تابع ایجاد رشته حروف منحصر بفرد در PHP

تابع ایجاد رشته حروف منحصر بفرد در PHP :

function MakeUnique($length=16) {
      $salt    = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789";
      $len    = strlen($salt);
      $makepass  = '';
      mt_srand(10000000*(double)microtime());
      for ($i = 0; $i < $length; $i++) {
        $makepass .= $salt[mt_rand(0,$len - 1)];
      }
    return $makepass;
}

 

 

ادامه مطلب…کد محاسبه زمان اجرای اسکریپت در PHP

کد محاسبه زمان اجرای اسکریپت در PHP :

 

$execution_time = microtime(); // شروع محاسبه

// کدهای شما

$execution_time = microtime() - $execution_time;
printf('مدت زمان : %.۵f ثانیه', $execution_time);

 

ادامه مطلب…تابع PHP تبدیل HEX به RGB

تابع PHP تبدیل HEX به RGB

function hex2rgb( $colour ) {
    if ( $colour[0] == '#' ) {
        $colour = substr( $colour, 1 );
    }
    if ( strlen( $colour ) == 6 ) {
        list( $r, $g, $b ) = array( $colour[0] . $colour[1], $colour[2] . $colour[3], $colour[4] . $colour[5] );
    } elseif ( strlen( $colour ) == 3 ) {
        list( $r, $g, $b ) = array( $colour[0] . $colour[0], $colour[1] . $colour[1], $colour[2] . $colour[2] );
    } else {
        return false;
    }
    $r = hexdec( $r );
    $g = hexdec( $g );
    $b = hexdec( $b );
    return array( 'red' => $r, 'green' => $g, 'blue' => $b );
}

 

ادامه مطلب…بررسی در دسترس بودن یک سایت با استفاده از PHP

روش اول :

<?php

    if (isDomainAvailible('https://mypgr.ir'))
    {
        echo "در حال اجرا می باشد";
    }
    else
    {
        echo "متاسفانه پیدا نشد";
    }


    function isDomainAvailible($domain)
    {
        
        if(!filter_var($domain, FILTER_VALIDATE_URL))
        {
            return false;
        }

     
        $curlInit = curl_init($domain);
        curl_setopt($curlInit,CURLOPT_CONNECTTIMEOUT,10);
        curl_setopt($curlInit,CURLOPT_HEADER,true);
        curl_setopt($curlInit,CURLOPT_NOBODY,true);
        curl_setopt($curlInit,CURLOPT_RETURNTRANSFER,true);

       
        $response = curl_exec($curlInit);

        curl_close($curlInit);

        if ($response) return true;

        return false;
    }
?>

 

 

ادامه مطلب…تابع بررسی موجود بودن فایل و افزودن عدد در PHP

با استفاده از تابع زیر می توانید ، بررسی کنید اگر فایل با نام ارسال شده موجود بود همان نام را با اضافه کردن عدد به آن نام برمیگرداند :

 

function file_newname($path, $filename){
  if ($pos = strrpos($filename, '.')) {
      $name = substr($filename, 0, $pos);
      $ext = substr($filename, $pos);
  } else {
      $name = $filename;
  }

  $newpath = $path.'/'.$filename;
  $newname = $filename;
  $counter = 0;
  while (file_exists($newpath)) {
      $newname = $name .'_'. $counter . $ext;
      $newpath = $path.'/'.$newname;
      $counter++;
   }

  return $newname;
}

 

 

ادامه مطلب…تابع نمایش تصاویر مختلف براساس فصل های سال در PHP

فرض کنید می خواهید در قسمتی از سایت تصویری را با توجه فصل های مختلف سایت تغییر دهید ، برای انجام خودکار این کار می توانید از تابع زیر استفاده نمایید :

 

تابع :

<?php

function current_season() {
    // Locate the icons
    $icons = array(
        "spring" => "images/spring.png",
        "summer" => "images/summer.png",
        "autumn" => "images/autumn.png",
        "winter" => "images/winter.png"
    );

    // What is today's date - number
    $day = date("z");

    // Days of spring
    $spring_starts = date("z", strtotime("March 21"));
    $spring_ends  = date("z", strtotime("June 20"));

    // Days of summer
    $summer_starts = date("z", strtotime("June 21"));
    $summer_ends  = date("z", strtotime("September 22"));

    // Days of autumn
    $autumn_starts = date("z", strtotime("September 23"));
    $autumn_ends  = date("z", strtotime("December 20"));

    // If $day is between the days of spring, summer, autumn, and winter
    if( $day >= $spring_starts && $day <= $spring_ends ) :
        $season = "spring";
    elseif( $day >= $summer_starts && $day <= $summer_ends ) :
        $season = "summer";
    elseif( $day >= $autumn_starts && $day <= $autumn_ends ) :
        $season = "autumn";
    else :
        $season = "winter";
    endif;

    $image_path = $icons[$season];

    echo $image_path;
}

?>

ادامه مطلب…مثال ساخت یک جدول تقویم در PHP

مثال ساخت یک جدول تقویم در PHP

<?php

function build_calendar($month,$year,$dateArray) {

   // Create array containing abbreviations of days of week.
   $daysOfWeek = array('S','M','T','W','T','F','S');

   // What is the first day of the month in question?
   $firstDayOfMonth = mktime(0,0,0,$month,1,$year);

   // How many days does this month contain?
   $numberDays = date('t',$firstDayOfMonth);

   // Retrieve some information about the first day of the
   // month in question.
   $dateComponents = getdate($firstDayOfMonth);

   // What is the name of the month in question?
   $monthName = $dateComponents['month'];

   // What is the index value (0-6) of the first day of the
   // month in question.
   $dayOfWeek = $dateComponents['wday'];

   // Create the table tag opener and day headers

   $calendar = "<table class='calendar'>";
   $calendar .= "<caption>$monthName $year</caption>";
   $calendar .= "<tr>";

   // Create the calendar headers

   foreach($daysOfWeek as $day) {
     $calendar .= "<th class='header'>$day</th>";
   } 

   // Create the rest of the calendar

   // Initiate the day counter, starting with the 1st.

   $currentDay = 1;

   $calendar .= "</tr><tr>";

   // The variable $dayOfWeek is used to
   // ensure that the calendar
   // display consists of exactly 7 columns.

   if ($dayOfWeek > 0) { 
     $calendar .= "<td colspan='$dayOfWeek'>&nbsp;</td>"; 
   }
   
   $month = str_pad($month, 2, "0", STR_PAD_LEFT);
 
   while ($currentDay <= $numberDays) {

     // Seventh column (Saturday) reached. Start a new row.

     if ($dayOfWeek == 7) {

        $dayOfWeek = 0;
        $calendar .= "</tr><tr>";

     }
     
     $currentDayRel = str_pad($currentDay, 2, "0", STR_PAD_LEFT);
     
     $date = "$year-$month-$currentDayRel";

     $calendar .= "<td class='day' rel='$date'>$currentDay</td>";

     // Increment counters
 
     $currentDay++;
     $dayOfWeek++;

   }
   
   

   // Complete the row of the last week in month, if necessary

   if ($dayOfWeek != 7) { 
   
     $remainingDays = 7 - $dayOfWeek;
     $calendar .= "<td colspan='$remainingDays'>&nbsp;</td>"; 

   }
   
   $calendar .= "</tr>";

   $calendar .= "</table>";

   return $calendar;

}

?>

 

ادامه مطلب…یک مثال ساده استفاده از SimplePie در php

SimplePie یک تحلیلگر خوراک سایت می باشد که می توانید از اینجا دانلود نمایید و مثل مثال زیر از آن استفاده کنید و آخرین مطالب خوراک یک سایت در قالب RSS یا ATOM را به شکل زیر دریافت کنید :

<?php
  require_once('inc/simplepie.inc');
  
  $feed = new SimplePie();
  
  $feed->set_feed_url(array(
  	'http://search.twitter.com/search.atom?q=movie'
  ));
  
  $feed->enable_cache(true);
  $feed->set_cache_location('cache');
  $feed->set_cache_duration(15);
  
  $feed->init();
  
  $feed->handle_content_type();

  if ($feed->error): ?>
  
    <p><?php echo $feed->error; ?></p>
    
  <?php endif; ?>

  <?php foreach ($feed->get_items() as $item): ?>
  
  	<div class="chunk">
  
  		<h4 style="background:url(<?php $feed = $item->get_feed(); echo $feed->get_favicon(); ?>) no-repeat; text-indent: 25px; margin: 0 0 10px;"><a href="<?php echo $item->get_permalink(); ?>"><?php echo $item->get_title(); ?></a></h4>
  
  		<p class="footnote">Source: <a href="<?php $feed = $item->get_feed(); echo $feed->get_permalink(); ?>"><?php $feed = $item->get_feed(); echo $feed->get_title(); ?></a> | <?php echo $item->get_date('j M Y | g:i a T'); ?></p>
  		   
  	</div>
  
  <?php endforeach; 
  
?>

 

 

ادامه مطلب…مثال ایجاد کانکشن ساده دیتابیس و کوئری تصادفی و نمایش نتایج در PHP

مثال ایجاد کانکشن ساده PDO و کوئری تصادفی و نمایش نتایج در PHP :

<?php

$hostname = 'localhost';
$user = 'username';
$pass = 'password';
$database = 'database_name';

$db_connection = new PDO( "mysql:host=" . $hostname . ";dbname=" . $database, $user, $pass );

$results = $db_connection->query( 'SELECT testimonial, author FROM recommendations WHERE 1 ORDER by rand() LIMIT 1' );

foreach ( $results as $row ) {
	echo '<p id="quote">' . $row['testimonial'] . '</p>';
	echo '<p id="author">&ndash;' . $row['author'] . '</p>';
}

// Close the connection
$db_connection = null;

 

 

ادامه مطلب…تنظیم زمان سرور در PHP

در سرور های php  بعضی مواقع زمان سرور با وقت محلی شما منطبق نیست ، برای تنظیم سرور می توانید بشکل زیر عمل کنید ، برای مثال فرض کنید زمان سرور ۱۲ شب و زمان شما ساعت ۷ بعد از ظهر می باشد ، برای تنظیم اختلاف ۵ ساعته می توانید از کد زیر استفاده نمایید :

$today = date('Y-m-d-G');
$today = strftime("%Y-%m-%d-%H", strtotime("$today -5 hour"));

 

ادامه مطلب…