رفتن به مطلب
برنامه نویسی من

Mostafa

مدیر سایت
 • تعداد ارسال ها

  2,718
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

 • روز های برد

  10

تمامی مطالب نوشته شده توسط Mostafa

 1. تابع strlen () طول رشته داده شده را باز می گرداند. این عدد صفر صفر نیست. #include<stdio.h> #include <string.h> int main(){ char ch[20]={'j', 'a', 'v', 'a', 't', 'p', 'o', 'i', 'n', 't', '\0'}; printf("Length of string is: %d",strlen(ch)); return 0; } خروجی : Length of string is: 10
 2. تابع strcmp (first_string، second_string) دو رشته را مقایسه می کند و اگر هر دو رشته برابر باشند ۰ را برمی گرداند. در اینجا، ما از تابع get استفاده می کنیم که رشته را از کنسول می خواند. #include<stdio.h> #include <string.h> int main(){ char str1[20],str2[20]; printf("Enter 1st string: "); gets(str1);//reads string from console printf("Enter 2nd string: "); gets(str2); if(strcmp(str1,str2)==0) printf("Strings are equal"); else printf("Strings are not equal"); return 0; }
 3. تابع strcpy (destination، source) رشته منبع را در مقصد کپی می کند. #include<stdio.h> #include <string.h> int main(){ char ch[20]={'j', 'a', 'v', 'a', 't', 'p', 'o', 'i', 'n', 't', '\0'}; char ch2[20]; strcpy(ch2,ch); printf("Value of second string is: %s",ch2); return 0; }
 4. ما می توانیم بدون استفاده از تابع main برنامه c را بنویسیم. برای انجام این کار، ما باید از دستورالعمل preprocessor #define استفاده کنیم. بیایید یک برنامه ساده را برای چاپ “hello” بدون تابع main ببینیم. #include<stdio.h> #define start main void start() { printf("Hello"); }
 5. Mostafa

  آموزش کامنت نویسی در زبان C

  نظرات در زبان C برای ارائه اطلاعات در مورد خطوط کد استفاده می شود. این به طور گسترده ای برای مستند سازی کد استفاده می شود. ۲ نوع نظر در زبان C وجود دارد. نظرات تک خط نظرات چند خطی نظرات تک خط نظرهای تک خط با // نمایش داده می شود. بیایید نمونه ای از یک نظر خطی در C را ببینیم #include<stdio.h> int main(){ //printing information printf("Hello C"); return 0; } خروجی : Hello C حتی می توانید نظر خود را پس از این بیانیه قرار دهید. مثلا: printf("Hello C");//printing information نظرات چند خطی نظرات چند خطی با ستاره ستاره \ * … * \ نشان داده شده است. این می تواند بسیاری از خطوط کد را اشغال کند، اما نمی توان آن را توزیع کرد. نحو : /* code to be commented */ مثال : #include<stdio.h> int main(){ /*printing information Multi-Line Comment*/ printf("Hello C"); return 0; } خروجی : Hello C
 6. دو روش برای انتقال اطلاعات به تابع در زبان C وجود دارد، به عنوان مثال، با فراخوانی با مقدار و فراخوانی با مرجع. با صدازدن تابع با مقدار در C در روش call-by value، مقدار پارامترهای واقعی به پارامترهای رسمی کپی می شود. به عبارت دیگر می توان گفت که مقدار متغیر در فراخوانی تابع در فراخوانی به وسیله روش مقدار استفاده می شود. در روش call-by value، ما نمی توانیم مقدار پارامتر واقعی را با پارامتر رسمی تغییر دهیم. در فراخوانی توسط مقدار، حافظه مختلف برای پارامترهای واقعی و رسمی اختصاص داده می شود از آنجا که مقدار پارامتر واقعی به پارامتر رسمی کپی می شود. پارامتر واقعی آرگومان است که در فراخوانی تابع مورد استفاده قرار می گیرد، در حالی که پارامتر رسمی آرگومان است که در تعریف تابع مورد استفاده قرار می گیرد. بیایید سعی کنیم مفهوم فراخوانی را با مقدار در زبان c با مثال زیر روشن کنیم : #include<stdio.h> void change(int num) { printf("Before adding value inside function num=%d \n",num); num=num+100; printf("After adding value inside function num=%d \n", num); } int main() { int x=100; printf("Before function call x=%d \n", x); change(x);//passing value in function printf("After function call x=%d \n", x); return 0; } مثال دیگر : #include <stdio.h> void swap(int , int); //prototype of the function int main() { int a = 10; int b = 20; printf("Before swapping the values in main a = %d, b = %d\n",a,b); // printing the value of a and b in main swap(a,b); printf("After swapping values in main a = %d, b = %d\n",a,b); // The value of actual parameters do not change by changing the formal parameters in call by value, a = 10, b = 20 } void swap (int a, int b) { int temp; temp = a; a=b; b=temp; printf("After swapping values in function a = %d, b = %d\n",a,b); // Formal parameters, a = 20, b = 10 } صدازدن با مرجع در C در صدا زدن با مرجع، آدرس متغیر به فراخوانی تابع به عنوان پارامتر واقعی منتقل می شود. ارزش پارامترهای واقعی را می توان با تغییر پارامترهای رسمی از آنجا که آدرس پارامترهای واقعی منتقل می شود. در صدا زدن با مرجع، تخصیص حافظه برای هر دو پارامتر رسمی و پارامترهای واقعی مشابه است. تمام عملیات در عملکرد بر روی مقدار ذخیره شده در آدرس پارامترهای واقعی انجام می شود و مقدار اصلاح شده در همان آدرس ذخیره می شود. مثال #include<stdio.h> void change(int *num) { printf("Before adding value inside function num=%d \n",*num); (*num) += 100; printf("After adding value inside function num=%d \n", *num); } int main() { int x=100; printf("Before function call x=%d \n", x); change(&x);//passing reference in function printf("After function call x=%d \n", x); return 0; } مثال دیگر : #include <stdio.h> void swap(int *, int *); //prototype of the function int main() { int a = 10; int b = 20; printf("Before swapping the values in main a = %d, b = %d\n",a,b); // printing the value of a and b in main swap(&a,&b); printf("After swapping values in main a = %d, b = %d\n",a,b); // The values of actual parameters do change in call by reference, a = 10, b = 20 } void swap (int *a, int *b) { int temp; temp = *a; *a=*b; *b=temp; printf("After swapping values in function a = %d, b = %d\n",*a,*b); // Formal parameters, a = 20, b = 10 }
 7. کارکترهای کنترلی در زبان C یک توالی از کاراکترهایی است که خود را در هنگام استفاده رشته ای نشان نمی دهد و عملی را اجرا می کند. این متشکل از دو یا چند کاراکتر با شروع backslash \ است. به عنوان مثال: \n نشان دهنده خط جدید است. لیست کارکترهای کنترلی در زبان C : کارکتر کنترلی معنی \a هشدار یا بوق \b Backspace \f خوراک فرم \n خط جدید \r Carriage Return \t برگه (افقی) \v برگه عمودی \\ Backslash \’ نقل قول تنها \” نقل قول دوگانه \? علامت سوال \nnn شماره هشت هشتی \xhh شماره شانزده شانزدهی \۰ Null مثال : #include<stdio.h> int main(){ int number=50; printf("You\nare\nlearning\n\'c\' language\n\"Do you know C language\""); return 0; } #include<stdio.h> int main(){ int number=50; printf("You\nare\nlearning\n\'c\' language\n\"Do you know C language\""); return 0; }
 8. Mostafa

  آموزش تخصیص حافظه پویا در زبان C

  مفهوم تخصیص حافظه پویا در زبان c، برنامه نویس C را قادر می سازد حافظه را در زمان اجرا اختصاص دهد. تخصیص حافظه پویا در زبان c با ۴ عملکرد از فایل header stdlib.h امکان پذیر است. malloc() calloc() realloc() free() قبل از یادگیری توابع فوق، تفاوت بین تخصیص حافظه استاتیک و تخصیص حافظه پویا را درک کنید. تخصیص حافظه استاتیک تخصیص حافظه پویا حافظه در زمان کامپایل اختصاص داده شده است. حافظه در زمان اجرا اختصاص داده شده است. هنگام اجرای برنامه حافظه نمی تواند افزایش یابد. حافظه را می توان در هنگام اجرای برنامه افزایش داد. در آرایه استفاده می شود در لیست پیوند استفاده شده است. حالا اجازه دهید نگاهی سریع به روش های استفاده شده برای تخصیص حافظه پویا داشته باشیم. malloc() اختصاص یک بلوک از حافظه درخواست شده را اختصاص می دهد. calloc() چندین بلوک حافظه درخواستی را اختصاص می دهد. realloc() مجدد حافظه اشغال شده توسط توابع malloc () یا calloc () مجددا اختصاص می دهد. free() حافظه پویا اختصاص داده شده را آزاد می کند. تابع malloc در C تابع malloc () یک بلوک واحد از حافظه درخواست شده را اختصاص می دهد. این مقدار حافظه را در زمان اجرا تعیین نمی کند، بنابراین ابتدا مقدار زباله را می گیرد. اگر حافظه کافی نیست، NULL را باز می گرداند. نحو عملکرد malloc () در زیر آمده است: ptr=(cast-type*)malloc(byte-size) بیایید مثال تابع malloc () را ببینیم. #include<stdio.h> #include<stdlib.h> int main(){ int n,i,*ptr,sum=0; printf("Enter number of elements: "); scanf("%d",&n); ptr=(int*)malloc(n*sizeof(int)); //حافظه اختصاص داده شده با استفاده از malloc if(ptr==NULL) { printf("Sorry! unable to allocate memory"); exit(0); } printf("Enter elements of array: "); for(i=0;i<n;++i) { scanf("%d",ptr+i); sum+=*(ptr+i); } printf("Sum=%d",sum); free(ptr); return 0; } #include<stdio.h> #include<stdlib.h> int main(){ int n,i,*ptr,sum=0; printf("Enter number of elements: "); scanf("%d",&n); ptr=(int*)malloc(n*sizeof(int)); //حافظه اختصاص داده شده با استفاده از malloc if(ptr==NULL) { printf("Sorry! unable to allocate memory"); exit(0); } printf("Enter elements of array: "); for(i=0;i<n;++i) { scanf("%d",ptr+i); sum+=*(ptr+i); } printf("Sum=%d",sum); free(ptr); return 0; } خروجی : عناصر آرایه را وارد کنید: ۳ عناصر آرایه را وارد کنید: ۱۰ ۱۰ ۱۰ مجموع = ۳۰ تابع calloc () در C تابع calloc () چندین بلوک حافظه درخواست شده را اختصاص می دهد. ابتدا تمام بایت ها را صفر می کند. اگر حافظه کافی نیست، NULL را باز می گرداند. نحو عملکرد calloc () در زیر آمده است : ptr=(cast-type*)calloc(number, byte-size) بیایید مثال calloc () را ببینیم. #include<stdio.h> #include<stdlib.h> int main(){ int n,i,*ptr,sum=0; printf("Enter number of elements: "); scanf("%d",&n); ptr=(int*)calloc(n,sizeof(int)); if(ptr==NULL) { printf("Sorry! unable to allocate memory"); exit(0); } printf("Enter elements of array: "); for(i=0;i<n;++i) { scanf("%d",ptr+i); sum+=*(ptr+i); } printf("Sum=%d",sum); free(ptr); return 0; } #include<stdio.h> #include<stdlib.h> int main(){ int n,i,*ptr,sum=0; printf("Enter number of elements: "); scanf("%d",&n); ptr=(int*)calloc(n,sizeof(int)); if(ptr==NULL) { printf("Sorry! unable to allocate memory"); exit(0); } printf("Enter elements of array: "); for(i=0;i<n;++i) { scanf("%d",ptr+i); sum+=*(ptr+i); } printf("Sum=%d",sum); free(ptr); return 0; } مجموع : عناصر آرایه را وارد کنید: ۳ عناصر آرایه را وارد کنید: ۱۰ ۱۰ ۱۰ مجموع = ۳۰ تابع realloc () در C اگر حافظه برای malloc () یا calloc () کافی نیست، شما می توانید با استفاده از realloc () مجددا حافظه را دوباره اختصاص دهید. به طور خلاصه، اندازه حافظه را تغییر می دهد. بیایید نحو عملکرد realloc () را ببینیم. ptr=realloc(ptr, new-size) ptr=realloc(ptr, new-size) تابع free() در زبان C حافظه اشغال شده توسط توابع malloc () یا calloc () باید با فراخوانی تابع free () آزاد شود. در غیر این صورت، حافظه آن تا زمان خروج از برنامه مصرف خواهد شد. بیایید نحو عملکرد آزاد () را ببینیم. free(ptr) free(ptr)
 9. تابع strrev (رشته) رشته داده شده را معکوس می کند. بیایید مثال ساده ای از عملکرد strrev () را ببینیم. #include<stdio.h> #include <string.h> int main(){ char str[20]; printf("Enter string: "); gets(str);//reads string from console printf("String is: %s",str); printf("\nReverse String is: %s",strrev(str)); return 0; } خروجی برای ورودی : mypgr rgpym
 10. Mostafa

  آموزش اسمبلی در زبان C

  ما می توانیم کد برنامه اسمبلی را داخل برنامه زبان c بنویسیم . در چنین مواردی، تمام کد اسمبلی باید داخل بلوک asm قرار گیرد. اجازه دهید یک کد برنامه اسمبلی ساده را برای اضافه کردن دو عدد در برنامه c ببینیم. #include<stdio.h> void main() { int a = 10, b = 20, c; asm { mov ax,a mov bx,b add ax,bx mov c,ax } printf("c= %d",c); }
 11. Mostafa

  آموزش تابع strstr در زبان C

  تابع اشاره گر را به اولین وقوع رشته همگانی در رشته داده می دهد. که برای بازگرداندن بخشی از رشته از نقطه اشاره شده تا آخرین کارکتر می باشد. نحوه استفاده : char *strstr(const char *string, const char *match) پارامترها : string : این نشان دهنده رشته کامل که زیر رشته در آن جستجو خواهد شد. match: این نشانگر زیر رشته ای است که در رشته کامل جستجو می شود. مثال : #include<stdio.h> #include <string.h> int main(){ char str[100]="this is mypgr with c"; char *sub; sub=strstr(str,"mypgr"); printf("\nSubstring is: %s",sub); return 0; }
 12. Mostafa

  آموزش حلقه do while در زبان C

  با استفاده از حلقه do-while، می توانیم اجرای چند بخش از جمله را تکرار کنیم. حلقه do-while عمدتا در مواردی مورد استفاده قرار می گیرد که ما باید حلقه را یکبار اجرا کنیم. حلقه انجام در حالی که بیشتر در برنامه های منو محور استفاده می شود که شرایط خاتمه بستگی به کاربر نهایی دارد. نحوه استفاده : do{ //code to be executed }while(condition); مثال : #include<stdio.h> #include<stdlib.h> void main () { char c; int choice,dummy; do{ printf("\n1. Print Hello\n2. Print Javatpoint\n3. Exit\n"); scanf("%d",&choice); switch(choice) { case 1 : printf("Hello"); break; case 2: printf("Javatpoint"); break; case 3: exit(0); break; default: printf("please enter valid choice"); } printf("do you want to enter more?"); scanf("%d",&dummy); scanf("%c",&c); }while(c=='y'); } یک مثال دیگر #include<stdio.h> int main(){ int i=1; do{ printf("%d \n",i); i++; }while(i<=10); return 0; }
 13. Mostafa

  آموزش برنامه فاکتوریل در زبان C

  فاکتوریل هر عدد طبیعی در ریاضیات از حاصل‌ضرب آن عدد در تمام اعداد طبیعی کوچک‌تر از آن بدون صفر به دست می‌آید. فاکتوریل عددی مانند n را n! می‌نویسند و «اِن فاکتوریل» می‌خوانند. همچنین طبق قرارداد، فاکتوریل صفر همیشه برابر با یک است. مثال : ۵! = ۵*۴*۳*۲*۱ = ۱۲۰ کد محاسبه فاکتوریل در زبان C با حلقه : #include<stdio.h> int main() { int i,fact=1,number; printf("Enter a number: "); scanf("%d",&number); for(i=1;i<=number;i++){ fact=fact*i; } printf("Factorial of %d is: %d",number,fact); return 0; } کد محاسبه فاکتوریل در زبان C با تابع بازگشتی : #include<stdio.h> long factorial(int n) { if (n == 0) return 1; else return(n * factorial(n-1)); } void main() { int number; long fact; printf("Enter a number: "); scanf("%d", &number); fact = factorial(number); printf("Factorial of %d is %ld\n", number, fact); return 0; }
 14. سری فیبوناچی در 😄 سری فیبوناچی، شماره بعدی مجموع دو عدد قبلی است به عنوان مثال ۰، ۱، ۱، ۲، ۳، ۵، ۸، ۱۳، ۲۱ و غیره. دو عدد اول سری فیبوناچی ۰ و ۱ دو راه برای نوشتن برنامه سری فید وجود دارد: ۱. سری فیبوناچی بدون بازگشت ۲. سری فیبوناچی با استفاده از بازگشت حل سری فیبوناچی بدون بازگشت : #include<stdio.h> int main() { int n1=0,n2=1,n3,i,number; printf("Enter the number of elements:"); scanf("%d",&number); printf("\n%d %d",n1,n2);//printing 0 and 1 for(i=2;i<number;++i)//loop starts from 2 because 0 and 1 are already printed { n3=n1+n2; printf(" %d",n3); n1=n2; n2=n3; } return 0; } حل سری فیبوناچی با تابع بازگشتی : #include<stdio.h> void printFibonacci(int n){ static int n1=0,n2=1,n3; if(n>0){ n3 = n1 + n2; n1 = n2; n2 = n3; printf("%d ",n3); printFibonacci(n-1); } } int main(){ int n; printf("Enter the number of elements: "); scanf("%d",&n); printf("Fibonacci Series: "); printf("%d %d ",0,1); printFibonacci(n-2);//n-2 because 2 numbers are already printed return 0; } خروجی برای ۱۵ عدد : ۰ ۱ ۱ ۲ ۳ ۵ ۸ ۱۳ ۲۱ ۳۴ ۵۵ ۸۹ ۱۴۴ ۲۳۳ ۳۷۷
 15. Mostafa

  آموزش ضرب ماتریس در زبان C

  نمونه کد ضرب ماتریس در زبان C #include<stdio.h> #include<stdlib.h> int main(){ int a[10][10],b[10][10],mul[10][10],r,c,i,j,k; system("cls"); printf("enter the number of row="); scanf("%d",&r); printf("enter the number of column="); scanf("%d",&c); printf("enter the first matrix element=\n"); for(i=0;i<r;i++) { for(j=0;j<c;j++) { scanf("%d",&a[i][j]); } } printf("enter the second matrix element=\n"); for(i=0;i<r;i++) { for(j=0;j<c;j++) { scanf("%d",&b[i][j]); } } printf("multiply of the matrix=\n"); for(i=0;i<r;i++) { for(j=0;j<c;j++) { mul[i][j]=0; for(k=0;k<c;k++) { mul[i][j]+=a[i][k]*b[k][j]; } } } //for printing result for(i=0;i<r;i++) { for(j=0;j<c;j++) { printf("%d\t",mul[i][j]); } printf("\n"); } return 0; } خروجی : enter the number of row=3 enter the number of column=3 enter the first matrix element= ۱ ۱ ۱ ۲ ۲ ۲ ۳ ۳ ۳ enter the second matrix element= ۱ ۱ ۱ ۲ ۲ ۲ ۳ ۳ ۳ multiply of the matrix= ۶ ۶ ۶ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۸ ۱۸ ۱۸
 16. Mostafa

  آموزش انواع داده در زبان C

  نوع داده نوع داده هایی را که متغیر می تواند مانند عدد صحیح، اعشار ، کارکتر و غیره ذخیره کند مشخص می کند. انواع داده های زیر در زبان C وجود دارد. انواع نوع داده نوع داده اصلی int, char, float, double نوع داده تولید شده array, pointer, structure, union نوع داده شمارش enum نوع داده تابع void اندازه حافظه انواع داده های اساسی ممکن است با توجه به سیستم عامل ۳۲ یا ۶۴ بیتی تغییر کند. بیایید انواع داده های اولیه را ببینیم. اندازه آن با توجه به معماری ۳۲ بیتی ارائه شده است. نوع داده اندازه حافظه محدوده char ۱ byte −۱۲۸ to 127 signed char ۱ byte −۱۲۸ to 127 unsigned char ۱ byte ۰ to 255 short ۲ byte −۳۲,۷۶۸ to 32,767 signed short ۲ byte −۳۲,۷۶۸ to 32,767 unsigned short ۲ byte ۰ to 65,535 int ۲ byte −۳۲,۷۶۸ to 32,767 signed int ۲ byte −۳۲,۷۶۸ to 32,767 unsigned int ۲ byte ۰ to 65,535 short int ۲ byte −۳۲,۷۶۸ to 32,767 signed short int ۲ byte −۳۲,۷۶۸ to 32,767 unsigned short int ۲ byte ۰ to 65,535 long int ۴ byte -۲,۱۴۷,۴۸۳,۶۴۸ to 2,147,483,647 signed long int ۴ byte -۲,۱۴۷,۴۸۳,۶۴۸ to 2,147,483,647 unsigned long int ۴ byte ۰ to 4,294,967,295 float ۴ byte double ۸ byte long double ۱۰ byte
 17. Mostafa

  آموزش حلقه for در زبان C

  حلقه در زبان C برای تکرار بخشی از برنامه استفاده می شود. این اغلب برای انتقال ساختار داده مانند آرایه و لیست مرتبط استفاده می شود. نحوه استفاده : for(Expression 1; Expression 2; Expression 3){ //code to be executed } مثال ساده : #include<stdio.h> int main(){ int i=0; for(i=1;i<=10;i++){ printf("%d \n",i); } return 0; } خروجی : ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ مثال : #include<stdio.h> int main(){ int i=1,number=0; printf("Enter a number: "); scanf("%d",&number); for(i=1;i<=10;i++){ printf("%d \n",(number*i)); } return 0; } خروجی : ورودی : ۲ ۲ ۴ ۶ ۸ ۱۰ ۱۲ ۱۴ ۱۶ ۱۸ ۲۰
 18. Mostafa

  آموزش توابع fputc و fgetc در زبان C

  تابع fputc برای نوشتن یک کاراکتر تنها در فایل استفاده می شود. یک شخصیت را به یک جریان منتقل می کند. نحوه استفاده : int fputc(int c, FILE *stream) مثال : #include <stdio.h> main(){ FILE *fp; fp = fopen("file1.txt", "w");//opening file fputc('a',fp);//writing single character into file fclose(fp);//closing file } تابع fgetc تنها یک کاراکتر را از فایل باز می گرداند. این یک شخصیت از جریان می شود. EOF را در پایان فایل باز می گرداند. نحوه استفاده : int fgetc(FILE *stream) مثال : #include<stdio.h> #include<conio.h> void main(){ FILE *fp; char c; clrscr(); fp=fopen("myfile.txt","r"); while((c=fgetc(fp))!=EOF){ printf("%c",c); } fclose(fp); getch(); } خروجی : this is simple text message
 19. Mostafa

  آموزش تابع fprintf و fscanf در زبان C

  تابع fprintf برای نوشتن مجموعه ای از کاراکترها در فایل استفاده می شود. خروجی فرمت شده را به یک جریان ارسال می کند. نحوه استفاده : int fprintf(FILE *stream, const char *format [, argument, ...]) مثال : #include <stdio.h> main(){ FILE *fp; fp = fopen("file.txt", "w");//opening file fprintf(fp, "Hello file by fprintf...\n");//writing data into file fclose(fp);//closing file } تابع fscanf برای خواندن مجموعه ای از کاراکتر ها از فایل استفاده می شود. این یک کلمه از فایل را می خواند و EOF را در انتهای فایل باز می گرداند. نحوه استفاده : int fscanf(FILE *stream, const char *format [, argument, ...]) مثال : #include <stdio.h> main(){ FILE *fp; char buff[255];//creating char array to store data of file fp = fopen("file.txt", "r"); while(fscanf(fp, "%s", buff)!=EOF){ printf("%s ", buff ); } fclose(fp); } خروجی : Hello file by fprintf...
 20. Mostafa

  تابع fseek در زبان C

  تابع fseek برای تنظیم اشاره گر فایل به نقطه مشخص شده استفاده می شود. این برای نوشتن داده ها در فایل در مکان مورد نظر استفاده می شود. نحوه استفاده : int fseek(FILE *stream, long int offset, int whence) ۳ ثابت برای تابع fseek وجود دارد: SEEK_SET، SEEK_CUR و SEEK_END. مثال : #include <stdio.h> void main(){ FILE *fp; fp = fopen("myfile.txt","w+"); fputs("This is javatpoint", fp); fseek( fp, 7, SEEK_SET ); fputs("sonoo jaiswal", fp); fclose(fp); } خروجی در فایل myfile.txt This is sonoo jaiswal
 21. Mostafa

  آموزش تابع ftell در زبان C

  تابع ftell موقعیت فایل فعلی جریان مشخص شده را باز می کند. ما می توانیم از تابع ftell استفاده کنیم تا حجم کل فایل را پس از حرکت اشاره گر فایل در انتهای فایل به دست آوریم. ما می توانیم از ثابت SEEK_END استفاده کنیم تا اشاره گر فایل را در انتهای فایل حرکت دهیم. نحوه استفاده : long int ftell(FILE *stream) مثال : #include <stdio.h> #include <conio.h> void main (){ FILE *fp; int length; clrscr(); fp = fopen("file.txt", "r"); fseek(fp, 0, SEEK_END); length = ftell(fp); fclose(fp); printf("Size of file: %d bytes", length); getch(); } خروجی : Size of file: 21 bytes
 22. Mostafa

  آموزش کلید واژه ها در زبان C

  کلید واژه ها در زبان C کلماتی هستند که توسط زبان رزرو شده اند و شما نمی توانید از آنها به عنوان نام متغیر ،ثابت و … استفاده نمایید. تعداد ۳۲ کلمه رزرو در زبان برنامه نویسی C وجود دارد ، که در زیر می توانید لیست آنها را مشاهده نمایید. auto break case char const continue default do double else enum extern float for goto if int long register return short signed sizeof static struct switch typedef union unsigned void volatile while
 23. عدد اول عددی است که فقط بر خودش و یک بخش پذیر است ، اعدادی مثل ۲،۳،۵،۷ و ….. #include<stdio.h> int main(){ int n,i,m=0,flag=0; printf("عدد خود را وارد نمایید:"); scanf("%d",&n); m=n/2; for(i=2;i<=m;i++) { if(n%i==0) { printf("عدد اول نیست"); flag=1; break; } } if(flag==0) printf("عدد اول است"); return 0; }
 24. Mostafa

  آموزش تابع printf و scanf در زبان C

  توابع printf و scanf برای ورود و خروجی در زبان C استفاده می شود. هر دو توابع توابع کتابخانه داخلی هستند، در stdio.h تعریف شده (فایل هدر). تابع printf : عملکرد printf برای خروجی استفاده می شود. این تابع محتوا داده شده را به کنسول چاپ می کند. نحو عملکرد printf در زیر آمده است: printf("رشته مورد نظر",argument_list); رشته موردنظر می تواند ٪ d (عدد صحیح)،٪ c (کاراکتر)،٪ s (رشته)،٪ f (شناور) و غیره باشد. تابع scanf : تابع scanf برای ورودی استفاده می شود. این داده ها را از کنسول می خواند. برنامه ای برای چاپ توان ۳ مقدار داده شده : #include<stdio.h> int main(){ int number; printf("عدد را وارد نمایید:"); scanf("%d",&number); printf("توان سه عدد :%d ",number*number*number); return 0; } خروجی : عدد را وارد کنید :۵ توان سه عدد :۱۲۵ مثال : چاپ جمع دو عدد #include<stdio.h> int main(){ int x=0,y=0,result=0; printf("عدد اول را وارد کنید :"); scanf("%d",&x); printf("عدد دوم را وارد کنید :"); scanf("%d",&y); result=x+y; printf("جمع دو عدد:%d ",result); return 0; } خروجی : عدد اول را وارد کنید:۹ عدد دوم را وارد کنید :۹ جمع دو عدد:۱۸
 25. Mostafa

  آموزش تابع rewind در زبان C

  تابع rewind یک اشاره گر به ابتدای فایل ایجاد می کند ، که شما می توانید برای عملیات مختلف بر روی فایل از آن استفاده نمایید. void rewind(FILE *stream) مثال : فرض کنید فایلی با نام file.txt دارای متن file.txt می باشد. #include<stdio.h> #include<conio.h> void main(){ FILE *fp; char c; clrscr(); fp=fopen("file.txt","r"); while((c=fgetc(fp))!=EOF){ printf("%c",c); } rewind(fp);//moves the file pointer at beginning of the file while((c=fgetc(fp))!=EOF){ printf("%c",c); } fclose(fp); getch(); } خروجی : this is a simple textthis is a simple text
×
×
 • اضافه کردن...