با توجه به رشد روز افزون استفاده ی رایانه و موبایل های همراه طراحان وب را به آن داشته تا برای وب های حرفه ای خود یک نسخه جدا برای این وسایل طراحی کنند. تا چندی پیش تنها دغدغه نسخه wap بود که امروزه مرورگرهای iphone و ipad جای خیلی از ان نسخه های قبلی را پر کرده است! به همین دلیل امروز میخواهیم کدهایی معرفی کنیم که با شناسایی مرورگر iphone و ipad ادرس صفحه را تغییر دهد تا به صفحه مخصوص این موبایل ها هدایت شود… پس امروز هم با ما باشید با یک کد متقاوت …

برای شناسایی مرورگر ipad از کد زیر استفاده نمائید :

<?php
if(strstr($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'],"iPad"))
{
header("Location: http://ipad.yourdomain.com");
}
?>

ادامه مطلب

تأیید URL در PHP :

$url = 'http://example.com';
$validation = filter_var($url, FILTER_VALIDATE_URL, FILTER_FLAG_HOST_REQUIRED);

if ( $validation ) $output = 'آدس صحیح';
else $output = 'آدرس اشتباه';

echo $output;

 

ادامه مطلب

کد PHP برای استخراج (Unzip) فایل از حالت فشرده :

<?php
$zip = zip_open("zip.zip");
if (is_resource($zip)) {
 while ($zip_entry = zip_read($zip)) {
  $fp = fopen("zip/".zip_entry_name($zip_entry), "w");
  if (zip_entry_open($zip, $zip_entry, "r")) {
   $buf = zip_entry_read($zip_entry, zip_entry_filesize($zip_entry));
   fwrite($fp,"$buf");
   zip_entry_close($zip_entry);
   fclose($fp);
  }
 }
 zip_close($zip);
}
?>

 

 

ادامه مطلب

کد PHP تغییر اندازه تصویر سمت سرور :

<?php

  function imageResizer($url, $width, $height) {

  header('Content-type: image/jpeg');

  list($width_orig, $height_orig) = getimagesize($url);

  $ratio_orig = $width_orig/$height_orig;

  if ($width/$height > $ratio_orig) {
   $width = $height*$ratio_orig;
  } else {
   $height = $width/$ratio_orig;
  }

  // This resamples the image
  $image_p = imagecreatetruecolor($width, $height);
  $image = imagecreatefromjpeg($url);
  imagecopyresampled($image_p, $image, 0, 0, 0, 0, $width, $height, $width_orig, $height_orig);

  // Output the image
  imagejpeg($image_p, null, 100);
  
 }

 //works with both POST and GET
 $method = $_SERVER['REQUEST_METHOD'];
 
 if ($method == 'GET') {

  imageResize($_GET['url'], $_GET['w'], $_GET['h']);
  
  } elseif ($method == 'POST') {

   imageResize($_POST['url'], $_POST['w'], $_POST['h']);
  }

 // makes the process simpler
 function loadImage($url, $width, $height){
     echo 'image.php?url=', urlencode($url) ,
     '&w=',$width,
     '&h=',$height;
 }

?>

 

ادامه مطلب

کد PHP تولید رنگ هگزا بصورت تصادفی :

روش اول :

<?php 
  
  $rand = array('0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f');
  $color = '#'.$rand[rand(0,15)].$rand[rand(0,15)].$rand[rand(0,15)].$rand[rand(0,15)].$rand[rand(0,15)].$rand[rand(0,15)];
  
?>

 

روش دوم :

 

<?php printf( "#%06X\n", mt_rand( 0, 0xFFFFFF )); ?>

 

 

ادامه مطلب

۱) کدهای HTML فرم ارسال پیام :

<form action="" method="post">
 <label for="name">نام و نام خانوادگی:</label>
 <input type="text" name="name" id="name" />

 <label for="Email">ایمیل :</label>
 <input type="text" name="email" id="email" />

 <label for="Message">پیام :</label><br />
 <textarea name="message" rows="20" cols="20" id="message"></textarea>

 <input type="submit" name="submit" value="Submit" />
</form>

ادامه مطلب

نمونه کد PHP تولید کننده RSS :

 

<?php
  
  // Connect to database... (you'll need to create this yourself)
  require_once $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . '/includes/connection.php';

  // Run query...
  $getFeed = mysql_query("SELECT *
              FROM `rss_feed`
              ORDER BY `time` DESC
              ")or die(mysql_error());

  // Output XML (RSS)
  echo '<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
     <rss version="2.0">
        <channel>
            <title>Your RSS Title</title>
            <link>http://the_location_of_your_feed/feed</link>
            <description>Description of your Feed</description>
            <language>English</language>
            <image>
                <title>website Logo</title>
                <url></url>
                <link>Link to image</link>
                <width>width</width>
                <height>height</height>
            </image>';
      while($rssFeed = mysql_fetch_array($getFeed)) {
    					 echo '<item>',
            '<title>', $rssFeed['item_title']</title>',
            '<link>', $rssFeed['link'], '</link>',
            '<description><![CDATA[ ,$rssFeed['description'],']]></description>
          </item>';

 						}
    echo '</channel>
    </rss>';

?>

 

ادامه مطلب

نمونه کد PHP خواندن و نوشتن در فایل :

 

افزودن متن به فایل :

function fileWrite($file, $message) {
 fwrite(fopen($file, 'a'), $message . "\n");
}

خواندن و نمایش :

function fileRead($file){
  $lines = file($file);
  foreach ($lines as $line_num => $line) {
   echo $line, '</br>';
  }
}

ادامه مطلب

تابع PHP ایجاد نام فایل تصادفی :

 

function randomizeFileName( $real_file_name ) {
        $name_parts = @explode( ".", $real_file_name );
        $ext = "";
        if ( count( $name_parts ) > 0 ) {
            $ext = $name_parts[count( $name_parts ) - 1];
        }
        return substr(md5(uniqid(rand(),1)), -16) . "." . $ext;
}

 

ادامه مطلب