رفتن به مطلب
برنامه نویسی من

Mostafa

مدیر سایت
 • تعداد ارسال ها

  2,732
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

 • روز های برد

  11

تمامی مطالب نوشته شده توسط Mostafa

 1. Mostafa

  آموزش حلقه do while در زبان C

  با استفاده از حلقه do-while، می توانیم اجرای چند بخش از جمله را تکرار کنیم. حلقه do-while عمدتا در مواردی مورد استفاده قرار می گیرد که ما باید حلقه را یکبار اجرا کنیم. حلقه انجام در حالی که بیشتر در برنامه های منو محور استفاده می شود که شرایط خاتمه بستگی به کاربر نهایی دارد. نحوه استفاده : do{ //code to be executed }while(condition); مثال : #include<stdio.h> #include<stdlib.h> void main () { char c; int choice,dummy; do{ printf("\n1. Print Hello\n2. Print Javatpoint\n3. Exit\n"); scanf("%d",&choice); switch(choice) { case 1 : printf("Hello"); break; case 2: printf("Javatpoint"); break; case 3: exit(0); break; default: printf("please enter valid choice"); } printf("do you want to enter more?"); scanf("%d",&dummy); scanf("%c",&c); }while(c=='y'); } یک مثال دیگر #include<stdio.h> int main(){ int i=1; do{ printf("%d \n",i); i++; }while(i<=10); return 0; }
 2. Mostafa

  آموزش برنامه فاکتوریل در زبان C

  فاکتوریل هر عدد طبیعی در ریاضیات از حاصل‌ضرب آن عدد در تمام اعداد طبیعی کوچک‌تر از آن بدون صفر به دست می‌آید. فاکتوریل عددی مانند n را n! می‌نویسند و «اِن فاکتوریل» می‌خوانند. همچنین طبق قرارداد، فاکتوریل صفر همیشه برابر با یک است. مثال : ۵! = ۵*۴*۳*۲*۱ = ۱۲۰ کد محاسبه فاکتوریل در زبان C با حلقه : #include<stdio.h> int main() { int i,fact=1,number; printf("Enter a number: "); scanf("%d",&number); for(i=1;i<=number;i++){ fact=fact*i; } printf("Factorial of %d is: %d",number,fact); return 0; } کد محاسبه فاکتوریل در زبان C با تابع بازگشتی : #include<stdio.h> long factorial(int n) { if (n == 0) return 1; else return(n * factorial(n-1)); } void main() { int number; long fact; printf("Enter a number: "); scanf("%d", &number); fact = factorial(number); printf("Factorial of %d is %ld\n", number, fact); return 0; }
 3. سری فیبوناچی در 😄 سری فیبوناچی، شماره بعدی مجموع دو عدد قبلی است به عنوان مثال ۰، ۱، ۱، ۲، ۳، ۵، ۸، ۱۳، ۲۱ و غیره. دو عدد اول سری فیبوناچی ۰ و ۱ دو راه برای نوشتن برنامه سری فید وجود دارد: ۱. سری فیبوناچی بدون بازگشت ۲. سری فیبوناچی با استفاده از بازگشت حل سری فیبوناچی بدون بازگشت : #include<stdio.h> int main() { int n1=0,n2=1,n3,i,number; printf("Enter the number of elements:"); scanf("%d",&number); printf("\n%d %d",n1,n2);//printing 0 and 1 for(i=2;i<number;++i)//loop starts from 2 because 0 and 1 are already printed { n3=n1+n2; printf(" %d",n3); n1=n2; n2=n3; } return 0; } حل سری فیبوناچی با تابع بازگشتی : #include<stdio.h> void printFibonacci(int n){ static int n1=0,n2=1,n3; if(n>0){ n3 = n1 + n2; n1 = n2; n2 = n3; printf("%d ",n3); printFibonacci(n-1); } } int main(){ int n; printf("Enter the number of elements: "); scanf("%d",&n); printf("Fibonacci Series: "); printf("%d %d ",0,1); printFibonacci(n-2);//n-2 because 2 numbers are already printed return 0; } خروجی برای ۱۵ عدد : ۰ ۱ ۱ ۲ ۳ ۵ ۸ ۱۳ ۲۱ ۳۴ ۵۵ ۸۹ ۱۴۴ ۲۳۳ ۳۷۷
 4. Mostafa

  آموزش ضرب ماتریس در زبان C

  نمونه کد ضرب ماتریس در زبان C #include<stdio.h> #include<stdlib.h> int main(){ int a[10][10],b[10][10],mul[10][10],r,c,i,j,k; system("cls"); printf("enter the number of row="); scanf("%d",&r); printf("enter the number of column="); scanf("%d",&c); printf("enter the first matrix element=\n"); for(i=0;i<r;i++) { for(j=0;j<c;j++) { scanf("%d",&a[i][j]); } } printf("enter the second matrix element=\n"); for(i=0;i<r;i++) { for(j=0;j<c;j++) { scanf("%d",&b[i][j]); } } printf("multiply of the matrix=\n"); for(i=0;i<r;i++) { for(j=0;j<c;j++) { mul[i][j]=0; for(k=0;k<c;k++) { mul[i][j]+=a[i][k]*b[k][j]; } } } //for printing result for(i=0;i<r;i++) { for(j=0;j<c;j++) { printf("%d\t",mul[i][j]); } printf("\n"); } return 0; } خروجی : enter the number of row=3 enter the number of column=3 enter the first matrix element= ۱ ۱ ۱ ۲ ۲ ۲ ۳ ۳ ۳ enter the second matrix element= ۱ ۱ ۱ ۲ ۲ ۲ ۳ ۳ ۳ multiply of the matrix= ۶ ۶ ۶ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۸ ۱۸ ۱۸
 5. Mostafa

  آموزش انواع داده در زبان C

  نوع داده نوع داده هایی را که متغیر می تواند مانند عدد صحیح، اعشار ، کارکتر و غیره ذخیره کند مشخص می کند. انواع داده های زیر در زبان C وجود دارد. انواع نوع داده نوع داده اصلی int, char, float, double نوع داده تولید شده array, pointer, structure, union نوع داده شمارش enum نوع داده تابع void اندازه حافظه انواع داده های اساسی ممکن است با توجه به سیستم عامل ۳۲ یا ۶۴ بیتی تغییر کند. بیایید انواع داده های اولیه را ببینیم. اندازه آن با توجه به معماری ۳۲ بیتی ارائه شده است. نوع داده اندازه حافظه محدوده char ۱ byte −۱۲۸ to 127 signed char ۱ byte −۱۲۸ to 127 unsigned char ۱ byte ۰ to 255 short ۲ byte −۳۲,۷۶۸ to 32,767 signed short ۲ byte −۳۲,۷۶۸ to 32,767 unsigned short ۲ byte ۰ to 65,535 int ۲ byte −۳۲,۷۶۸ to 32,767 signed int ۲ byte −۳۲,۷۶۸ to 32,767 unsigned int ۲ byte ۰ to 65,535 short int ۲ byte −۳۲,۷۶۸ to 32,767 signed short int ۲ byte −۳۲,۷۶۸ to 32,767 unsigned short int ۲ byte ۰ to 65,535 long int ۴ byte -۲,۱۴۷,۴۸۳,۶۴۸ to 2,147,483,647 signed long int ۴ byte -۲,۱۴۷,۴۸۳,۶۴۸ to 2,147,483,647 unsigned long int ۴ byte ۰ to 4,294,967,295 float ۴ byte double ۸ byte long double ۱۰ byte
 6. Mostafa

  آموزش حلقه for در زبان C

  حلقه در زبان C برای تکرار بخشی از برنامه استفاده می شود. این اغلب برای انتقال ساختار داده مانند آرایه و لیست مرتبط استفاده می شود. نحوه استفاده : for(Expression 1; Expression 2; Expression 3){ //code to be executed } مثال ساده : #include<stdio.h> int main(){ int i=0; for(i=1;i<=10;i++){ printf("%d \n",i); } return 0; } خروجی : ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ مثال : #include<stdio.h> int main(){ int i=1,number=0; printf("Enter a number: "); scanf("%d",&number); for(i=1;i<=10;i++){ printf("%d \n",(number*i)); } return 0; } خروجی : ورودی : ۲ ۲ ۴ ۶ ۸ ۱۰ ۱۲ ۱۴ ۱۶ ۱۸ ۲۰
 7. Mostafa

  آموزش توابع fputc و fgetc در زبان C

  تابع fputc برای نوشتن یک کاراکتر تنها در فایل استفاده می شود. یک شخصیت را به یک جریان منتقل می کند. نحوه استفاده : int fputc(int c, FILE *stream) مثال : #include <stdio.h> main(){ FILE *fp; fp = fopen("file1.txt", "w");//opening file fputc('a',fp);//writing single character into file fclose(fp);//closing file } تابع fgetc تنها یک کاراکتر را از فایل باز می گرداند. این یک شخصیت از جریان می شود. EOF را در پایان فایل باز می گرداند. نحوه استفاده : int fgetc(FILE *stream) مثال : #include<stdio.h> #include<conio.h> void main(){ FILE *fp; char c; clrscr(); fp=fopen("myfile.txt","r"); while((c=fgetc(fp))!=EOF){ printf("%c",c); } fclose(fp); getch(); } خروجی : this is simple text message
 8. Mostafa

  آموزش تابع fprintf و fscanf در زبان C

  تابع fprintf برای نوشتن مجموعه ای از کاراکترها در فایل استفاده می شود. خروجی فرمت شده را به یک جریان ارسال می کند. نحوه استفاده : int fprintf(FILE *stream, const char *format [, argument, ...]) مثال : #include <stdio.h> main(){ FILE *fp; fp = fopen("file.txt", "w");//opening file fprintf(fp, "Hello file by fprintf...\n");//writing data into file fclose(fp);//closing file } تابع fscanf برای خواندن مجموعه ای از کاراکتر ها از فایل استفاده می شود. این یک کلمه از فایل را می خواند و EOF را در انتهای فایل باز می گرداند. نحوه استفاده : int fscanf(FILE *stream, const char *format [, argument, ...]) مثال : #include <stdio.h> main(){ FILE *fp; char buff[255];//creating char array to store data of file fp = fopen("file.txt", "r"); while(fscanf(fp, "%s", buff)!=EOF){ printf("%s ", buff ); } fclose(fp); } خروجی : Hello file by fprintf...
 9. Mostafa

  تابع fseek در زبان C

  تابع fseek برای تنظیم اشاره گر فایل به نقطه مشخص شده استفاده می شود. این برای نوشتن داده ها در فایل در مکان مورد نظر استفاده می شود. نحوه استفاده : int fseek(FILE *stream, long int offset, int whence) ۳ ثابت برای تابع fseek وجود دارد: SEEK_SET، SEEK_CUR و SEEK_END. مثال : #include <stdio.h> void main(){ FILE *fp; fp = fopen("myfile.txt","w+"); fputs("This is javatpoint", fp); fseek( fp, 7, SEEK_SET ); fputs("sonoo jaiswal", fp); fclose(fp); } خروجی در فایل myfile.txt This is sonoo jaiswal
 10. Mostafa

  آموزش تابع ftell در زبان C

  تابع ftell موقعیت فایل فعلی جریان مشخص شده را باز می کند. ما می توانیم از تابع ftell استفاده کنیم تا حجم کل فایل را پس از حرکت اشاره گر فایل در انتهای فایل به دست آوریم. ما می توانیم از ثابت SEEK_END استفاده کنیم تا اشاره گر فایل را در انتهای فایل حرکت دهیم. نحوه استفاده : long int ftell(FILE *stream) مثال : #include <stdio.h> #include <conio.h> void main (){ FILE *fp; int length; clrscr(); fp = fopen("file.txt", "r"); fseek(fp, 0, SEEK_END); length = ftell(fp); fclose(fp); printf("Size of file: %d bytes", length); getch(); } خروجی : Size of file: 21 bytes
 11. Mostafa

  آموزش کلید واژه ها در زبان C

  کلید واژه ها در زبان C کلماتی هستند که توسط زبان رزرو شده اند و شما نمی توانید از آنها به عنوان نام متغیر ،ثابت و … استفاده نمایید. تعداد ۳۲ کلمه رزرو در زبان برنامه نویسی C وجود دارد ، که در زیر می توانید لیست آنها را مشاهده نمایید. auto break case char const continue default do double else enum extern float for goto if int long register return short signed sizeof static struct switch typedef union unsigned void volatile while
 12. عدد اول عددی است که فقط بر خودش و یک بخش پذیر است ، اعدادی مثل ۲،۳،۵،۷ و ….. #include<stdio.h> int main(){ int n,i,m=0,flag=0; printf("عدد خود را وارد نمایید:"); scanf("%d",&n); m=n/2; for(i=2;i<=m;i++) { if(n%i==0) { printf("عدد اول نیست"); flag=1; break; } } if(flag==0) printf("عدد اول است"); return 0; }
 13. Mostafa

  آموزش تابع printf و scanf در زبان C

  توابع printf و scanf برای ورود و خروجی در زبان C استفاده می شود. هر دو توابع توابع کتابخانه داخلی هستند، در stdio.h تعریف شده (فایل هدر). تابع printf : عملکرد printf برای خروجی استفاده می شود. این تابع محتوا داده شده را به کنسول چاپ می کند. نحو عملکرد printf در زیر آمده است: printf("رشته مورد نظر",argument_list); رشته موردنظر می تواند ٪ d (عدد صحیح)،٪ c (کاراکتر)،٪ s (رشته)،٪ f (شناور) و غیره باشد. تابع scanf : تابع scanf برای ورودی استفاده می شود. این داده ها را از کنسول می خواند. برنامه ای برای چاپ توان ۳ مقدار داده شده : #include<stdio.h> int main(){ int number; printf("عدد را وارد نمایید:"); scanf("%d",&number); printf("توان سه عدد :%d ",number*number*number); return 0; } خروجی : عدد را وارد کنید :۵ توان سه عدد :۱۲۵ مثال : چاپ جمع دو عدد #include<stdio.h> int main(){ int x=0,y=0,result=0; printf("عدد اول را وارد کنید :"); scanf("%d",&x); printf("عدد دوم را وارد کنید :"); scanf("%d",&y); result=x+y; printf("جمع دو عدد:%d ",result); return 0; } خروجی : عدد اول را وارد کنید:۹ عدد دوم را وارد کنید :۹ جمع دو عدد:۱۸
 14. Mostafa

  آموزش تابع rewind در زبان C

  تابع rewind یک اشاره گر به ابتدای فایل ایجاد می کند ، که شما می توانید برای عملیات مختلف بر روی فایل از آن استفاده نمایید. void rewind(FILE *stream) مثال : فرض کنید فایلی با نام file.txt دارای متن file.txt می باشد. #include<stdio.h> #include<conio.h> void main(){ FILE *fp; char c; clrscr(); fp=fopen("file.txt","r"); while((c=fgetc(fp))!=EOF){ printf("%c",c); } rewind(fp);//moves the file pointer at beginning of the file while((c=fgetc(fp))!=EOF){ printf("%c",c); } fclose(fp); getch(); } خروجی : this is a simple textthis is a simple text
 15. Mostafa

  آموزش آرایه دو بعدی در زبان C

  آرایه دو بعدی می تواند به صورت آرایه ای از آرایه ها تعریف شود. آرایه ۲D به عنوان ماتریس سازماندهی شده است که می تواند به صورت مجموعه ای از ردیف ها و ستون ها نمایان شود. با این حال، آرایه های ۲D ایجاد شده برای پیاده سازی یک پایگاه داده رابطه ای به طور دقیق ساختار داده. این امر سهولت نگهداری بخش عمده داده ها را در یک زمان آسان می کند که می تواند به هر تعداد کارکردهای مورد نظر منتقل شود. تعریف آرایه دو بعدی در C data_type array_name[rows][columns]; به مثال زیر توجه کنید : int twodimen[4][3]; در اینجا ۴ ردیف و ۳ عدد ستون است. مقدار دهی به آرایه دوبعدی int arr[4][3]={{1,2,3},{2,3,4},{3,4,5},{4,5,6}}; مثال : #include<stdio.h> int main(){ int i=0,j=0; int arr[4][3]={{1,2,3},{2,3,4},{3,4,5},{4,5,6}}; //traversing 2D array for(i=0;i<4;i++){ for(j=0;j<3;j++){ printf("arr[%d] [%d] = %d \n",i,j,arr[i][j]); }//end of j }//end of i return 0; } خروجی : arr[0][0] = 1 arr[0][1] = 2 arr[0][2] = 3 arr[1][0] = 2 arr[1][1] = 3 arr[1][2] = 4 arr[2][0] = 3 arr[2][1] = 4 arr[2][2] = 5 arr[3][0] = 4 arr[3][1] = 5 arr[3][2] = 6 مثال : مرتب سازی و چاپ اطلاعات #include <stdio.h> void main () { int arr[3][3],i,j; for (i=0;i<3;i++) { for (j=0;j<3;j++) { printf("Enter a[%d][%d]: ",i,j); scanf("%d",&arr[i][j]); } } printf("\n printing the elements ....\n"); for(i=0;i<3;i++) { printf("\n"); for (j=0;j<3;j++) { printf("%d\t",arr[i][j]); } } } خروجی : Enter a[0][0]: 56 Enter a[0][1]: 10 Enter a[0][2]: 30 Enter a[1][0]: 34 Enter a[1][1]: 21 Enter a[1][2]: 34 Enter a[2][0]: 45 Enter a[2][1]: 56 Enter a[2][2]: 78 printing the elements .... ۵۶ ۱۰ ۳۰ ۳۴ ۲۱ ۳۴ ۴۵ ۵۶ ۷۸
 16. Mostafa

  آموزش حلقه while در زبان C

  در حالی که While نیز به عنوان یک حلقه قبل از آزمایش شناخته شده است. به طور کلی، یک حلقه زمانی اجازه می دهد که بخشی از کد را چندین بار بسته به شرایط شرطی داده شده اجرا کنیم . می توان آن را به صورت یک تکرار مشاهده کرد. حلقه زمانی بیشتر مواقعی مورد استفاده قرار می گیرد که تعداد تکرارها پیش از آن مشخص نشده است . نحوه استفاده از حلقه While در زبان برنامه نویسی C : while(شرط){ //کدهایی که تا زمانی شرط درست است تکرار می شوند } فلوچارت حلقه While در زبان C مثال از حلقه در زبان C #include<stdio.h> int main(){ int i=1; while(i<=10){ printf("%d \n",i); i++; } return 0; } خروجی : ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ برنامه برای چاپ جدول برای شماره دریافت شده با استفاده از حلقه در زمان C #include<stdio.h> int main(){ int i=1,number=0,b=9; printf("یک عدد وارد نمایید: "); scanf("%d",&number); while(i<=10){ printf("%d \n",(number*i)); i++; } return 0; } خروجی : ورودی: ۵۰ ۵۰ ۱۰۰ ۱۵۰ ۲۰۰ ۲۵۰ ۳۰۰ ۳۵۰ ۴۰۰ ۴۵۰ ۵۰۰ ورودی: ۱۰۰ ۱۰۰ ۲۰۰ ۳۰۰ ۴۰۰ ۵۰۰ ۶۰۰ ۷۰۰ ۸۰۰ ۹۰۰ ۱۰۰۰ خواص حلقه while برای بررسی وضعیت، یک عبارت شرطی استفاده می شود. اظهارات تعریف شده درون حلقه while مکررا اجرا می شود تا شرایط داده شده نتواند انجام شود. اگر عدد صفر برسد، شرط درست خواهد بود. اگر هر شماره غیر صفر را بازگرداند، شرط نامعلوم خواهد بود. در حلقه while، شرط بیان اجباری است. یک حلقه مداوم بدون بدنه امکان پذیر است. ما می توانیم بیش از یک عبارت conditional در حلقه داشته باشیم. اگر بدنه حلقه فقط یک کد داشته باشد، پس بند اختیاری است. مثال ۱ : #include<stdio.h> void main () { int j = 1; while(j+=2,j<=10) { printf("%d ",j); } printf("%d",j); } خروجی : ۳ ۵ ۷ ۹ ۱۱ مثال ۲ : #include<stdio.h> void main () { while() { printf("hello Javatpoint"); } } خروجی : compile time error: while loop can't be empty مثال ۳ : #include<stdio.h> void main () { int x = 10, y = 2; while(x+y-1) { printf("%d %d",x--,y--); } } خروجی : infinite loop
 17. Mostafa

  آموزش Type Casting در زبان C

  Type Casting به شما اجازه می دهد که یک داده را از نوعی به نوع دیگر تبدیل نمایید. در زبان C ما از اپراتور cast برای typecasting استفاده می کنیم که توسط (type) مشخص شده است. (type)مقدار; نکته: همیشه توصیه می شود که مقدار پایین تر به مقدار بالاتر برای جلوگیری از از دست رفتن اطلاعات تبدیل شود. مثال مقدار بدون استفاده از Type Casting : int f= 9/4; printf("f : %d\n", f ); //خروجی: ۲ مثال مقدار با استفاده از Type Casting : float f=(float) 9/4; printf("f : %f\n", f ); //خروجی : ۲.۲۵۰۰۰۰ بیایید مثال ساده ای را برای ارزش int مقدار float بگذاریم. #include<stdio.h> int main(){ float f= (float)9/4; printf("f : %f\n", f ); return 0; } خروجی : f : 2.250000
 18. Mostafa

  آموزش متغیرها در زبان C

  متغیر یک نام مکان حافظه است. که برای ذخیره داده ها استفاده می شود. ارزش آن را می توان تغییر داد، و می توان آن را بارها استفاده کرد. این یک راه برای نشان دادن مکان حافظه از طریق نماد است تا بتوان آن را به راحتی شناسایی کرد. اجازه دهید تا نحوی اعلام یک متغیر ببینیم : type variable_list; مثال اعلام متغیر در زیر آمده است : int a; float b; char c; در اینجا a، b، c متغیرها هستند. نوع int، float، char نوع داده هستند. همچنین می توانیم مقادیر را در هنگام اعلام متغیرها به صورت زیر ارائه دهیم : int a=10,b=20; float f=20.8; char c='A'; قوانین برای تعریف متغیرها یک متغیر می تواند حروف، ارقام و حروف الفبا داشته باشد. یک نام متغیر می تواند با الفبای شروع شود و تنها تائید شود. نمی تواند با یک رقم شروع شود. فضای خالی در نام متغیر مجاز نیست. یک نام متغیر نباید هیچ کلمه یا کلمات کلیدی رزرو شده باشد، برای مثال int، float، و غیره. نام متغیر معتبر : int a; int _ab; int a30; نام متغیر نامعتبر : int 2; int a b; int long; انواع متغیرها در C انواع مختلفی از متغیرها در c وجود دارد: متغیر محلی متغیر سراسری متغیر استاتیک متغیر خودکار متغیر خارجی متغیر محلی یک متغیر که درون تابع یا بلوک اعلام شده است یک متغیر محلی نامیده می شود. باید در ابتدای بلوک اعلام شود. void function1(){ int x=10; } شما باید قبل از استفاده از متغیر محلی آن را مقداردهی اولیه کنید. متغیر سراسری یک متغیر که در خارج از تابع یا بلوک اعلام شده، یک متغیر سراسری نامیده می شود. هر تابع می تواند مقدار متغیر سراسری را تغییر دهد. برای تمام توابع در دسترس است . باید در ابتدای بلوک اعلام شود. int value=20;//متغیر سراسری void function1(){ int x=10;//متغیر محلی } متغیر استاتیک یک متغیر که با کلید واژه استاتیک اعلام می شود، متغیر استاتیک نامیده می شود. این مقدار را بین تماسهای چندگانه حفظ می کند. void function1(){ int x=10;//متغیر محلی static int y=10;//متغیر استاتیک x=x+1; y=y+1; printf("%d,%d",x,y); } اگر تابع را را چندین بار فراخوانی کنید، متغیر محلی یک مقدار برای هر تماس عملکردی چاپ می کند، به عنوان مثال ۱۱،۱۱،۱۱ و غیره. اما متغیر استاتیک مقدار افزوده را در هر تماس عملکردی چاپ می کند، برای مثال ۱۱، ۱۲، ۱۳ و غیره. متغیر خودکار تمام متغیرهای C که در داخل بلوک اعلام شده، به طور پیش فرض متغیرهای خودکار هستند. ما می توانیم به طور صریح یک متغیر خودکار را با استفاده از کلید واژه خودکار اعلام کنیم. void main(){ int x=10;//متغیر محلی auto int y=20;//متغیر خودکار } متغیر خارجی ما می توانیم یک متغیر در فایل های مختلف C با استفاده از یک متغیر خارجی به اشتراک بگذاریم. برای اعلام یک متغیر خارجی، شما باید از کلمه کلیدی extern استفاده کنید. myfile.h extern int x=10;//external variable (also global) program1.c #include "myfile.h" #include <stdio.h> void printValue(){ printf("Global variable: %d", global_variable); }
 19. Mostafa

  افتتاح انجمن محفل من

  سلام خدمت دوستان عزیز ، بنده مصطفی شیرالی هستم ، مدیر وب سایت Mypgr.ir که در آنجا در کنار معرفی کارها و رزومه برنامه نویسی خود ، مقالات آموزش خود را با دوستان به اشتراک می گذاشتم ، حالا بدلایلی تصمیم به انتقال بخش آموزش سایت به این انجمن گرفتم و دامنه مذکور صرفاً جهت معرفی نمونه کارها خواهد بود. دوستان عزیز از شما جهت توسعه و تغذیه محتوا این انجمن شما دعوت به همکاری می کنم .
×
×
 • اضافه کردن...