متد valueOf انواع داده ای که به عنوان پارامتر به تابع فرستاده شده اند را به رشته تبدیل می کند. به کمک این متد توسعه دهنده می تواند نوع int، long، boolean، character، float، double، object و char array را به رشته تبدیل کند.

 

خروجی متد

معادل رشته ای مقدار ارسال شده به عنوان آرگومان را برمی گرداند.

 

مثال :

public class StringValueOfExample{ 
public static void main(String args[]){ 
int value=30; 
String s1=String.valueOf(value); 
System.out.println(s1+21);
}} 
خروجی :
۳۰۲۱

 

متد trim کاراکترهای space (فاصله) را از ابتدا و انتهای رشته ی مورد نظر حذف می کند. مقدار Unicode کاراکتر space معادل ‘\u0020’ می باشد. متد trim در جاوا بررسی می کند آیا مقدار مذکور قبل و بعد از رشته ی مورد نظر وجود دارد یا خیر. در صورت مواجه شدن با این مقدار، space را از دو طرف رشته حذف کرده و رشته ی ویرایش شده را به عنوان خروجی برمی گرداند.

نکته : متد trim کاراکتر space که در وسط رشته موجود باشد را حذف نمی کند.

خروجی متد

رشته ای که کاراکترهای space از ابتدا و انتهای آن حذف شده است.

ادامه مطلب

متد toUpperCase کاراکترهای رشته ی ورودی را به حروف بزرگ تبدیل می کند.

این متد عملکردی مشابه toUpperCase(Locale.getDefault()) دارد و به صورت پیش فرض حروف را بر اساس قوانین زبان محلی به حروف بزرگ تبدیل می کند.

خروجی متد

رشته ای که حروف آن از کوچک به بزرگ تبدیل شده اند خروجی این متد می باشد.

مثال :

public class StringUpperExample{ 
public static void main(String args[]){ 
String s1="mypgr.ir"; 
String s1upper=s1.toUpperCase(); 
System.out.println(s1upper); 
}} 

خروجی :
MYPGR.IR

ادامه مطلب

متد toLowerCase کاراکترهای رشته ی ورودی را به حروف کوچک تبدیل می کند. به عبارت دیگر، این تابع تمامی کاراکترهای رشته را از حروف بزرگ به کوچک تبدیل می کند.

متد toLowerCase عملکرد مشابه toLowerCase(Locale.getDefault()) دارد. این متد به صورت پیش فرض کاراکترها را بر اساس زبان محلی (locale) فرمت دهی می کند.

خروجی متد

محتوای رشته ی مورد نظر را به حروف کوچک تبدیل می کند.

ادامه مطلب

متد toCharArray رشته ی ورودی را به آرایه ای از کاراکترهای تبدیل می کند. این متد در خروجی یک آرایه از کاراکترها را می سازد که طول و تعداد کاراکترهای موجود در آن برابر رشته ی اصلی بوده و محتوای آن با کاراکترهای همان رشته ی اصلی پر (مقداردهی اولیه) می شوند.

 

مثال :

public class StringToCharArrayExample{ 
public static void main(String args[]){ 
String s1="hello"; 
char[] ch=s1.toCharArray(); 
for(int i=0;i< ch.length;i++)
{ 
System.out.print(ch[i]);
}
}}

خروجی :
hello

ادامه مطلب

متد string substring() بخشی از یک رشته (که در اصطلاح به آن substring گفته می شود) را استخراج کرده و به عنوان خروجی برمی گرداند.

این متد اندیس شروع و اندیس پایان را به عنوان پارامتر دریافت کرده و هر کاراکتری که اندیس متناظر آن در این بازه وجود داشته باشد را برمی گرداند. اندیس شروع از ۰ آغاز شده و اندیس پایان از ۱ شروع می شود.

این متد یک نسخه ی overload شده داشته و به دو صورت زیر پارامتر در یافت می کند :

پارامترها

 • startIndex: نشانگر مقدار اندیس شروع که از ۰ آغاز می شود
 • endIndex: نشانگر مقدار اندیس پایان می باشد

خروجی

رشته ی مشخص شده را در خروجی برمی گرداند. ادامه مطلب

این متد شماره خانه آخرین وقوع کارکتر یا زیر رشته جستجو شده را برمی گرداند و اگر وجود نداشت مقدار 1-  را برمی گرداند.

این متد به چهار شکل در جاوا قابل استفاده است :

روش اول :

int lastIndexOf(int ch)

شماره خانه آخرین وقوع کارکتر ورودی را برمی گرداند. ادامه مطلب

این متد رشته را بررسی می کند و اگر زیر رشته در انتهای رشته مذکور وجود داشت مقدار True و اگر وجود نداشت مقدار False را برمی گرداند.

مثال :

String s1="Mypgr.ir"; 
System.out.println(s1.endsWith("r")); 
System.out.println(s1.endsWith("bir")); 

خروجی :
true
false

ادامه مطلب

این متد تمام تطابق ها با عبارت منظم در ورودی با رشته جایگزین عوض می کند.این متد دارای دو پارامتر می باشد که پارامتر اول عبارت منظمی که جستجو می شود و پارامتر دوم رشته جایگزین.

مثال :

String s1="My pgr .ir";
String replaceString=s1.replaceAll("\\s","");
System.out.println(replaceString); 

 خروجی : Mypgr.ir

در مثال بالا فضاهای خالی را از رشته حذف می کند. ادامه مطلب

متد indexOf شماره اندیس (محل شروع وقوع) زیر رشته مورد جستجو در رشته مورد نظر برمی گرداند.

مثال :

  public class IndexOfExample{ 
  public static void main(String args[]){ 
  String s1="this is index of example"; 
  //passing substring 
  int index1=s1.indexOf("is");//محل زیر رشته is را برمی گرداند
  int index2=s1.indexOf("index");//محل زیر رشته index را برمی گرداند
  System.out.println(index1+" "+index2);//2 8 
   
  //passing substring with from index 
  int index3=s1.indexOf("is",4);//returns the index of is substring after 4th index 
  System.out.println(index3);//5 i.e. the index of another is 
   
  //passing char value 
  int index4=s1.indexOf('s');//returns the index of s char value 
  System.out.println(index4);//3 
  }} 

خروجی :
2 8
5
3

ادامه مطلب

این متد آرایه از نوع بایت شامل بایت هر کارکتر رشته را برمی گرداند.

مثال :

  public class StringGetBytesExample{ 
  public static void main(String args[]){ 
  String s1="ABCDEFG"; 
  byte[] barr=s1.getBytes(); 
  for(int i=0;i<barr.length;i++){ 
  System.out.println(barr[i]); 
  } 
  }} 
خروجی :
65
66
67
68
69
70
71

ادامه مطلب

متد startsWith بررسی می کند آیا رشته (محتوای شی از جنس کلاس String برای مثال s1) با پیشوند ارسال شده به عنوان پارامتر (دنباله ای از کاراکترها) آغاز می شود یا خیر. اگر رشته با مقدار پارامتر prefix آغاز شود، true را برمی گرداند و در غیر این صورت false را بازمی گرداند.

پارامترهای ورودی

prefix: دنباله ای از کاراکترها

خروجی متد

در خروجی مقدار بولی true یا false را برمی گرداند. ادامه مطلب

متد split رشته ی مورد نظر بر اساس عبارت باقاعده (پارامتر regex) یا الگوی ارسال شده به عنوان آرگومان به رشته های کوچکتر یا به عبارتی آرایه ای از رشته ها تبدیل می کند و آن را در خروجی برمی گرداند (یک آرایه از رشته ها باز می گرداند).

پارامتر ورودی

regex : عبارت باقاعده یا regular expression که کاراکتر تجزیه ی المان های رشته را تعیین کرده و محتوای رشته بر اساس آن از هم جدا می شوند.

limit : این پارامتر حداکثر تعداد المان های موجود در خروجی/آرایه ای از رشته ها را مشخص می کند. اگر برابر 0 باشد، در آن صورت تمامی رشته هایی که با مقدار پارامتر regex منطبق باشند را در خروجی برمی گرداند.

خروجی متد

آرایه ای از رشته ها را به عنوان خروجی برمی گرداند.

صدور خطا

در صورتی که الگوی ارسال شده به عنوان عبارت باقاعده (regex) ناصحیح یا غیرمجاز باشد، خطای PatternSyntaxException رخ می دهد.

ویرایشی که از این متد پشتیبانی می کند

این متد از ویرایش 1.4 ابزار JDK جاوا در اختیار توسعه دهندگان قرار گرفت.

مثال کاربردی از متد split در جاوا

مثال جاری تمامی کلمات موجود در شی s1 را که بر اساس فاصله (space) از هم جدا شده اند، برمی گرداند. ادامه مطلب

متد length تعداد کل کاراکترهای موجود در رشته که همان طول رشته تلقی می شود را برمی گرداند. طول رشته ی جاوا معادل همان واحد کدی (code unit) Unicode رشته می باشد.

 

مثال :

public class LengthExample{ 
public static void main(String args[]){ 
String s1="mypgr.ir"; 
String s2="python"; 
System.out.println("string length is: "+s1.length());//10 is the length of javatpoint string 
System.out.println("string length is: "+s2.length());//6 is the length of python string 
}} 
string length is: 8
string length is: 6

ادامه مطلب