رفتن به مطلب
برنامه نویسی من

Mostafa

مدیر سایت
 • تعداد ارسال ها

  2,732
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

 • روز های برد

  11

تمامی مطالب نوشته شده توسط Mostafa

 1. Mostafa

  آموزش متد rpartition در پایتون

  متد rpartition رشته را در آخرین وقوع رشته فرعی جدا می کند. این رشته را از آخرین وقوع پارامتر تقسیم کرده و یک تاپل برمی گرداند. تاپل شامل سه قسمت قبل از جدا کننده ، خود جدا کننده و قسمت بعد از جدا کننده است. اگر جداکننده پیدا نشود ، یک تاپل خالی با داشتن جداکننده برمی گرداند. مثال : # Python rpartition() method example # Variable declaration str = "Java is a programming language" # Calling function str2 = str.rpartition("is") # Displaying result print(str2) # seperator is at begining str2 = str.rpartition("Java") print(str2) # seperator at ent str2 = str.rpartition("language") print(str2) # when seperater is a substring str2 = str.rpartition("av") print(str2) Output: ('Java ', 'is', ' a programming language'') ('', 'Java', ' is a programming language') ('Java is a programming ', 'language', '') ('J', 'av', 'a is a programming language')
 2. Mostafa

  آموزش متد rjust در پایتون

  متد Python rjust رشته را به سمت راست تراز می کند و فضاهای باقیمانده را با پر کننده پر می کند. این متد رشته جدیدی را که تراز شده به سمت و پر از مواد پر کننده است ، برمی گرداند. مثال : # Python rjust() method example # Variable declaration str = 'Mypgr' # Calling function str = str.rjust(10) # Displaying result print(str) Output: Mypgr
 3. Mostafa

  آموزش متد rindex در پایتون

  متد rindex مانند متد rfind عمل می کند با این تفاوت که خطای ValueError را ایجاد می کند. اگر زیر رشته پیدا نشود ، این روش یک ValueError استثنا را ایجاد می کند. نحو زیر آورده شده است. مثال » # Python rindex() method example # Variable declaration str = "It is technical tutorial" # calling function str2 = str.rindex("t") # No start and end is given # displaying result print(str2) Output: 18 ********************************************** # Python rindex() method example # Variable declaration str = "It is technical tutorial" # calling function str2 = str.rindex("t") # No start and end is given # displaying result print(str2) str2 = str.rfind("t",5,15) # Start is end both are given print(str2) Output: 18 6 ********************************************** # Python rindex() method example # Variable declaration str = "Hello C Language" # calling function str2 = str.rindex("t") # No start and end is given # displaying result print(str2) str2 = str.rfind("t",5,15) # Start is end both are given print(str2) Output: ValueError: substring not found
 4. Mostafa

  آموزش متد rfind در پایتون

  متد rfind یک رشته فرعی را در رشته پیدا می کند و بالاترین شاخص را برمی گرداند. این به این معنی است که شاخص صحیح ترین زیرشاخه همسان رشته را برمی گرداند. اگر زیر رشته پیدا نشود ، -1 برمی گردد. مثال : # Python rfind() method example # Variable declaration str = "Learn Java from Mypgr" # calling function str2 = str.rfind("Java") # displaying result print(str2) Output: 11 ******************************************************** # Python rfind() method example # Variable declaration str = "It is technical tutorial" # calling function str2 = str.rfind("t") # displaying result print(str2) Output: 18 ******************************************************** # Python rfind() method example # Variable declaration str = "It is technical tutorial" # calling function str2 = str.rfind("t",5) # Only starting index is passed # displaying result print(str2) str2 = str.rfind("t",5,10) # Start and End both indexes are passed print(str2) Output: 18 6
 5. Mostafa

  آموزش متد replace در پایتون

  یک کپی از رشته را با تمام وقایع زیر رشته قدیمی که جایگزین جدید شده است ، برگردانید. اگر شمارش آرگومان اختیاری داده شود ، فقط اولین وقایع شمارش جایگزین می شوند. مثال : # Python replace() method example # Variable declaration str = "Java is a programming language" # Calling function str2 = str.replace("Java","C") # Displaying result print("Old String: \n",str) print("New String: \n",str2) Output: Old String: Java is a programming language New String: C is a programming language *************************************************** # Python replace() method example # Variable declaration str = "Java C C# Java Php Python Java" # Calling function str2 = str.replace("Java","C#") # replaces all the occurences # Displaying result print("Old String: \n",str) print("New String: \n",str2) # Calling function str2 = str.replace("Java","C#",1) # replaces first occurance only # Displaying result print("\n Old String: \n",str) print("New String: \n",str2) Output: Old String: Java C C# Java Php Python Java New String: C# C C# C# Php Python C# Old String: Java C C# Java Php Python Java New String: C# C C# Java Php Python Java *************************************************** # Python replace() method example # Variable declaration str = "Apple is a fruit" # calling function str2 = str.replace(str,"Tomato is also a fruit") # displaying result print(str2) Output: Tomato is also a fruit
 6. Mostafa

  آموزش متد partition در پایتون

  متد partition (رشته) رشته را از رشته مشخص شده جدا می کند . در پارامتر تقسیم می کند. در اولین وقوع پارامتر رشته را از هم جدا کرده و یک تاپل را برمی گرداند. تاپل شامل سه قسمت قبل از جدا کننده ، خود جدا کننده و قسمت بعد از جدا کننده است. اگر جداکننده پیدا نشود ، یک تاپل خالی با داشتن جداکننده برمی گرداند. امضای روش در زیر آورده شده است. مثال : ****************************************** ex1 # Python partition() method example # Variable declaration str = "Java is a programming language" # Calling function str2 = str.partition("is") # Displaying result print(str2) # when seperate from the start str2 = str.partition("Java") print(str2) # when seperate is the end str2 = str.partition("language") print(str2) # when seperater is a substring str2 = str.partition("av") print(str2) ****************************************** ex2 # Python partition() method example # Variable declaration str = "Java is a programming language" # Calling function str2 = str.partition("not") # Displaying result print(str2) Output: ('Java is a programming language', '', '')
 7. Mostafa

  آموزش متد lstrip در پایتون

  از متد lstrip برای حذف تمام کارکتر های پیشرو از رشته استفاده می شود. این یک پارامتر نوع char را می گیرد که اختیاری است. اگر پارامتر ارائه نشود ، تمام فضاهای پیشرو را از رشته حذف می کند. مثال : *********************************************************** ex1 # Python lstrip() method example # Variable declaration str = " Mypgr " # Calling function str2 = str.lstrip() # Displaying result print(str) print(str2) Output: Mypgr Mypgr *********************************************************** ex2 # Python lstrip() method example # Variable declaration str = "$$$$-Mypgr-$$$$" # Calling function str2 = str.lstrip('$') # Displaying result print(str) print(str2) Output: $$$$-Mypgr-$$$$ -Mypgr-$$$$ *********************************************************** ex3 # Python lstrip() method example # Variable declaration str = "[Hidden Content]" # Calling function str2 = str.lstrip('[Hidden Content].') # Displaying result print(str) print(str2) Output: [Hidden Content] mypgr.ir
 8. Mostafa

  آموزش متد lower در پایتون

  متد lower پس از تبدیل همه نویسه ها به حروف کوچک ، یک کپی از رشته را برمی گرداند. مثال : # Python lower() method example # Variable declaration str = "Mypgr" # Calling function str = str.lower() # Displaying result print(str) Output: mypgr
 9. Mostafa

  آموزش متد ljust در پایتون

  متد ljust رشته را چپ چین می کند و فضاهای باقیمانده را با پر کننده پر می کند. این روش یک رشته جدید را به سمت چپ موجه و پر از مواد پر کننده برمی گرداند. مثال : # Python ljust() method example # Variable declaration str = 'Mypgr' # Calling function str = str.ljust(10,"$") # Displaying result print(str) Output: Mypgr$$$$$
 10. Mostafa

  آموزش متد join در پایتون

  از متد join برای اتصال یک رشته با شی it قابل استفاده استفاده می شود. این یک رشته جدید را برمی گرداند که اتصال رشته ها به صورت قابل تکرار است. اگر تکرار شونده شامل هر مقدار غیر رشته ای باشد ، یک TypeError استثنا را ایجاد می کند. مثال : ************************************************************************ ex1 # Python join() method example # Variable declaration str = ":" # string list = ['1','2','3'] # iterable # Calling function str2 = str.join(list) # Displaying result print(str2) Output: 1:2:3 ************************************************************************ ex2 # Python join() method example # Variable declaration str = "" # string list = ['M,'y','p','g','r',] # iterable # Calling function str2 = str.join(list) # Displaying result print(str2) Output: Mypgr ************************************************************************ ex3 # Python join() method example # Variable declaration str = "->" # string list = {'Java','C#','Python'} # iterable # Calling function str2 = str.join(list) # Displaying result print(str2) Output: Java->Python->C#
 11. Mostafa

  آموزش متد isupper در پایتون

  متد isupper اگر همه نویسه های رشته با بزرگ باشند ، True را برمی گرداند. اگر نویسه ها با حروف بزرگ نباشند ، False را برمی گرداند. مثال : # Python isupper() method example # Variable declaration str = "WELCOME TO MYPGR" # Calling function str2 = str.isupper() # Displaying result print(str2) Output: True
 12. Mostafa

  آموزش متد istitle در پایتون

  اگر رشته یک رشته با عنوان باشد ، متد istitle مقدار True را برمی گرداند. در غیر این صورت False را برمی گرداند. مثال : # Python istitle() method example # Variable declaration str = "Welcome To Mypgr" # True # Calling function str2 = str.istitle() # Displaying result print(str2) str = "hello mypgr" # False str2 = str.istitle() print(str2) Output: True False
 13. Mostafa

  آموزش متد isspace در پایتون

  از متد isspace برای بررسی فضای رشته استفاده می شود. اگر فقط نویسه های فضای خالی در این رشته وجود داشته باشد ، این درست است. در غیر این صورت نادرست برمی گردد. فضا ، خط جدید و برگه ها و غیره به عنوان نویسه های فضای خالی شناخته می شوند و در پایگاه داده کاراکترهای یونیکد با عنوان Other یا Separator تعریف می شوند. مثال : # Python isspace() method example # Variable declaration str = " " # empty string # Calling function str2 = str.isspace() # Displaying result print(str2) Output: True # Python isspace() method example # Variable declaration str = "ab cd ef" # string contains spaces # Calling function str2 = str.isspace() # Displaying result print(str2) Output: False
 14. Mostafa

  آموزش متد isprintable در پایتون

  متد isprintable اگر همه نویسه های رشته قابل چاپ باشند یا رشته خالی باشد ، True را برمی گرداند. اگر کاراکترهای موجود در رشته غیرقابل چاپ باشد ، False برمی گردد. مثال : # Python isprintable() method example # Variable declaration str = "Hello, Mypgr" # Calling function str2 = str.isprintable() # Displaying result print(str2) Output: True
 15. Mostafa

  آموزش متد isnumeric در پایتون

  روش isnumeric بررسی می کند که آیا همه کاراکترهای رشته کاراکتر عددی هستند یا خیر. اگر همه کاراکترها درست باشند ، True را برمی گرداند ، در غیر این صورت False را برمی گرداند. نویسه های عددی شامل نویسه های رقمی و همه نویسه هایی هستند که دارای ویژگی مقدار عددی Unicode هستند. مثال : # Python isnumeric() method example # Variable declaration str = "12345" # Calling function str2 = str.isnumeric() # Displaying result print(str2) Output: True # Python isnumeric() method example # Variable declaration str = "javatpoint12345" # Calling function str2 = str.isnumeric() # Displaying result print(str2) Output: False # Python isnumeric() method example str = "123452500" # True if str.isnumeric() == True: print("Numeric") else: print("Not numeric") str2 = "123-4525-00" # False if str2.isnumeric() == True: print("Numeric") else: print("Not numeric") Output: Numeric Not numeric
 16. Mostafa

  آموزش متد islower در پایتون

  متد islower اگر همه نویسه های رشته با حروف کوچک باشند True را برمی گرداند. اگر با حروف کوچک نباشد ، False را برمی گرداند. مثال : # Python islower() method example # Variable declaration str = "mypgr" # Calling function str2 = str.islower() # Displaying result print(str2) Output: True
 17. Mostafa

  آموزش متد isidentifier در پایتون

  از متد isidentifier برای بررسی اینکه یک رشته یک شناسه معتبر است یا خیر استفاده می شود. اگر رشته یک شناسه معتبر باشد در غیر این صورت False را برمی گرداند. زبان پایتون تعریف مشخصی دارد که با استفاده از این متد مورد استفاده قرار می گیرد. مثال : # Python isidentifier() method example # Variable declaration str = "abcdef" # Calling function str2 = str.isidentifier() # Displaying result print(str2) Output: True # Python isidentifier() method example # Variable declaration str = "abcdef" str2 = "20xyz" str3 = "$abra" # Calling function str4 = str.isidentifier() str5 = str2.isidentifier() str6 = str3.isidentifier() # Displaying result print(str4) print(str5) print(str6) Output: True False False
 18. Mostafa

  آموزش متد isdigit در پایتون

  متد isdigit اگر همه نویسه های رشته رقمی باشند ، True را برمی گرداند. اگر هیچ کاراکتری در رشته رقمی نباشد ، False را برمی گرداند. مثال : # Python isdigit() method example # Variable declaration str = '12345' # Calling function str2 = str.isdigit() # Displaying result print(str2) Output: True
 19. Mostafa

  آموزش متد isdecimal در پایتون

  متد isdecimal بررسی می کند که آیا همه کاراکترهای رشته دهدهی هستند یا خیر. شخصیت های دهدهی هستند که پایه 10 دارند. این روش بولی را درست یا نادرست برمی گرداند. مثال : # Python isdecimal() method example # Variable declaration str = "Mypgr" # Calling function str2 = str.isdecimal() # Displaying result print(str2) Output: False # Python isdecimal() method example # Variable declaration str = "123" # True str3 = "2.50" # False # Calling function str2 = str.isdecimal() str4 = str3.isdecimal() # Displaying result print(str2) print(str4) Output: True False
 20. Mostafa

  آموزش متد isalpha در پایتون

  اگر همه کاراکترهای رشته الفبایی باشند ، متد isalpha درست برمی گردد. اگر حروف الفبا نباشند ، False برمی گردد. این درست یا نادرست است. مثال : # Python isalpha() method example # Variable declaration str = "Mypgr" # Calling function str2 = str.isalpha() # Displaying result print(str2) Output: True
 21. Mostafa

  آموزش متد isalnum در پایتون

  متد isalnum بررسی می کند که آیا همه کاراکترهای رشته الفبا عددی هستند یا خیر. نویسه ای که یک حرف یا یک عدد باشد به عنوان الفبایی شناخته می شود. به کاراکترهای خاص حتی فضاها اجازه نمی دهد. مثال : # Python isalnum() function example # Variable declaration str = "Welcome" # Calling function str2 = str.isalnum() # Displaying result print(str2) Output: True # Python isalnum() function example # Variable declaration str = "Welcome" # Calling function str2 = str.isalnum() # Displaying result print(str2) Output: False # Python isalnum() function example # Variable declaration str = "Welcome123" # True str3 = "Welcome 123" # False # Calling function str2 = str.isalnum() str4 = str3.isalnum() # Displaying result print(str2) print(str4) Output: True False
 22. Mostafa

  مرد برفی (Yeti)

  معرفی : هنگامی که پادگان به سطح 14 ارتقا یافت ، مرد برفی نیرویی است که قفل آن باز می شود. مرد برفی ها در مقایسه با اکثر واحدهای آسیب دیده از سلامتی و حمله بالاتر از حد متوسط برخوردار هستند. هنگام استقرار ، آنها مقدار مشخصی از Yetimites را حمل می کنند. به ازای هر 600 صدمه ای که وارد می شود ، یتی تخم ریزی می کند ، اگر هنوز باقی مانده باشد. مردی برفی پس از نابودی ، هر تولید باقی مانده را آزاد می کند. تصاویر سطح ها : سطح 1 : سطح 2 : سطح 3 : هدف ترجیجی نوع حمله فضای خانه سرعت حرکت سرعت حمله سطح پادگان مورد نیاز محدوده هیچ کدام زمینی 18 12 1s 14 0.8 کاشی زمان تمرین : 1 پادگان 2 پادگان 3 پادگان 4 پادگان 12m 6m 4m 3m سطح آسیب در ثانیه آسیب در ثانیه نقاط ضربه زمان تولید هزینه تمرین هزینه تحقیق زمان تحقیق سطح آزمایشگاه مورد نیاز 1 230 230 2,900 8 19,000 ندارد ندارد ندارد 2 250 250 3,200 9 21,000 11,000,000 14d 10 3 270 270 3,500 10 23,000 15,000,000 16d 11
 23. Mostafa

  اژدهای الکتریکی (Electro Dragon)

  معرفی : اژدهای الکتریکی (Electro Dragon) نام سیزدهمین و آخرین نیروی کلش اف کلنز هست که در تاون هال 11 و در باراکس لول 13 در دسترس قرار میگیرد! همچنین به این نیرو به اختصار E Dragon هم گفته میشود. به صورت کلی اژدهای الکتریکی هدف ترجیهی خاصی نداره و به صورت خودکار به نزدیک ترین ساختمان حمله میکنه، اگرچه وقتی از نیروهای کلن کستل ، هیرو ها یا اسکلت های اسپل اسکلت با خبر بشه به مبارزه با اونا میپردازه و وقتی هم که کارش تموم شد دوباره برمیگرده به تخریب ساختمونا. اژدهای الکتریکی به یک سیستم حمله به نام رعد و برق زنجیره ای مجهزه، شبیه کاری که مگا تسلا توی بیلدر بیس انجام میده. این زنجیره اتک باعث میشه تا 5 تا سازی و نیرو (هدف) رو پوشش بده ولی خب برا اون هدف های دیگه توی هر ضربه ، خسارت 25% کاهش پیدا میکنه. تصاویر سطح ها : سطح 1 -3 : سطح 4 : هدف ترجیحی نوع حمله فضای خانه سرعت حرکت سرعت حمله سربازخانه مورد نیاز محدوده هیچکدام رعد و برق زنجیره ای 30 12 3.5s 13 3 tiles زمان تمرین : 1 سربازخانه 2 سربازخانه 3 سربازخانه 4 سربازخانه 24m 12m 8m 6m سطح آسیب در ثانیه آسیب در حمله آسیب درهنگام نابودی نقاط ضربه هزینه تمرین هزینه تحقیق زمان تحقیق سطح آزمایشگاه مورد نیاز 1 240 840 50 x6 3,200 28,000 ندارد ندارد ندارد 2 270 945 55 x6 3,700 32,000 9,000,000 10d 9 3 300 1,050 60 x6 4,200 36,000 11,000,000 14d 10 4 330 1,155 65 x6 4,500 40,000 16,000,000 16d 11
 24. Mostafa

  معدنچی (Miner)

  معرفی : معدنچی دوازدهمین نیرو آزاد شده در سربازخانه می باشد. معدنچی در حلمه ساختمان خاصی را هدف نمی گیرند و به نزدیکترین ساختمان حمله می کنند ، هنگامی که به نیروی های قعله قبیله یا قهرمان ها یا تله های اسکلتی نزدیک می شوند، بجای هدف با آنها درگیر می شوند.هنگامی که تمام نیروی های دشمن را شکست دادند به نزدیک ترین ساختمان حمله می کنند. هدف مورد علاقه : هیچکدام نوع حمله : تک هدف فضای خانه : 5 سرعت حرکت : 20 سرعت حمله : 1.7 ثانیه سربازخانه مورد نیاز : سطح 12 محدوده : 0.5 کاشی زمان آموزش هر بربر براساس تعداد سربازخانه ها : 1 سربازخانه = 2 دقیقه 2 سربازخانه = 1 دقیقه 3 سربازخانه = 40 ثانیه 4 سربازخانه = 30 ثانیه اطلاعات سطح ها : تصاویر : سطح 1 و 2 : سطح 3 و 4 : سطح 5 و 6 : سطح 7 : سطح آسیب در ثانیه آسیب در حمله نقاط ضربه هزینه تمرین هزینه تحقیق زمان تحقیق سطح آزمایشگاه مورد نیاز 1 80 136 550 4,200 ندارد ندارد ندارد 2 88 149.6 610 4,800 5,500,000 5d 12h 8 3 96 163.2 670 5,200 6,500,000 6d 12h 8 4 104 176.8 730 5,600 8,000,000 8d 9 5 112 190.4 800 6,000 9,500,000 11d 12h 9 6 120 204 900 6,400 11,000,000 14d 10 7 128 217.6 1,000 6,800 14,000,000 15d 12h 11
 25. Mostafa

  بچه اژدها (Baby Dragon) - خانه روستایی

  معرفی : بچه اژدها یازدهمین نیرو آزاد شده در سربازخانه می باشد. بچه اژدها یک نیروی هوایی ترسناک می باشد و توانایی حمله به نیروی های هوایی و زمینی را دارد. برخلاف بالون اژدها بصورت هدفمند و منطقه ای می تواند آسیب برساند. بچه اژدها دارای محدوده آسیب کوتاه می باشد این امر را می توانید هنگام مقابله با نیروی های قلعه قبیله و دیوار ها متوجه شوید. اژدها در حلمه ساختمان خاصی را هدف نمی گیرند و به نزدیکترین ساختمان حمله می کنند ، هنگامی که به نیروی های قعله قبیله یا قهرمان ها یا تله های اسکلتی نزدیک می شوند، بجای هدف با آنها درگیر می شوند.هنگامی که تمام نیروی های دشمن را شکست دادند به نزدیک ترین ساختمان حمله می کنند. هدف مورد علاقه : هیچکدام نوع حمله : حمله زمینی و هوایی به محدوده 0.3 کاشی فضای خانه : 10 سرعت حرکت : 16 سرعت حمله : 1 ثانیه سربازخانه مورد نیاز : سطح 11 محدوده : 3 کاشی قدرت آسیب خشم : دو برابر زمان آموزش هر بربر براساس تعداد سربازخانه ها : 1 سربازخانه = 6 دقیقه 2 سربازخانه = 3 دقیقه 3 سربازخانه = 2 دقیقه 4 سربازخانه = 1 دقیقه 30 ثانیه اطلاعات سطح ها : تصاویر : سطح 1 : سطح 2 : سطح 3 : سطح 4 و 5 : سطح 6 : سطح 7 : سطح آسیب در ثانیه آسیب در حمله نقاط ضربه هزینه تمرین هزینه تحقیق زمان تحقیق سطح آزمایشگاه مورد نیاز 1 75 75 1,200 5,000 ندارد ندارد ندارد 2 85 85 1,300 6,000 4,000,000 5d 7 3 95 95 1,400 7,000 5,000,000 6d 8 4 105 105 1,500 8,000 6,000,000 7d 8 5 115 115 1,600 9,000 8,000,000 10d 9 6 125 125 1,700 10,000 9,000,000 14d 10 7 135 135 1,800 11,000 15,000,000 15d 12h 11
×
×
 • اضافه کردن...