RISE – مدیر نهایی پروژه بهترین راه برای مدیریت پروژه ها، مشتریان و اعضای تیم شماست. شما می توانید به راحتی با تیم خود همکاری کنید و کار خود را نظارت کنید. استفاده آسان و نصب آسان است.

ادامه مطلب

داشبورد مروری مفید برای پروژه های باز، فاکتورهای باز، پرداخت های دریافت شده و پرداخت های صورت گرفته، وظایف باز، پیام ها و رویدادها. مدیریت پروژه ایجاد و مدیریت تمام پروژه های شما. وظایف پروژه شما می توانید وظایف را به هر پروژه اضافه کنید. بلیط های پشتیبانی اجازه دهید مشتریان شما بلیط های خود را برای پیگیری هر حادثه باز کنند. همچنین از بلیط های ایمیل پشتیبانی می کند. Timer Project این به شما کمک می کند تا زمان صرف شده برای پروژه را پیگیری کنید.

ادامه مطلب