آن index.php را سرور به عنوان ایندکس در نظر می گیرد ، که شما با کد زیر می توانید نام و آدرس فایل ایندکس را تغییر دهید.

DirectoryIndex index2.html

ادامه مطلب