برنامه نویسی C ما را قادر می سازد عملیات ریاضی را از طریق توابع تعریف شده در فایل هدر <math.h> انجام دهد. فایل <math.h> حاوی توابع مختلفی برای انجام عملیات ریاضی مانند sqrt ()، pow ()، ceil ()، floor () و غیره است.

 

توایع ریاضی در زبان C :

در فایل math.h روش های مختلفی وجود دارد. توابع پراستفاده مورد استفاده در فایل math.h در زیر آورده شده.

ردیف تابع توضیح
۱) ceil(عدد) عدد را به سمت بالا رند می کند
۲) floor(عدد) عدد را به سمت پایین رند می کند
۳) sqrt(عدد) ریشه دوم عدد را برمی گرداند
۴) pow(عدد, توان) عدد را به توان می رساند و مقدار را برمی گرداند
۵) abs(عدد) قدر مطلق عدد داده شده را برمی گرداند.

ادامه مطلب

عبارت goto به عنوان عبارت پرش در C شناخته شده است. همانطور که از نام نشان می دهد، goto برای انتقال کنترل برنامه به یک برچسب از پیش تعریف شده استفاده می شود. goto می تواند برای تکرار بخشی از کد برای یک شرایط خاص استفاده شود. همچنین می تواند برای شکستن حلقه های متعدد استفاده شود که نمی توان با استفاده از یک دستور break انجام داد. با این حال، استفاده از goto از این روزها اجتناب می شود، زیرا باعث کاهش خوانایی برنامه می شود.
نحوه استفاده :
label:  
//بخشی از کدها 
goto label;

 

ادامه مطلب

یک آرایه به عنوان مجموعه ای از انواع مشابه داده های ذخیره شده در مکان های حافظه مجاور تعریف شده است. آرایه ها نوع داده های مشتق شده در زبان برنامه نویسی C است که می تواند نوع داده های اولیه مانند int، char، double، float و غیره را ذخیره کند. همچنین می تواند مجموعه ای از انواع داده های مشتق شده مانند نشانه ها، ساختار، آرایه ساده ترین ساختار داده است که در آن هر عنصر داده می تواند به صورت تصادفی با استفاده از شماره شاخص آن دسترسی پیدا کند.

اگر شما باید عناصر مشابه را ذخیره کنید استفاده از آرایه مفید است. به عنوان مثال، اگر ما می خواهیم علامت های یک دانش آموز را در ۶ موضوع ذخیره کنیم، لازم نیست متغیرهای مختلفی را برای عالمت در موضوع مختلف تعریف کنیم. به جای این، می توانیم یک آرایه را تعریف کنیم که می تواند علامت ها را در هر موضوع در مکان های حافظه مجاور ذخیره کند.

با استفاده از آرایه، می توانیم به راحتی به عناصر دسترسی پیدا کنیم. برای دسترسی به عناصر آرایه فقط چند خط کد لازم است.

ادامه مطلب

یک ماکرو یک بخش از کد است که توسط مقدار ماکرو جایگزین شده است. ماکرو توسط دستور #define تعریف شده است. دو نوع ماکرو وجود دارد:

ماکروهای شیء مانند(Object-like)
ماکروهای تابع مانند (Function-like )

ماکرو شیء مانند :
اکثراً برای نشان دادن ثابت های عددی استفاده می شود.
#define PI 3.14

ادامه مطلب

دستور if-else در C برای انجام عملیات بر اساس برخی شرایط خاص استفاده می شود. عملیات مشخص شده در بلوک اگر و فقط اگر شرایط داده شده درست باشد اجرا می شود.

انواع عبارت if در زبان C وجود دارد.

عبارت if
عبارت if-else
عبارت if-else-if
عبارت if تو در تو

عبارت If
علامت if برای بررسی برخی از شرایط داده شده و انجام برخی از عملیات بسته به صحت این شرایط استفاده می شود. نحو دستور if در زیر داده شده است.
if(شرط یا شرایط){ 
//code to be executed 
}

 

ادامه مطلب

قبل از رفتن به نوشتن برنامه C برای بررسی اینکه آیا عدد آرمسترانگ است یا خیر، بیایید درک کنیم که عدد آرمسترانگ چیست.

مقدار آرمسترانگ یک عدد است که برابر با مجموع مکعب های ارقام تشکیل دهنده آن عدد است. به عنوان مثال ۰، ۱، ۱۵۳، ۳۷۰، ۳۷۱ و ۴۰۷ اعداد آرمسترانگ هستند.

بیایید سعی کنیم که بدانیم چرا ۱۵۳ عدد آرمسترانگ است.

۱۵۳ = (۱*۱*۱)+(۵*۵*۵)+(۳*۳*۳) 
که: 
(۱*۱*۱)=۱ 
(۵*۵*۵)=۱۲۵ 
(۳*۳*۳)=۲۷ 
درنتیجه: 
۱+۱۲۵+۲۷=۱۵۳

 

ادامه مطلب

عبارت continue  در زبان C استفاده می شود تا کنترل برنامه را به ابتدای حلقه برساند. عبارت continue از اجرای برخی خطوط کد داخل حلقه و با تکرار بعدی چشم پوشی می کند . این به طور عمده برای یک وضعیت استفاده می شود، بنابراین می توانیم برخی از کد ها را برای یک شرایط خاص از بین ببریم.
نحوه استفاده :
//loop statements 
continue; 
//some lines of the code which is to be skipped

 

ادامه مطلب

الگوریتم تبدیل دهدهی به دودویی :
مرحله ۱: عدد را به ۲ تقسیم کنید و باقی مانده را در آرایه ذخیره کنید
مرحله ۲: عدد  را با ۲ تا از طریق (تقسیم)
مرحله ۳: مرحله ۲ را تا عدد بزرگتر از ۰ تکرار کنید
به مثال c برای تبدیل دهدهی به دودویی نگاه کنید :

#include<stdio.h>  
#include<stdlib.h> 
int main(){ 
int a[10],n,i;  
system ("cls"); 
printf("Enter the number to convert: ");  
scanf("%d",&n);  
for(i=0;n>0;i++)  
{  
a[i]=n%2;  
n=n/2;  
}  
printf("\nBinary of Given Number is=");  
for(i=i-1;i>=0;i--)  
{  
printf("%d",a[i]);  
}  
return 0; 
}

 

ادامه مطلب

تابع strlwr (رشته) کاراکترهای رشته را در حروف کوچک باز می کند. بیایید مثال ساده ای از عملکرد strlwr را ببینیم.
#include<stdio.h> 
#include <string.h>  
int main(){  
 char str[20];  
 printf("Enter string: ");  
 gets(str);//reads string from console  
 printf("String is: %s",str);  
 printf("\nLower String is: %s",strlwr(str));  
 return 0;  
}

 

ادامه مطلب

تابع strupr (رشته) کاراکترهای رشته را به صورت بزرگ نشان می دهد. بیایید مثال ساده ای از عملگر strupr را ببینیم.
#include<stdio.h> 
#include <string.h>  
int main(){  
 char str[20];  
 printf("Enter string: ");  
 gets(str);//reads string from console  
 printf("String is: %s",str);  
 printf("\nUpper String is: %s",strupr(str));  
 return 0;  
}

 

ادامه مطلب

ما می توانیم بدون استفاده از متغیر سوم دو عدد را مبادله کنیم. دو روش معمول برای مبادله دو عدد بدون استفاده از متغیر سوم وجود دارد:

 1. با + و –
 2. با * و /

مثال با روش اول :

#include<stdio.h> 
 int main()  
{  
int a=10, b=20;   
printf("Before swap a=%d b=%d",a,b);   
a=a+b;//a=30 (10+20)  
b=a-b;//b=10 (30-20)  
a=a-b;//a=20 (30-10)  
printf("\nAfter swap a=%d b=%d",a,b);  
return 0; 
}

ادامه مطلب

مثل مثلث الفبا، می توانیم برنامه c را برای چاپ مثلث شماره بنویسیم. مثلث شماره را می توان با روش های مختلف چاپ کرد.

به مثال c برای چاپ مثلث شماره نگاه کنید.

#include<stdio.h>  
#include<stdlib.h> 
int main(){ 
 int i,j,k,l,n;  
system("cls"); 
printf("enter the range=");  
scanf("%d",&n);  
for(i=1;i<=n;i++)  
{  
for(j=1;j<=n-i;j++)  
{  
printf(" ");  
}  
for(k=1;k<=i;k++)  
{  
printf("%d",k);  
}  
for(l=i-1;l>=1;l--)  
{  
printf("%d",l);  
}  
printf("\n");  
}  
return 0; 
}

ادامه مطلب

ما می توانیم عدد C را با استفاده از حلقه و اپراتورهای ریاضی معکوس کنیم. در این برنامه، ما شماره را به عنوان ورودی از کاربر دریافت می کنیم و آن شماره را معکوس می کنیم. بیایید مثال ساده ای را برای معکوس کردن یک شماره داده شده ببینیم.
#include<stdio.h> 
 int main()  
{  
int n, reverse=0, rem;  
printf("Enter a number: ");  
 scanf("%d", &n);  
 while(n!=0)  
 {  
   rem=n%10;  
   reverse=reverse*10+rem;  
   n/=10;  
 }  
 printf("Reversed Number: %d",reverse);  
return 0; 
}

 

ادامه مطلب