رفتن به مطلب
برنامه نویسی من

Mostafa

مدیر سایت
 • تعداد ارسال ها

  2,718
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

 • روز های برد

  10

تمامی مطالب نوشته شده توسط Mostafa

 1. Mostafa

  آموزش Overloading عملگر و تابع در ++C

  ++C به شما اجازه می‌دهد تا در یک دامنه مشخص، بیش از یک تعریف برای یک تابع یا یک عملگر مشخص کنید، که به ترتیب اضافه بار تابع (function overloading) و اضافه بار عملگر (operator oveloading) نامیده می‌شود. یک اعلان اورلود شده، اعلانی است که دارای نام و دامنه یکسانی با یک اعلان پیشین است، با این تفاوت که آرگومان‌های متفاوت و طبیعتاً تعریف متفاوتی از اعلان قبلی خواهد داشت. هنگام تعریف یک تابع یا عملگر اورلود شده، کامپایلر نوع آرگومان‌هایی که در فراخوانی تابع یا عملگر استفاده کرده‌اید را با نوع پارامترهای تعیین شده در تعریف مقایسه کرده و مناسب‌ترین تعریف را انتخاب می‌کند. فرآیند انتخاب مناسب‌ترین تابع یا عملگر اورلود شده overload resolution خوانده می‌شود. اورلود تابع در ++C می‌توان برای یک نام تابع در یک دامنه مشخص، چندین تعریف ارائه کرد. تعاریف تابع باید از حیث نوع/تعداد آرگومان‌ها متفاوت باشند. نمی‌توان تابع اورلود شده‌ای اعلان کرد که تنها از لحاظ نوع داده برگشتی متفاوت باشد. مثال زیر تابع ()print را برای چاپ نوع داده‌های متفاوت به کار می‌برد. #include <iostream> using namespace std; class printData { public: void print(int i) { cout << "Printing int: " << i << endl; } void print(double f) { cout << "Printing float: " << f << endl; } void print(char* c) { cout << "Printing character: " << c << endl; } }; int main(void) { printData pd; // Call print to print integer pd.print(5); // Call print to print float pd.print(500.263); // Call print to print character pd.print("Hello C++"); return ; } با اجرای برنامه فوق، خروجی زیر تولید می‌شود. Printing int: 5 Printing float: 500.263 Printing character: Hello C++ اورلود عملگرها در ++C می‌توان عملگرهای درونی ++C را نیز اورلود یا بازتعریف کرد. بنابراین، یک برنامه‌نویس می‌تواند عملگرها را برای نوع داده‌های تعریف شده توسط کاربر نیز به کار گیرد. عملگرهای اورلود شده توابعی با نام ویژه هستند: کلیدواژه «operator» و به دنبال آن علامت عملگر تعریف شونده. مانند هر تابع دیگری، عملگر اورلودشده یک نوع داده بازگشتی و یک لیست پارامتر دارد. Box operator+(const Box&); عبارت فوق عملگر جمع را برای اضافه کردن دو شی Box و بازگرداندن Box حاصله به کار می‌گیرد. اکثر عملگرهای اورلود شده را می‌توان به عنوان توابع غیرعضو معمولی و یا توابع عضو کلاس تعریف کرد. در حالتی که این توابع را به عنوان توابع غیرعضو یک کلاس تعریف کنیم، مجبور خواهیم بود که برای هر عملوند، دو آرگومان به صورت زیر ارسال کنیم. Box operator+(const Box&, const Box&); مثال زیر مفهوم اورلود عملگر را با استفاده از یک تابع عضو نشان می‌دهد. در اینجا یک شی به صورت آرگومان به تابع ارسال می‌شود و خصوصیات آن از طریق نام آرگومان قابل دسترسی هستند، اما برای دسترسی به خصوصیات شی که عملگر را فراخوانی می‌کند از کلیدواژه this استفاده می‌شود. #include <iostream> using namespace std; class Box { public: double getVolume(void) { return length * breadth * height; } void setLength( double len ) { length = len; } void setBreadth( double bre ) { breadth = bre; } void setHeight( double hei ) { height = hei; } // Overload + operator to add two Box objects. Box operator+(const Box& b) { Box box; box.length = this->length + b.length; box.breadth = this->breadth + b.breadth; box.height = this->height + b.height; return box; } private: double length; // Length of a box double breadth; // Breadth of a box double height; // Height of a box }; // Main function for the program int main() { Box Box1; // Declare Box1 of type Box Box Box2; // Declare Box2 of type Box Box Box3; // Declare Box3 of type Box double volume = 0.0; // Store the volume of a box here // box 1 specification Box1.setLength(6.0); Box1.setBreadth(7.0); Box1.setHeight(5.0); // box 2 specification Box2.setLength(12.0); Box2.setBreadth(13.0); Box2.setHeight(10.0); // volume of box 1 volume = Box1.getVolume(); cout << "Volume of Box1 : " << volume <<endl; // volume of box 2 volume = Box2.getVolume(); cout << "Volume of Box2 : " << volume <<endl; // Add two object as follows: Box3 = Box1 + Box2; // volume of box 3 volume = Box3.getVolume(); cout << "Volume of Box3 : " << volume <<endl; return ; } با اجرای این کد، خروجی زیر حاصل می‌گردد. Volume of Box1 : 210 Volume of Box2 : 1560 Volume of Box3 : 5400 عملگرهایی با قابلیت اورلود و عملگرهایی بدون قابلیت اورلود در زیر لیست عملگرهایی که قابلیت اورلود دارند آمده است. + – * / % ^ & | ~ ! , = > < <= >= ++ — >> << == != && || =+ -= /= %= ^= &= |= *= <<= >>= [] () -> ->* new new [] delete delete [] و در زیر نیز لیست عملگرهایی که قابلیت اورلود ندارند گردآوری شده است. :: .* . ?: مثال‌هایی از اورلود عملگرها در زیر مثال‌های متنوعی آمده که به فهم بهتر مفهوم کمک می‌کند. ردیف عملگرها و مثال‌ها 1 اورلود عملگرهای یگانی 2 اورلود عملگرهای باینری 3 اورلود عملگرهای رابطه‌ای 4 اورلود عملگرهای ورودی/خروجی 5 اورلود عملگرهای ++ و – – 6 اورلود عملگرهای تخصیص 7 اورلود عملگر فراخوانی تابع () 8 اورلود عملگر []Subscripting 9 -> اورلود عملگر دسترسی عضو
 2. یک موضوع مهم در برنامه نویسی Polymorphism است و در این جلسه ما به بررسی چندریختی یا Polymorphism در ++C خواهیم پرداخت. واژه چندریختی به معنی داشتن چندین صورت است. معمولاً، چندریختی در شرایطی اتفاق می‌افتد که زنجیره‌ای از کلاس‌ها از طریق وراثت به هم مربوط شده‌اند. چندریختی در ++C یعنی اینکه فراخوانی یک تابع عضو، بسته به نوع شی فراخواننده آن، می‌تواند منجر به اجرای توابع مختلفی شود. مثال زیر را درنظر بگیرید که در آن دو کلاس از یک کلاس پایه مشتق شده‌اند. #include <iostream> using namespace std; class Shape { protected: int width, height; public: Shape( int a = , int b = ){ width = a; height = b; } int area() { cout << "Parent class area :" <<endl; return ; } }; class Rectangle: public Shape { public: Rectangle( int a = , int b = ):Shape(a, b) { } int area () { cout << "Rectangle class area :" <<endl; return (width * height); } }; class Triangle: public Shape { public: Triangle( int a = , int b = ):Shape(a, b) { } int area () { cout << "Triangle class area :" <<endl; return (width * height / 2); } }; // Main function for the program int main() { Shape *shape; Rectangle rec(10,7); Triangle tri(10,5); // store the address of Rectangle shape = &rec; // call rectangle area. shape->area(); // store the address of Triangle shape = &tri; // call triangle area. shape->area(); return ; } با اجرای این کد، خروجی زیر نتیجه می‌شود. Parent class area : Parent class area : علت این خروجی نادرست این است که برای فراخوانی تابع ()area، کامپایلر از ابتدا نسخه تابع در کلاس پایه را انتخاب کرده است. به این حالت وضوح ایستا (static resolution)، فراخوانی تابع یا اتصال ایستا (static linkage) گفته می‌شود، تابع پیش از فراخوانی قطعی (fixed) شده است. به این حالت همچنین اتصال اولیه (early binding) نیز گفته می‌شود زیرا تابع ()area در زمان کامپایل برنامه تعیین شده است. اما حالا، اجازه دهید یک تغییر کوچک در برنامه ایجاد کرده و پیش از اعلان تابع ()area در کلاس Shape کلیدواژه virtual را قرار دهیم. class Shape { protected: int width, height; public: Shape( int a = 0, int b = 0) { width = a; height = b; } virtual int area() { cout << "Parent class area :" <<endl; return 0; } }; بعد از اعمال این تغییر جزئی و اجرای کد، خروجی زیر حاصل می‌شود. Rectangle class area Triangle class area این‌بار، کامپایلر به جای نوع اشاره‌گر به محتوای آن نگاه می‌کند. بنابراین، از آنجایی که آدرس اشیا کلاس‌های tri و rec در shape* ذخیره می‌شود، تابع ()area مربوطه فراخوانی می‌شود. همانطور که می‌بینید، هر کدام از کلاس‌های فرزند (child class) پیاده‌سازی خاص خود را برای تابع ()area دارند. این شکل عمومی ‌کاربرد چندریختی است. شما چند کلاس مختلف با یک تابع با نام و پارامترهای یکسان، اما پیاده‌سازی‌های متفاوت خواهید داشت. تابع مجازی (Virtual Function) یک تابع مجازی (Virtual) تابعی از کلاس پایه است که با کلیدواژه virtual اعلان می‌شود. وجود یک تابع مجازی در کلاس پایه و یک نسخه متفاوت از آن در کلاس مشتق شده، به کامپایلر این نشانی را می‌دهد که برای این تابع از اتصال ایستا استفاده نکند. آنچه مطلوب ماست انتخاب تابع در هر نقطه از برنامه، براساس نوع شی فراخوانده شده است. به این عملیات اتصال دینامیک (dynamic linkage) یا اتصال متاخر (late binding) گفته می‌شود. توابع مجازی محض (Pure Virtual Functions) می‌توان یک تابع مجازی در کلاس پایه را به گونه‌ای تعریف کرد که در خود کلاس پایه هیچ تعریف معنا‌داری نداشته باشد اما در توابع مشتق شده قابل تعریف مجدد باشد. تابع مجازی ()area را در کلاس پایه به صورت زیر تغییر می‌دهیم. class Shape { protected: int width, height; public: Shape(int a = 0, int b = 0) { width = a; height = b; } // pure virtual function virtual int area() = 0; }; عبارت 0 = به کامپایلر اعلام می‌کند که این تابع هیچ بدنه‌ای ندارد. این تابع، تابع مجازی محض (pure virtual function) نامیده می‌شود.
 3. Mostafa

  آموزش متد zfill در پایتون

  متد zfill رشته را در سمت چپ با 0 رقم پر می کند تا رشته ای به تعداد طول برسد. این یک رشته شامل یک پیشوند علامت + یا - قبل از 0 رقم است. اگر طول کمتر از طول رشته باشد رشته اصلی را برمی گرداند. مثال : # Python zfill(width) method # Declaring variables text = "Zfill Example" # Calling Function str2 = text.zfill(20) # Displaying result print(str2) Output: 0000000Zfill Example ******************************************** # Python zfill(width) method # Declaring variables text = "Zfill Example" # Calling Function str2 = text.zfill(5) # Displaying result print(str2) Output: Zfill Example
 4. Mostafa

  آموزش متد upper در پایتون

  متد upper تمام کاراکترها را به بزرگ تبدیل کرده و یک رشته بزرگ را برمی گرداند. مثال : # Python upper() method # Declaring table and variables str = "Hello mypgr" # Calling function str2 = str.upper() # Displaying result print(str2) Output: HELLO MYPGR
 5. Mostafa

  آموزش متد translate در پایتون

  متد Python رشته ای را ترجمه می کند که در آن هر کاراکتر از طریق جدول ترجمه داده شده نقشه برداری شده است. ما می توانیم از روش maketrans () برای ایجاد نقشه ترجمه از نگاشت های شخصیت به شخصیت در قالب های مختلف استفاده کنیم. مثال : # Python translate() method # Declaring table and variables table = { 97 : 103, 111 : 112, 117 : None } str = "Hello java" # Calling function str2 = str.translate(table) # Displaying result print(str2) Output: Hellp jgvg
 6. Mostafa

  آموزش متد swapcase در پایتون

  متد swapcase حروف کوچک رشته ها را از بزرگ به کوچک و بالعکس تبدیل می کند. به پارامتری نیاز ندارد و یک رشته را پس از تبدیل مورد برمی گرداند. مثال : # Python String swapcase() method # Declaring variable str = "HELLO MYPGR" # Calling function str2 = str.swapcase() # Displaying result print (str2) Output: hello mypgr
 7. Mostafa

  آموزش متد startswith در پایتون

  پایتون با شروع رشته True یا False را برمی گرداند. اگر رشته با پیشوند شروع شود ، در غیر این صورت False باز می گردد. شروع و پایان دو پارامتر طول می کشد. Start یک شاخص شروع از جایی است که جستجو شروع می شود و index end جایی است که جستجو متوقف می شود. مثال : # Python String startswith() method # Declaring variable str = "Hello Mypgr" # Calling function str2 = str.startswith("Hello") # Displaying result print (str2) Output: True ********************************************************* # Python String startswith() method # Declaring variable str = "Hello Mypgr" # Calling function str2 = str.startswith("Java") # False # Displaying result print (str2) Output: False
 8. Mostafa

  آموزش متد split در پایتون

  متد split رشته را به لیست جدا شده با کاما تقسیم می کند. این رشته را بر اساس جداکننده جداکننده جدا می کند. این روش دو پارامتر می گیرد و هر دو اختیاری هستند. در زیر توضیح داده شده است. مثال : # Python split() method example # Variable declaration str = "Java is a programming language" # Calling function str2 = str.split() # Displaying result print(str) print(str2) Output: Java is a programming language ['Java', 'is', 'a', 'programming', 'language'] ************************************************************** # Python split() method example # Variable declaration str = "Java is a programming language" # Calling function str2 = str.split('Java') # Displaying result print(str2)3 Output: ['', ' is a programming language'] ************************************************************** # Python split() method example # Variable declaration str = "Java is a programming language" # Calling function str2 = str.split('a') # Displaying result print(str) print(str2) Output: Java is a programming language ['J', 'v', ' is ', ' progr', 'mming l', 'ngu', 'ge'] ************************************************************** # Python split() method example # Variable declaration str = "Java is a programming language" # Calling function str2 = str.split('a',1) # Displaying result print(str2) str2 = str.split('a',3) # Displaying result print(str2) Output: ['J', 'va is a programming language'] ['J', 'v', ' is ', ' programming language']
 9. Mostafa

  آموزش متد splitlines در پایتون

  متد splitlines (رشته) را بر اساس خطوط تقسیم می کند. رشته را در مرزهای خط می شکند و لیستی از رشته های تقسیم شده را برمی گرداند. خط شکن ها می توانند یک خط جدید (\ n) ، بازگشت (\ r) و غیره باشند. جدولی از خط شکن ها در زیر آورده شده است که رشته را تقسیم می کند. این روش بر روی مرزهای خط داده شده تقسیم می شود. علامت توضیح \n Line Feed \r Carriage Return \r\n Carriage Return + Line Feed \v or \x0b Line Tabulation \f or \x0c Form Feed \x1c File Separator \x1d Group Separator \x1e Record Separator \x85 Next Line (C1 Control Code) \u2028 Line Separator \u2029 Paragraph Separator مثال : # Python splitlines() method example # Variable declaration str = "Java is a programming language" # Calling function str2 = str.splitlines() # returns a list having single element print(str) print(str2) str = "Java \n is a programming \r language" str2 = str.splitlines() # returns a list having splitted elements print(str2) Output: Java is a programming language ['Java is a programming language'] ['Java ', ' is a programming ', ' language'] *********************************************************** # Python splitlines() method example # Variable declaration str = "Java \n is a programming \r language" # Calling function str2 = str.splitlines(True) # returns a list having splitted elements print(str2) Output: ['Java \n', ' is a programming \r', ' language']
 10. Mostafa

  آموزش متد rstrip در پایتون

  متد rstrip نویسه های مشخص شده را از رشته حذف می کند . این بدان معنی است که همه نویسه های مشخص شده را از سمت راست رشته حذف می کند. اگر پارامتر را مشخص نکنیم ، این فضای سفید را از رشته حذف می کند. این روش مقدار رشته ای را برمی گرداند. مثال : # Python rstrip() method example # Variable declaration str = "Java and C# " # Calling function str2 = str.rstrip() # Displaying result print("Old string: ",str) print("New String: ",str2) Output: Old string: Java and C# New String: Java and C# ********************************************************************** # Python rstrip() method example # Variable declaration str = "Java and C#" # Calling function str2 = str.rstrip('#') # Displaying result print("Old string: ",str) print("New String: ",str2) Output: Old string: Java and C# New String: Java and C ********************************************************************** # Python rstrip() method example # Variable declaration str = "Java and C#" # Calling function str2 = str.rstrip('#') # Displaying result print("Old string: ",str, len(str)) print("New String: ",str2, len(str2)) Output: Old string: Java and C# 11 New String: Java and C 10
 11. Mostafa

  آموزش متد rsplit در پایتون

  متد rsplit رشته را جدا کرده و لیستی را برمی گرداند. با استفاده از جداکننده به عنوان جدا کننده از سمت راست تقسیم می شود. اگر seperator مشخص نشده باشد ، هر رشته فضای سفید جدا کننده است. این روش همان تقسیم () به جز تقسیم از سمت راست است که در زیر به تفصیل شرح داده شده است. مثال : # Python rsplit() method example # Variable declaration str = "Java is a programming language" # Calling function str2 = str.rsplit() # Displaying result print(str2) Output: ['Java', 'is', 'a', 'programming', 'language'] *************************************************************** # Python rsplit() method example # Variable declaration str = "Java is a programming language" # Calling function str2 = str.rsplit('Java') # Displaying result print(str2) Output: ['', ' is a programming language'] *************************************************************** # Python rsplit() method example # Variable declaration str = "Java is a programming language" # Calling function str2 = str.rsplit('a') # Displaying result print(str2) Output: ['J', 'v', ' is ', ' progr', 'mming l', 'ngu', 'ge']
 12. Mostafa

  آموزش متد rpartition در پایتون

  متد rpartition رشته را در آخرین وقوع رشته فرعی جدا می کند. این رشته را از آخرین وقوع پارامتر تقسیم کرده و یک تاپل برمی گرداند. تاپل شامل سه قسمت قبل از جدا کننده ، خود جدا کننده و قسمت بعد از جدا کننده است. اگر جداکننده پیدا نشود ، یک تاپل خالی با داشتن جداکننده برمی گرداند. مثال : # Python rpartition() method example # Variable declaration str = "Java is a programming language" # Calling function str2 = str.rpartition("is") # Displaying result print(str2) # seperator is at begining str2 = str.rpartition("Java") print(str2) # seperator at ent str2 = str.rpartition("language") print(str2) # when seperater is a substring str2 = str.rpartition("av") print(str2) Output: ('Java ', 'is', ' a programming language'') ('', 'Java', ' is a programming language') ('Java is a programming ', 'language', '') ('J', 'av', 'a is a programming language')
 13. Mostafa

  آموزش متد rjust در پایتون

  متد Python rjust رشته را به سمت راست تراز می کند و فضاهای باقیمانده را با پر کننده پر می کند. این متد رشته جدیدی را که تراز شده به سمت و پر از مواد پر کننده است ، برمی گرداند. مثال : # Python rjust() method example # Variable declaration str = 'Mypgr' # Calling function str = str.rjust(10) # Displaying result print(str) Output: Mypgr
 14. Mostafa

  آموزش متد rindex در پایتون

  متد rindex مانند متد rfind عمل می کند با این تفاوت که خطای ValueError را ایجاد می کند. اگر زیر رشته پیدا نشود ، این روش یک ValueError استثنا را ایجاد می کند. نحو زیر آورده شده است. مثال » # Python rindex() method example # Variable declaration str = "It is technical tutorial" # calling function str2 = str.rindex("t") # No start and end is given # displaying result print(str2) Output: 18 ********************************************** # Python rindex() method example # Variable declaration str = "It is technical tutorial" # calling function str2 = str.rindex("t") # No start and end is given # displaying result print(str2) str2 = str.rfind("t",5,15) # Start is end both are given print(str2) Output: 18 6 ********************************************** # Python rindex() method example # Variable declaration str = "Hello C Language" # calling function str2 = str.rindex("t") # No start and end is given # displaying result print(str2) str2 = str.rfind("t",5,15) # Start is end both are given print(str2) Output: ValueError: substring not found
 15. Mostafa

  آموزش متد rfind در پایتون

  متد rfind یک رشته فرعی را در رشته پیدا می کند و بالاترین شاخص را برمی گرداند. این به این معنی است که شاخص صحیح ترین زیرشاخه همسان رشته را برمی گرداند. اگر زیر رشته پیدا نشود ، -1 برمی گردد. مثال : # Python rfind() method example # Variable declaration str = "Learn Java from Mypgr" # calling function str2 = str.rfind("Java") # displaying result print(str2) Output: 11 ******************************************************** # Python rfind() method example # Variable declaration str = "It is technical tutorial" # calling function str2 = str.rfind("t") # displaying result print(str2) Output: 18 ******************************************************** # Python rfind() method example # Variable declaration str = "It is technical tutorial" # calling function str2 = str.rfind("t",5) # Only starting index is passed # displaying result print(str2) str2 = str.rfind("t",5,10) # Start and End both indexes are passed print(str2) Output: 18 6
 16. Mostafa

  آموزش متد replace در پایتون

  یک کپی از رشته را با تمام وقایع زیر رشته قدیمی که جایگزین جدید شده است ، برگردانید. اگر شمارش آرگومان اختیاری داده شود ، فقط اولین وقایع شمارش جایگزین می شوند. مثال : # Python replace() method example # Variable declaration str = "Java is a programming language" # Calling function str2 = str.replace("Java","C") # Displaying result print("Old String: \n",str) print("New String: \n",str2) Output: Old String: Java is a programming language New String: C is a programming language *************************************************** # Python replace() method example # Variable declaration str = "Java C C# Java Php Python Java" # Calling function str2 = str.replace("Java","C#") # replaces all the occurences # Displaying result print("Old String: \n",str) print("New String: \n",str2) # Calling function str2 = str.replace("Java","C#",1) # replaces first occurance only # Displaying result print("\n Old String: \n",str) print("New String: \n",str2) Output: Old String: Java C C# Java Php Python Java New String: C# C C# C# Php Python C# Old String: Java C C# Java Php Python Java New String: C# C C# Java Php Python Java *************************************************** # Python replace() method example # Variable declaration str = "Apple is a fruit" # calling function str2 = str.replace(str,"Tomato is also a fruit") # displaying result print(str2) Output: Tomato is also a fruit
 17. Mostafa

  آموزش متد partition در پایتون

  متد partition (رشته) رشته را از رشته مشخص شده جدا می کند . در پارامتر تقسیم می کند. در اولین وقوع پارامتر رشته را از هم جدا کرده و یک تاپل را برمی گرداند. تاپل شامل سه قسمت قبل از جدا کننده ، خود جدا کننده و قسمت بعد از جدا کننده است. اگر جداکننده پیدا نشود ، یک تاپل خالی با داشتن جداکننده برمی گرداند. امضای روش در زیر آورده شده است. مثال : ****************************************** ex1 # Python partition() method example # Variable declaration str = "Java is a programming language" # Calling function str2 = str.partition("is") # Displaying result print(str2) # when seperate from the start str2 = str.partition("Java") print(str2) # when seperate is the end str2 = str.partition("language") print(str2) # when seperater is a substring str2 = str.partition("av") print(str2) ****************************************** ex2 # Python partition() method example # Variable declaration str = "Java is a programming language" # Calling function str2 = str.partition("not") # Displaying result print(str2) Output: ('Java is a programming language', '', '')
 18. Mostafa

  آموزش متد lstrip در پایتون

  از متد lstrip برای حذف تمام کارکتر های پیشرو از رشته استفاده می شود. این یک پارامتر نوع char را می گیرد که اختیاری است. اگر پارامتر ارائه نشود ، تمام فضاهای پیشرو را از رشته حذف می کند. مثال : *********************************************************** ex1 # Python lstrip() method example # Variable declaration str = " Mypgr " # Calling function str2 = str.lstrip() # Displaying result print(str) print(str2) Output: Mypgr Mypgr *********************************************************** ex2 # Python lstrip() method example # Variable declaration str = "$$$$-Mypgr-$$$$" # Calling function str2 = str.lstrip('$') # Displaying result print(str) print(str2) Output: $$$$-Mypgr-$$$$ -Mypgr-$$$$ *********************************************************** ex3 # Python lstrip() method example # Variable declaration str = "[Hidden Content]" # Calling function str2 = str.lstrip('[Hidden Content].') # Displaying result print(str) print(str2) Output: [Hidden Content] mypgr.ir
 19. Mostafa

  آموزش متد lower در پایتون

  متد lower پس از تبدیل همه نویسه ها به حروف کوچک ، یک کپی از رشته را برمی گرداند. مثال : # Python lower() method example # Variable declaration str = "Mypgr" # Calling function str = str.lower() # Displaying result print(str) Output: mypgr
 20. Mostafa

  آموزش متد ljust در پایتون

  متد ljust رشته را چپ چین می کند و فضاهای باقیمانده را با پر کننده پر می کند. این روش یک رشته جدید را به سمت چپ موجه و پر از مواد پر کننده برمی گرداند. مثال : # Python ljust() method example # Variable declaration str = 'Mypgr' # Calling function str = str.ljust(10,"$") # Displaying result print(str) Output: Mypgr$$$$$
 21. Mostafa

  آموزش متد join در پایتون

  از متد join برای اتصال یک رشته با شی it قابل استفاده استفاده می شود. این یک رشته جدید را برمی گرداند که اتصال رشته ها به صورت قابل تکرار است. اگر تکرار شونده شامل هر مقدار غیر رشته ای باشد ، یک TypeError استثنا را ایجاد می کند. مثال : ************************************************************************ ex1 # Python join() method example # Variable declaration str = ":" # string list = ['1','2','3'] # iterable # Calling function str2 = str.join(list) # Displaying result print(str2) Output: 1:2:3 ************************************************************************ ex2 # Python join() method example # Variable declaration str = "" # string list = ['M,'y','p','g','r',] # iterable # Calling function str2 = str.join(list) # Displaying result print(str2) Output: Mypgr ************************************************************************ ex3 # Python join() method example # Variable declaration str = "->" # string list = {'Java','C#','Python'} # iterable # Calling function str2 = str.join(list) # Displaying result print(str2) Output: Java->Python->C#
 22. Mostafa

  آموزش متد isupper در پایتون

  متد isupper اگر همه نویسه های رشته با بزرگ باشند ، True را برمی گرداند. اگر نویسه ها با حروف بزرگ نباشند ، False را برمی گرداند. مثال : # Python isupper() method example # Variable declaration str = "WELCOME TO MYPGR" # Calling function str2 = str.isupper() # Displaying result print(str2) Output: True
 23. Mostafa

  آموزش متد istitle در پایتون

  اگر رشته یک رشته با عنوان باشد ، متد istitle مقدار True را برمی گرداند. در غیر این صورت False را برمی گرداند. مثال : # Python istitle() method example # Variable declaration str = "Welcome To Mypgr" # True # Calling function str2 = str.istitle() # Displaying result print(str2) str = "hello mypgr" # False str2 = str.istitle() print(str2) Output: True False
 24. Mostafa

  آموزش متد isspace در پایتون

  از متد isspace برای بررسی فضای رشته استفاده می شود. اگر فقط نویسه های فضای خالی در این رشته وجود داشته باشد ، این درست است. در غیر این صورت نادرست برمی گردد. فضا ، خط جدید و برگه ها و غیره به عنوان نویسه های فضای خالی شناخته می شوند و در پایگاه داده کاراکترهای یونیکد با عنوان Other یا Separator تعریف می شوند. مثال : # Python isspace() method example # Variable declaration str = " " # empty string # Calling function str2 = str.isspace() # Displaying result print(str2) Output: True # Python isspace() method example # Variable declaration str = "ab cd ef" # string contains spaces # Calling function str2 = str.isspace() # Displaying result print(str2) Output: False
 25. Mostafa

  آموزش متد isprintable در پایتون

  متد isprintable اگر همه نویسه های رشته قابل چاپ باشند یا رشته خالی باشد ، True را برمی گرداند. اگر کاراکترهای موجود در رشته غیرقابل چاپ باشد ، False برمی گردد. مثال : # Python isprintable() method example # Variable declaration str = "Hello, Mypgr" # Calling function str2 = str.isprintable() # Displaying result print(str2) Output: True
×
×
 • اضافه کردن...