ما می توانیم کد برنامه اسمبلی را داخل برنامه زبان c بنویسیم . در چنین مواردی، تمام کد اسمبلی باید داخل بلوک asm قرار گیرد.

اجازه دهید یک کد برنامه اسمبلی ساده را برای اضافه کردن دو عدد در برنامه c ببینیم.

#include<stdio.h> 
void main() { 
  int a = 10, b = 20, c; 
  
  asm { 
   mov ax,a 
   mov bx,b 
   add ax,bx 
   mov c,ax 
  } 
  
  printf("c= %d",c); 
}

ادامه مطلب